Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Dermatologia eksperymentalna, jako narzędzie współczesnej medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5ZF79-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Dermatologia eksperymentalna, jako narzędzie współczesnej medycyny
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-dermatologii-chorob-przenoszonych-droga-plciowa-i-immunodermatologii/
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 60 godzin

- konsultacje: 5 godzin

- przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wskazanej literatury):

20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie:

14 godzin + 1 godzina = 15 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada

4 punktom ECTS.


Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii): 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii): 10 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu dermatologii i wenerologii): 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 51 godzin, co odpowiada 2.04 punktu ECTS


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 14 godzin + 1 godzina = 15 godzin, co odpowiada 0.6 punktu ECTS


Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

Zajęcia są przeprowadzone w formie seminariów realizowanych on-line.


Efekty uczenia się - wiedza:

W01: Posiada wiedzę na temat organizacji, wyposażenia i zasad pracy w warunkach sterylnych w laboratorium hodowli komórkowych. C.W20.

W02: Zna metody przechowywania i postepowania z materiałem biologicznym przeznaczonym do hodowli B.W19.

W03: Zna zasady i metody zakładania hodowli komórek prawidłowych i nowotworowych oraz diagnozowania i leczenia zakażeń hodowli komórkowych C.W20.

W04: Posiada wiedzę na temat metod określających zmiany w cyklu komórkowym i proliferacji komórek B.W18.

W05: Zna zasady najczęściej stosowanych testów używanych

do oznaczania aktywności cytotoksycznej C.W47.

W06: Rozumie pojęcie i zna fazy badań klinicznych oraz posiada aktualną wiedzę o ogólnej liczbie badań klinicznych oraz stopniu ich zaawansowania w zakresie dermatologii B.W29.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U01: Biegle wykorzystuje pozyskane informacje naukowe, potrafi je integrować, dokonywać krytycznej interpretacji, a także wyciągnąć wnioski i stawiać hipotezy B.U10.

U02: Potrafi sporządzić rozbudowany konspekt określonego tematu badawczego B.U12., B.U13.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01: Rozumie potrzebę podnoszenia poziomu swojej wiedzy

i umiejętności K_K07

K02: Wykorzystuje zdobytą wiedzę i umiejętności do dalszego zagłębiania zagadnień dotyczących dermatologii i wenerologii K_K01

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

– wykład informacyjny on-line;

– z prezentacją multimedialną;

– dyskusja dydaktyczna;

– projektowanie i analiza badań naukowych;

– praca indywidualna i praca w grupach;

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna jako narzędzie współczesnej medycyny” jest zdobycie

i utrwalenie wiedzy z zagadnień dotyczących hodowli komórkowych, które stanowią wstęp do badań klinicznych z wykorzystaniem dermatologii eksperymentalnej.

Pełny opis:

Zajęcia z przedmiotu „Dermatologia eksperymentalna jako narzędzie współczesnej medycyny” odbywają się

w formie seminariów.

Treści szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

­ Organizacja pracy w hodowli komórkowej.

­ Metody wyprowadzania linii pierwotnych.

­ Organizacja pracy w hodowli tkankowej.

­ Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

­ Badania kliniczne i stopnień ich zaawansowania

w dermatologii.

Treści szczegółowe obejmują następujące zagadnienia:

­ Metody wyprowadzania linii pierwotnych oraz hodowli wtórnej

z komórek nowotworowych.

­ Student poznaje metody zakładania hodowli pierwotnej z komórek nieadherentnych oraz fibroblastów skóry, a także hodowle wtórne z komórek prawidłowych i nowotworowych (nieczerniakowe raki skóry – NMSCs).

­ Metody oceny żywotności komórek w hodowli in vitro.

­ Korzyści i potencjalne ryzyko stosowania komórek uzyskanych metodą hodowli in vitro w praktyce klinicznej.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. Kultury komórkowe zwierząt i człowieka, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

2. Wybrane zagadnienia z medycyny regeneracyjnej

i inżynierii tkankowej, red. T. Drewa, Bydgoszcz 2007

Literatura uzupełniająca:

1. Oddziaływanie komórek z podłożem i sąsiednimi komórkami. Podstawy cytofizjologii, red. J. Kawiaka i wsp., 1998, str. 488-404

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się na podstawie przygotowanej pracy posiadającej formę artykułu naukowego.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Grochocka
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski, Małgorzata Grochocka, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Tadrowski
Prowadzący grup: Małgorzata Grochocka, Tadeusz Tadrowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)