Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Najczęstsze problemy zdrowotne w SOR - wstepna diagnostyka różnicowa i farmakoterapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5ZF60-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Najczęstsze problemy zdrowotne w SOR - wstepna diagnostyka różnicowa i farmakoterapia
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.20 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student wykazuje znajomość podstawowych jednostek chorobowych z zakresu interny, chirurgii z uwzględnieniem stanów nagłych. Zna patofizjologię chorób ich objawy oraz podstawową diagnostykę różnicową. Zna podstawy farmakoterapii tych stanów. Wskazania i przeciwwskazania do stosowania leków.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w seminarium: 15 godzin


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 15 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium: 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godziny, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej E K_W38

W2: zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych E K_W39

W3: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej C K_W33

W4: zna aktualne wytyczne resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych F K_W07


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia E K_U14

U2: interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń E K_U24

U3: dobiera leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach C K_U14


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się K_K08

K2: Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia K_K07


Metody dydaktyczne:

Seminarium, analiza przypadków klinicznych, analiza wyników badań laboratoryjnych i diagnostycznych

Skrócony opis:

Student doskonali umiejętności praktyczne w zakresie prowadzenia BLS oraz ALS- zna algorytm i aktualne wytyczne.

Doskonali samodzielne planowanie diagnostyki różnicowej i analizę zaplanowanych badań laboratoryjnych i obrazowych w najczęstszych jednostkach chorobowych.

Potrafi zaplanować wstępną farmakoterapię ukierunkowaną na łagodzenie objawów oraz leczenie przyczyny.

Pełny opis:

Na zajęciach zostanie zaprezentowana prawidłowa technika prowadzenia BLS i ALS ( student będzie miał możliwość ćwiczenia udrażniania dróg oddechowych za pomocą rurki ustno-gardłowej, intubacji dotchawiczej oraz prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej z użyciem przystosowanych do tego fantomów).

W czasie ćwiczeń student otrzyma do analizy przypadki medyczne, w których będą opisane sytuacje kliniczne przedstawiające pacjenta z najczęstszymi objawami ( duszność, ból brzucha, zaburzenia świadomości, omdlenie, ból w klatce, krwawienia do przewodu pokarmowego, zatrucia, gorączka, zaburzenia jonowe i metaboliczne), następnie student będzie opracowywał dany przypadek prowadząc diagnostykę różnicową danego stanu. W czasie tego ćwiczenia prezentowane będą wyniki badań laboratoryjnych oraz obrazowych, które student uwzględni w swoim toku rozumowania. Całość na zakończyć postawienie rozpoznania na podstawie danych uzyskanych podczas diagnostyki różnicowej.

Kolejnym elementem będzie planowanie farmakoterapii z uwzględnieniem dawek oraz sposobu podawania leków w następujących jednostkach chorobowych ( napad dny moczanowej, zapalenie płuc, zaostrzenie astmy, krwawienie do przewodu pokarmowego, kolka nerkowa, gorączka, rwa kulszowa, zatrucia lekami, odwodnienie, gorączka, zawał mięśnia sercowego, udar mózgu, hipoglikemia, kwasica ketonowa, tężyczka)

Analiza badań obrazowych wraz z opisem sytuacji klinicznej celem zapoznania i ćwiczenia rozpoznawania najczęstszych patologii w zakresie badań obrazowych ( rozpoznawanie perforacji i niedrożności przewodu pokarmowego, zapalenia płuc, odmy, płynu w opłucnej)

Literatura:

• Interna Szczeklika 2020, Piotr Gajewski, Andrzej Szczeklik, Wydawnictwo Medycyna Praktyczna, Kraków 2020.

• Macleod. Badanie kliniczne. G. Douglas, C. Robertson. Wydawnictwo Edra Urban & Partner, Wrocław 2017

• Wytyczne resuscytacji 2021

• W. Noszczyk (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne

% uzyskanych punktów Ocena

92≤…..≤100 Bardzo dobry(5)

88≤…..<92 Dobry plus(4+)

80≤…..<88 Dobry(4)

71≤…..<80 Dostateczny plus(3+)

60≤…..<71 Dostateczny (3)

0…..<60 Niedostateczny(2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23"

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Ewa Obońska, Michał Wiciński, Paweł Wojciechowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)