Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHIRD-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Chirurgia
Jednostka: Katedra Pediatrii, Hematologii i Onkologii
Grupy: Chirurgia dla 6 roku NWJ kierunku lekarskiego
Chirurgia dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: http://www.kpho.cm.umk.pl/
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie: Przed rozpoczęciem zajęć z chirurgii dziecięcej student powinien posiadać wiadomości dotyczące schorzeń chirurgicznych występujących u dorosłych ale także prawidłowego rozwoju dziecka, podstawowych schorzeń pediatrycznych ale także. Konieczne jest posiadanie umiejętności oceny stanu ogólnego dziecka, zebrania wywiadu chorobowego, badania przedmiotowego pacjenta z uwzględnieniem specyfiki wieku dziecięcego. Naukę chirurgii dziecięcej ułatwią studentowi wiadomości uzyskane na zajęciach zarówno z nauk podstawowych, tj: embriologii, genetyki klinicznej, histopatologii, immunologii, a także z zajęć klinicznych na oddziałach: pediatrii, położnictwa i ginekologii, onkologii, chirurgii ogólnej. Najwięcej odrębności chirurgicznych dotyczy wieku noworodkowego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin

- konsultacje: 4 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 50 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 64 + 2 = 66 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 300 godzin, co odpowiada

8 punktów ECTSEfekty uczenia się - wiedza:

W1: (F K_W02) zna wybrane zagadnienia z chirurgii dziecięcej, w tym traumatologii i otorynolaryngologii, wady i choroby nabyte będące wskazaniem do leczenia chirurgicznego u dzieci;

W2: (F K_W01) zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów

W3: (F K_W03) zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych;

W4: (E K_W06) zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci, oraz zasady postępowania w tych stanach

W5: (E K_W03) zna i:rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego najczęstszych chorób dzieci a) krzywicy, tężyczki, drgawek,

b) wad serca, zapalenia mięśnia sercowego, wsierdzia i osierdzia, kardiomiopatii, zaburzeń rytmu serca, niewydolności serca, nadciśnienia tętniczego, omdleń,

c) ostrych i przewlekłych chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, wad wrodzonych układu oddechowego, gruźlicy, mukowiscydozy, astmy, alergicznego nieżytu nosa, pokrzywki, wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioworuchowego,

d) niedokrwistości, skaz krwotocznych, stanów niewydolności szpiku, chorób nowotworowych wieku dziecięcego, w tym guzów litych typowych dla wieku dziecięcego,

e) ostrych i przewlekłych bólów brzucha, wymiotów, biegunek, zaparć, krwawień z przewodu pokarmowego, choroby wrzodowej, nieswoistych chorób jelit, chorób trzustki, cholestaz i chorób wtroby, innych chorób nabytych i wad wrodzonych przewodu pokarmowego,

f) zakażeń układu moczowego, wad wrodzonych układu moczowego, zespołu nerczycowego, kamicy nerkowej, ostrej i przewlekłej niewydolności nerek, ostrych i przewlekłych zapaleń nerek, chorób układowych nerek, zaburzeń oddawania moczu, choroby refluksowej pęcherzowo-moczowodowej,

g) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc, chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad,

h) mózgowego porażenia dziecięcego, zapaleń mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych, padaczki,

i) najczęstszych chorób zakaźnych wieku dziecięcego,

j) zespołów genetycznych,

k) chorób tkanki łącznej, gorączki reumatycznej, młodzieńczego zapalenia stawów, toczenia układowego, zapalenia skórno-mięśniowego;

W 6: (E K_W04) zna zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania i wydalania u dzieci


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: (F K_U06) potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;

U2: (F K_U01) asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną;

U3: (F K_U02) posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

U4: (F K_U03) stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

U5: (F K_U04) potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny

U6 (F K_U22) rozpoznaje objawy narastającego ciśnienia śródczaszkowego;

U7: (G K_U05) podczas badania dziecka potrafi rozpoznać zachowania i objawy wskazujące na możliwość wystąpienia przemocy wobec dziecka

U8: (E K_U30) asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) drenażu jamy opłucnowej,

c) nakłuciu worka osierdziowego,

d) nakłuciu jamy otrzewnowej,

e) nakłuciu lędźwiowym,

f) biopsji cienkoigłowej,

g) testach naskórkowych,

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04)

K2 Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)

