Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Zajęcia fakultatywne - Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych?

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek5ZF84-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Zajęcia fakultatywne - Jak prawidłowo interpretować wyniki badań klinicznych?
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Przedmioty fakultatywne dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu metodologia badań naukowych i farmakologia uzyskanych w ramach realizacji w/w przedmiotów zgodnie z programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia: 4 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 19,5 godzin, co odpowiada 0,78 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 4 godziny

-czytanie wskazanej literatury: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktu ECTS.


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W1: Podstawy medycyny opartej na dowodach

W2: Zasady prowadzenia badań naukowych, obserwacyjnych i doświadczalnych oraz badań in vitro służących rozwojowi medycyny

W3: Podstawowe metody analizy statystycznej wykorzystywane w badaniach populacyjnych i diagnostycznych


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: Wyjaśniać różnice między badaniami prospektywnymi i retrospektywnymi, randomizowanymi i kliniczno-kontrolnymi, opisami przypadków i badaniami eksperymentalnymi oraz szeregować je według wiarygodności i jakości dowodów naukowych

U2: Dobierać odpowiedni test statystyczny, przeprowadzać podstawowe analizy statystyczne, posługiwać się odpowiednimi metodami przedstawiania wyników, interpretować wyniki metaanalizy i przeprowadzać analizę prawdopodobieństwa przeżycia

U3: Planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Korzystania z obiektywnych źródeł informacji

K2: Formułowania wniosków z własnych pomiarów lub obserwacji


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

Podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- wykład konwersatoryjny

Poszukujące:

- studium przypadku

- ćwiczeniowa – analiza danych


Skrócony opis:

Według danych literaturowych nawet 40% badań klinicznych zawiera błędy lub ich wyniki zostały błędnie zinterpretowane. Podczas fakultetu omówione zostaną najczęstsze błędy, zaniedbania i konsekwencje niewłaściwej metodologii.

Pełny opis:

Badania kliniczne w Polsce i na świecie

2. Dobór grupy kontrolnej i badanej

3. Błędy celowe, manipulacja wynikami

4. Zasady interpretacji danych

5. Jak ocenić jakość badania?

6. Projektowanie własnego badania – praktyka a teoria

Literatura:

1.Farmakologia i toksykologia E. Mutschlera PZWL

2.Farmakologia – tajemnice – R. Korbut WUJ

3.Farmakologia po prostu – R. Korbut WUJ

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne lub pisemne (0 – 60 punktów; >60%): W1 –W3, U1-U3

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1-K2

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Sebastian Grzyb, Michał Wiciński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.