Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Choroby dzieci

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHDZW-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Choroby dzieci
Jednostka: Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Grupy: Choroby dzieci dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student przystępujący do zajęć powinien posiadać wiedzę z zakresu nauk podstawowych (przedklinicznych) (w szczególności: anatomia, fizjologia i patofizjologia, genetyka, farmakologia, diagnostyka laboratoryjna, immunologia, patomorfologia, mikrobiologia), wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw pediatrii: rozwój zdrowego dziecka, badanie podmiotowe i przedmiotowe zdrowego dziecka, żywienie dziecka, opieka medyczna nad zdrowymi dziećmi (bilanse zdrowia, szczepienia ochronne) oraz wiadomości dotyczące najczęstszych schorzeń u dzieci wraz z podstawami ich diagnostyki, różnicowania i leczenia.

Student powinien potrafić samodzielnie nawiązać kontakt z pacjentem pediatrycznym i jego rodzicami, przeprowadzić wywiad i badanie przedmiotowe w sposób odpowiedni do wieku pacjenta.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- ćwiczenia: 120 godzin (w tym 6 godzin w Centrum Symulacji Medycznych)

- konsultacje: 20 godzin

- zaliczenie przedmiotu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 142 godziny, co odpowiada 5,41 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin (w tym 6 godzin w Centrum Symulacji Medycznych)

- przygotowanie do ćwiczeń (opracowanie przypadków klinicznych, przegląd piśmiennictwa, przygotowanie dyskusji): 60 godzin

- konsultacje: 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 8 + 2 = 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 210 godzin, co odpowiada 8 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 8 + 2 = 10 godzin (0,38 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin (4,57 punktu ECTS)


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wiąże czynniki genetyczne z występowaniem chorób wieku dziecięcego (E K_W01)

W2: przedstawia zasady nowoczesnej diagnostyki chorób dzieci (E K_W03)

W3: opisuje aktualne standardy leczenia najczęstszych chorób dzieci (E K_W03)

W4: wylicza szczepienia ochronne zgodnie z aktualnym kalendarzem szczepień (E K_W02)

W5: zna zasady postępowania w przypadku użycia przemocy wobec dziecka (D K_U09)

W6: wymienia najczęściej występujące stany zagrożenia życia wraz z prawidłowym sposobem postępowania lekarza pediatry (E K_W06)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z dzieckiem z utrudnionym kontaktem oraz rodzicami w sytuacji stresowej (E K_U02)

U2: potrafi przeprowadzić diagnostykę różnicową dzieci przyjmowanych do szpitala bez jasnego rozpoznania (E K_U12)

U3: potrafi rozpoznać objawy spożycia alkoholu i przyjmowania środków psychoaktywnych i narkotyków (K_U15)

U4: potrafi interpretować wyniki badań laboratoryjnych we wszystkich najczęstszych schorzeniach dzieci (E K_U24)

U5: potrafi oceniać wyniki układu krzepnięcia u pacjentów z hemofilią i innymi zaburzeniami krzepnięcia (E K_U24)

U6: potrafi opisać stan somatyczny i psychiczny pacjenta ciężko chorego (E K_U13)

U7: potrafi prawidłowo ocenić stan pacjenta i rozpoznać stan bezpośredniego zagrożenia życia (E K_U14)

U8: potrafi rozpoznać objawy użycia przemocy wobec dziecka (G K_U05)

U9: potrafi zaproponować właściwe postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne (E K_U16)

U10: potrafi zakwalifikować pacjenta do przyjęcia do szpitala (E K_U20)

U11: potrafi przeprowadzić badanie kwalifikujące do szczepień i uzasadnić dyskwalifikację ze szczepień (K_U27)

U12: potrafi zastosować leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego), zwłaszcza u pacjentów z chorobami jelita grubego, zaburzeniami wchłaniania oraz z zapaleniem błony śluzowej przewodu pokarmowego (E K_U25)

U13: potrafi pobierać materiał do badań laboratoryjnych od pacjenta pediatrycznego (E K_U28)

U14: potrafi wykonać procedury i zabiegi: monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię, pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi (E K_U29)

U15: potrafi opisać przebieg procedur i zabiegów lekarskich: przetaczania preparatów krwi i krwiopochodnych, testów naskórkowych, prób śródskórnych i skaryfikacyjnych (E K_U30)

