Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Farmakologia kliniczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5FAKL-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Farmakologia kliniczna
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość anatomii, fizjologii, biochemii i patologii. Całkowita znajomości materiału z ćwiczeń, seminariów i wykładów z farmakologii prowadzonych na III roku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość::

- udział w seminariach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 3 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 25 godzin, co odpowiada za 1 punktowi ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość::

- udział w seminariach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 1 godzina

- czytanie wskazanej literatury: 2 godziny

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 1 = 6 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi: (tu ekstrahuje się godziny z pkt. 2 na rzeczy które będą ściśle związane z kształceniem w obszarze badań naukowych), z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

- udział w seminariach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin

- udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 10 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń objętych aktywnością naukową: 2 godzin

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo- naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzin


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 27 godzin, co odpowiada 1 punktom ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: :

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 38 + 2 = 30 godziny (1 punkt ECTS)


Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 30 godziny, co odpowiada 1 punktowi ECTS.


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: :

- udział w ćwiczeniach: 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

10 godzin, co odpowiada 0,4 punktu ECTS.


6.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

WW1: Zna podstawowe zasady farmakoterapii (C K_W37).


W2: Zna ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji (C K_W38).


W3: Zna grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć (C K_W43).


Efekty uczenia się - umiejętności:

UU1: Udziela porady w kwestii przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia (E K_U 08).


U2: Przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi (E K_U17).


U3: Proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej (E K_U18).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Jest świadomy własnych ograniczeń i konieczności stałego dokształcania się (E K_K 01).

Metody dydaktyczne:

Seminaria

• seminarium informacyjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• seminarium problemowe z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Ćwiczenia

• dyskusja dydaktyczna

• ćwiczenia kliniczne

• analiza przypadków

• projektowanie i analiza badań naukowych

• uczenie wspomagane komputerem

• metody eksponujące: film, pokaz

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Skrócony opis:

Przedmiot ,,Farmakologia kliniczna” ma na celu przygotowanie do prowadzenia przez studentów samodzielnie zaplanowanej farmakoterapii

Pełny opis:

Seminaria mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu farmakogenetyki, farmakokinetyki, zwłaszcza dotyczącymi problemu biotransformacji leków, farmakodynamiki jak również monitorowaniem interakcji i niepożądanych działań leków.

Ćwiczenia mają na celu zdobycie wiedzy z zakresu indywidualizacji i optymalizacji farmakoterapii.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK., Ruth P., Schafer-Korting M.; Mutschler FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław, 2016

Literatura uzupełniająca:

1.Korbut R., FARMAKOLOGIA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 – 16 punktów; > 60%): W1, W2, W3, U1

Przedłużona obserwacja (0-10 punktów; >50%): K1

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

% uzyskanych punktów Ocena

95≤…..≤100 bdb (5)

88≤…..<95 db+ (4+)

80≤…..<88 db (4)

71≤…..<80 dst+ (3+)

60≤…..<71 dst (3)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzyżanowski
Prowadzący grup: Marek Krzyżanowski, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzyżanowski
Prowadzący grup: Dawid Adamkiewicz, Monika Adamkiewicz, Karolina Długi-Sieńska, Anna Domanowska, Marek Krzyżanowski, Grzegorz Liczner, Aleksander Marciniak, Ewa Obońska, Wioleta Stolarek, Mateusz Szostak, Paweł Szyperski, Maria Tomczak, Zbigniew Tomczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzyżanowski
Prowadzący grup: Alicja Appelt-Duks, Grzegorz Chojnacki, Karolina Długi-Sieńska, Anna Domanowska, Jakub Gołębiewski, Marek Krzyżanowski, Grzegorz Liczner, Ewa Obońska, Zbigniew Tomczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Krzyżanowski
Prowadzący grup: Agnieszka Białomyzy, Grzegorz Chojnacki, Karolina Długi-Sieńska, Anna Domanowska, Michał Gostomczyk, Sebastian Grzyb, Marta Karaś, Marek Krzyżanowski, Grzegorz Liczner, Bartosz Malinowski, Sebastian Rewerski, Ewelina Sawicka, Wioleta Stolarek, Monika Szambelan, Mateusz Szostak, Paweł Szyperski, Zbigniew Tomczak, Michał Wiciński, Eryk Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-7 (2022-11-16)