Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Choroby dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHDZO-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Choroby dzieci
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Choroby dzieci dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na I-V roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 120

2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do praktyk, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie) – 20

Łączny nakład pracy studenta: 140

Efekty uczenia się - wiedza:

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka;

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego,

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby oraz innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości, zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych,

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, tocznia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego;

E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci;

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci oraz zasady postępowania w tych stanach;

E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań;

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;

E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej;

E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne.


Efekty uczenia się - umiejętności:

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną;

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku;

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe;

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych;

E.U10. ocenia stopień zaawansowania dojrzewania płciowego;

E.U11. przeprowadza badania bilansowe;

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;

E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

E.U14. rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;

E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek;

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;

E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;

E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

E.U19. rozpoznaje objawy lekozależności i proponuje postępowanie lecznicze;

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń;

E.U25. stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego);

E.U27. kwalifikuje pacjenta do szczepień;

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej;

E.U29. wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej,

e) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

f) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;

E.U30. asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) testach naskórkowych,

c) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretuje ich wyniki;

E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody dydaktyczne:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem praktyki z zakresu pediatrii jest: uzupełnienie wiadomości o organizacji Kliniki/ Oddziału Dziecięcego i powiązaniach organizacyjnych Kliniki/ Oddziału z lecznictwem otwartym,

zapoznanie się z zasadami oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju, zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia, poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego dziecka, doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka,

pogłębianie umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych, poznanie zasad interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych, udział w obchodach lekarskich i zapoznanie się z zasadami prowadzeni dokumentacji medycznej,

ocena stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego),

poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w Oddziale Niemowlęcym i Dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym, uczestniczenie w konsultacjach specjalistycznych. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki

Efekty uczenia się:

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka;

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego,

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby oraz innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości, zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych,

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, tocznia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego;

E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci;

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci oraz zasady postępowania w tych stanach;

E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań;

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;

E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej;

E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne.

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną;

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku;

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe;

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych;

E.U10. ocenia stopień zaawansowania dojrzewania płciowego;

E.U11. przeprowadza badania bilansowe;

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;

E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

E.U14. rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;

E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek;

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;

E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;

E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

E.U19. rozpoznaje objawy lekozależności i proponuje postępowanie lecznicze;

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń;

E.U25. stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego);

E.U27. kwalifikuje pacjenta do szczepień;

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej;

E.U29. wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej,

e) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

f) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;

E.U30. asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) testach naskórkowych,

c) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretuje ich wyniki;

E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w oparciu o dane zawarte w dzienniku praktyk i potwierdzone podpisem opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)