U16: potrafi zaplanować konsultacje specjalistyczne dla prowadzonych pacjentów pediatrycznych (E K_U32)

U17: potrafi dokumentować stan pacjenta i prowadzone leczenie (E K_U38)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: przestrzega tajemnicy lekarskiej przy opracowaniu dokumentacji medycznej i kontakcie z otoczeniem pacjenta (K_K06)

K2: potrafi z szacunkiem i rzeczowo współpracować z konsultantami i pracownikami szpitala podczas prowadzenia pacjenta (K_K07)

K3: posiada nawyk i umiejętności poszukiwania informacji na temat prowadzonego pacjenta (K_K08)

Metody dydaktyczne:

- ćwiczenia kliniczne

- analiza przypadków

- dyskusja kliniczna

- metody symulacyjne (studium przypadku, pacjent symulowany)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem praktycznego nauczania klinicznego z zakresu pediatrii jest pogłębienie i trening umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów, seminariów i ćwiczeń na wcześniejszych etapach kształcenia.

Pełny opis:

Celem praktycznego nauczania klinicznego z zakresu pediatrii jest: uzupełnienie wiadomości o organizacji kliniki / oddziału dziecięcego i powiązaniach organizacyjnych kliniki / oddziału z lecznictwem otwartym, zapoznanie się z zasadami oceny stanu dziecka i jego psychofizycznego rozwoju, zapoznanie się z pielęgnacją niemowlęcia, poznanie zasad żywienia zdrowego i chorego dziecka, doskonalenie umiejętności badania fizykalnego dziecka, pogłębianie umiejętności właściwego rozpoznania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych, poznanie zasad interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych, udział w obchodach lekarskich i zapoznanie się z zasadami prowadzeni dokumentacji medycznej, ocena stopnia nawodnienia niemowlęcia z ustaleniem wskazań do leczenia nawodniającego (ilość i skład płynu infuzyjnego), poznanie przepisów sanitarno-epidemiologicznych w Oddziale Niemowlęcym i Dziecięcym oraz metod zapobiegania zakażeniom szpitalnym, uczestniczenie w konsultacjach specjalistycznych. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Miejsce prowadzenia zajęć:

- Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii, w tym:

- - Klinika Pediatrii, Hematologii i Onkologii

- - Oddział Transplantacji Szpiku Kostnego dla Dzieci

- - Poradnia Onkologiczna i Hematologiczna dla Dzieci

- - Poradnia Immunologiczna

- - Poradnia Fakomatoz

- - Poradnia Pulmonologiczna

- Katedra Neonatologii

- Pediatryczna Izba Przyjęć

- Centrum Symulacji Medycznych

Literatura:

• W. Kawalec (red.): Pediatria, tom 1-2, PZWL 2018

• A. Dobrzańska, J. Ryżko (red.): Pediatria. Podręcznik do Państwowego Egzaminu Lekarskiego i egzaminu specjalizacyjnego, Edra Urban & Partner 2014

• J. Pietrzyk (red.): ABC zabiegów w pediatrii, Medycyna Praktyczna 2010

• A. Obuchowicz (red.): Badanie podmiotowe i przedmiotowe w pediatrii, PZWL 2015

• M. Matysiak, J. Styczyński (red.): Hematologia i onkologia dziecięca dla lekarzy praktyków; Czelej 2022

Efekty uczenia się:

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;

E.W2. zna zasady żywienia dzieci zdrowych i chorych, szczepień ochronnych i prowadzenia bilansu zdrowia dziecka;

E.W3. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w przypadku najczęstszych chorób dzieci:

a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego,

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wątroby oraz innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości, zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych,

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, tocznia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego;

E.W4. zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci;

E.W5. zna podstawowe sposoby diagnostyki i terapii płodu;

E.W6. zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci oraz zasady postępowania w tych stanach;

E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań;

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;

E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej;

E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne.

