Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Zajęcia fakultatywne - Interakcje między lekami - aspekty praktyczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5ZF83-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Interakcje między lekami - aspekty praktyczne
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu fizjologia, biochemia, farmakologia i anatomia uzyskanych w ramach realizacji ww przedmiotów zgodnie z programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w seminarium: 15 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia: 4 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 19,5 godzin, co odpowiada 0,78 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminarium: 15 godzin

- konsultacje: 4 godziny

-czytanie wskazanej literatury: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W1: podstawowe zasady farmakoterapii (C.W38)

W2: ważniejsze działania niepożądane leków, w tym wynikające z ich interakcji (C.W39)

W3: grupy leków, których nadużywanie może prowadzić do zatruć: (C. W44.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: dobierać leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach. (C.U14.)

U2: przeprowadzać analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków i interakcji między nimi (E.U17.)

U3: proponować indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych i inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej (E.U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student nauczył się:

K1: korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K_K01)

K2: formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji (K_K10)


Metody dydaktyczne:

Seminarium:


-wykład informacyjny;

-konwersatorium;

-studium przypadku;

-analiza danych.


Skrócony opis:

Celem zajęć jest przedstawienie problemu interakcji lekowych oraz zagrożeń wynikających z ich występowania. Studenci uczą się stosować terapię bezpieczną i zoptymalizowaną.

Pełny opis:

Wstęp – czym jest farmakodynamika i farmakokinetyka;

Czym jest interakcja lekowa;

Cytochrom P450 jako główna przyczyna interakcji lekowych;

Inne przyczyny interakcji lekowych;

Analiza przypadków;

Konwersatorium.

Literatura:

1.Gajewski P., A. Szczeklik: Interna Szczeklika 2018, Kraków 2018;

2.Mutschler E., Geisslinger G. i inni, Mutschler Farmakologia i toksykologia, Wrocław 2016;

3.Wiciński M., Marciniak A., Leis K., Krótkie wykłady z farmakologii, Warszawa 2018;

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 – 60 punktów; >60%): W1 –W3, U1-U3

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1-K2

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-1 (2023-01-18)