E.U2. przeprowadza wywiad lekarski z dzieckiem i jego rodziną;

E.U4. przeprowadza badanie fizykalne dziecka w każdym wieku;

E.U8. ocenia stan noworodka w skali Apgar oraz ocenia jego dojrzałość, bada odruchy noworodkowe;

E.U9. zestawia pomiary antropometryczne i ciśnienia krwi z danymi na siatkach centylowych;

E.U10. ocenia stopień zaawansowania dojrzewania płciowego;

E.U11. przeprowadza badania bilansowe;

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;

E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

E.U14. rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;

E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek;

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;

E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;

E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

E.U19. rozpoznaje objawy lekozależności i proponuje postępowanie lecznicze;

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń;

E.U25. stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego);

E.U27. kwalifikuje pacjenta do szczepień;

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej;

E.U29. wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej,

e) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

f) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;

E.U30. asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) testach naskórkowych,

c) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretuje ich wyniki;

E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie ustne na ocenę (> 60%): W1-W6, U1-U17

1. Zaliczenie ma charakter ustny i przeprowadzane jest w ostatnim dniu zajęć. Składa się z 4 pytań otwartych i dotyczy umiejętności wymaganych sylabusem oraz informacji przekazywanych podczas prezentacji studenckich.

2. Do zaliczenia kolokwium ustnego niezbędne jest udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania. Odpowiedzi są punktowane w skali 0-3. Łącznie student może uzyskać 12 punktów. Skala ocen jest przedstawiona poniżej:

- ≥88% (11-12 punktów) - bardzo dobry (5,0)

- 71-87% (9-10 punktów) - dobry (4,0)

- 60-70% (7-8 punktów) - dostateczny (3,0)

- < 60% (<7 punktów) - niedostateczny (2,0)

Przedłużona obserwacja (> 50%): K1-K3

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Wysocki
Prowadzący grup: Katarzyna Balcı, Natalia Bartoszewicz, Joanna Cisek, Krzysztof Czyżewski, Anna Dąbrowska, Ewa Demidowicz, Robert Dębski, Magdalena Dziedzic, Oliwia Grochowska, Elżbieta Grześk, Aldona Jankowska, Kamila Jaremek, Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Sylwia Kołtan, Renata Kuczyńska, Monika Łęcka, Ewa Łoś-Rycharska, Monika Parzęcka, Monika Pogorzała, Monika Richert-Przygońska, Marlena Salamon, Alicja Salamon-Górna, Joanna Stankiewicz, Jan Styczyński, Anna Szaflarska-Popławska, Barbara Tejza, Anna Urbańczyk, Sandra Wałach, Mariusz Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Wysocki
Prowadzący grup: Natalia Bartoszewicz, Joanna Cisek, Krzysztof Czyżewski, Anna Dąbrowska, Ewa Demidowicz, Robert Dębski, Magdalena Dziedzic, Oliwia Grochowska, Elżbieta Grześk, Aldona Jankowska, Kamila Jaremek, Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Sylwia Kołtan, Monika Łęcka, Agata Marjańska, Krzysztof Narębski, Ilona Olszak-Szot, Monika Pogorzała, Monika Richert-Przygońska, Marlena Salamon, Joanna Stankiewicz, Roman Stankiewicz, Jan Styczyński, Barbara Tejza, Anna Urbańczyk, Eugenia Winogrodzka, Mariusz Wysocki, Ewa Zbucka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Styczyński
Prowadzący grup: Natalia Bartoszewicz, Joanna Cisek, Krzysztof Czyżewski, Anna Dąbrowska, Ewa Demidowicz, Robert Dębski, Oliwia Grochowska, Elżbieta Grześk, Kamila Jaremek, Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Sylwia Kołtan, Monika Łęcka, Agata Marjańska, Marta Mazalon, Monika Pogorzała, Monika Richert-Przygońska, Marlena Salamon, Joanna Stankiewicz, Barbara Tejza, Anna Urbańczyk, Eugenia Winogrodzka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Styczyński
Prowadzący grup: Natalia Bartoszewicz, Krzysztof Czyżewski, Anna Dąbrowska, Ewa Demidowicz, Robert Dębski, Elżbieta Grześk, Agnieszka Jatczak-Gaca, Andrzej Kołtan, Sylwia Kołtan, Piotr Księżniakiewicz, Monika Łęcka, Agata Marjańska, Monika Pogorzała, Monika Richert-Przygońska, Iwona Sadowska-Krawczenko, Joanna Stankiewicz, Barbara Tejza, Arleta Zajączkowska-Sadlok
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)