K3 Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• metody symulacyjne (studium przypadku)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem bloku ćwiczeniowego jest uzyskanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie podstaw leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku rozwojowym (od noworodka do 18rż), nabycie umiejętności przygotowania chorego do zabiegu chirurgicznego, asystowania do podstawowych procedur w ramach nagłych wskazań do lecenia chirurgicznego i leczenia ambulatoryjnego w ramach tzw małęj chirurgii, nabycie wiedzy co do zasad prowadzenia chorych po zabiegu chirurgicznym oraz uzyskanie podstawowych kompetencji społecznych poprzez rozwiniecie pożądanych cech osobowości niezbędnych w przyszłej pracy lekarza.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje nie tylko najczęściej występujące schorzenia chirurgiczne wieku rozwojowego, ale także zjawiska związane z zagrożeniami niesionymi przez rozwój cywilizacyjny np. wady wrodzone, choroby cywilizacyjne i zapalne, urazy wielonarządowe wraz z uwzględnieniem nowoczesnych sposobów ich leczenia, wyznaczanych przez postępy w zakresie genetyki molekularnej, onkologii i transplantologii. Nauczanie przedmiotu: „Chirurgia” dla studentów Kierunku Lekarskiego obejmuje ćwiczenia z asystentem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ćwiczenia z asystentem poświęcone są praktycznemu podejściu („przy łóżku pacjenta”) do problemów chirurgicznych pacjentów w wieku rozwojowym. Podczas bloku ćwiczeniowego studenci w pełni współuczestniczą w procesie diagnostyczno-leczniczym obejmującym zbieranie wywiadu chorobowego, badanie kliniczne, zlecanie wykonania koniecznych badań dodatkowych, prowadzenie różnicowania diagnostycznego, kwalifikacje do leczenia chirurgicznego, zabiegi operacyjne, opieka pooperacyjna, ocena wyników leczenia. Omawiane są również zagadnienia etyczne dotyczące podejścia do chorego chirurgicznie dziecka, trudnych rozmów z rodzicami (z uwzględnieniem noworodków z wadami wrodzonymi oraz dzieci chorych na choroby nowotworowe). Ćwiczenia w Poradni Chirurgicznej mają za zadanie przybliżenie problematyki z zakresu ambulatoryjnej opieki chirurgicznej nad dzieckiem oraz opieki pooperacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1. Chirurgia dziecięca – red. Bagłaj, Kaliciński

2. Zarys chirurgii dziecięcej – A. Jankowski.

3. Chirurgia noworodka – P. Kaliciński.

4. Podstawowe podręczniki z przedmiotu : chirurgia.

Literatura uzupełniająca:

1. Pediatric Surgery - Ashcraft KW.

2. Newborn Surgery – P. Puri.

3. Pediatric Surgery – J. O’Neill, M. Rowe, J. Grosfeld, E.

Fonkalsrud, A. Coran.

4. Urazy kostno-stawowe u dzieci – K. Okłot.

5. Traumatologia wieku rozwojowego – K. Okłot.

6. Onkologia i hematologia dziecięca – A. Chybicka, K. Sawicz- Birkowska.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny (0 – 25 punktów; > 60%): W1 – W3, U5, U6, U7

<14 niezaliczone

=> 15 ZALICZONE

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K3

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywny wynik ze sprawdzianu ustnego oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Daniluk-Matraś
Prowadzący grup: Irena Daniluk-Matraś, Krzysztof Dymek, Przemysław Gałązka, Marika Reszczyńska, Alicja Rymaszewska, Adam Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gałązka
Prowadzący grup: Krzysztof Dymek, Przemysław Gałązka, Kacper Kroczek, Natalia Masur, Marika Reszczyńska, Adam Wilczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Gałązka
Prowadzący grup: (brak danych)
Strona przedmiotu: http://www.kpho.cm.umk.pl/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem bloku ćwiczeniowego jest uzyskanie wiedzy pozwalającej na zrozumienie podstaw leczenia chirurgicznego u pacjentów w wieku rozwojowym (od noworodka do 18rż), nabycie umiejętności przygotowania chorego do zabiegu chirurgicznego, asystowania do podstawowych procedur w ramach nagłych wskazań do lecenia chirurgicznego i leczenia ambulatoryjnego w ramach tzw małęj chirurgii, nabycie wiedzy co do zasad prowadzenia chorych po zabiegu chirurgicznym oraz uzyskanie podstawowych kompetencji społecznych poprzez rozwiniecie pożądanych cech osobowości niezbędnych w przyszłej pracy lekarza.

Pełny opis:

Tematyka zajęć obejmuje nie tylko najczęściej występujące schorzenia chirurgiczne wieku rozwojowego, ale także zjawiska związane z zagrożeniami niesionymi przez rozwój cywilizacyjny np. wady wrodzone, choroby cywilizacyjne i zapalne, urazy wielonarządowe wraz z uwzględnieniem nowoczesnych sposobów ich leczenia, wyznaczanych przez postępy w zakresie genetyki molekularnej, onkologii i transplantologii. Nauczanie przedmiotu: „Chirurgia” dla studentów Kierunku Lekarskiego obejmuje ćwiczenia z asystentem w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej Dzieci i Młodzieży.

Ćwiczenia z asystentem poświęcone są praktycznemu podejściu („przy łóżku pacjenta”) do problemów chirurgicznych pacjentów w wieku rozwojowym. Podczas bloku ćwiczeniowego studenci w pełni współuczestniczą w procesie diagnostyczno-leczniczym obejmującym zbieranie wywiadu chorobowego, badanie kliniczne, zlecanie wykonania koniecznych badań dodatkowych, prowadzenie różnicowania diagnostycznego, kwalifikacje do leczenia chirurgicznego, zabiegi operacyjne, opieka pooperacyjna, ocena wyników leczenia. Omawiane są również zagadnienia etyczne dotyczące podejścia do chorego chirurgicznie dziecka, trudnych rozmów z rodzicami (z uwzględnieniem noworodków z wadami wrodzonymi oraz dzieci chorych na choroby nowotworowe). Ćwiczenia w Poradni Chirurgicznej mają za zadanie przybliżenie problematyki z zakresu ambulatoryjnej opieki chirurgicznej nad dzieckiem oraz opieki pooperacyjnej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. 1. Chirurgia dziecięca – red. Bagłaj, Kaliciński

2. Zarys chirurgii dziecięcej – A. Jankowski.

3. Chirurgia noworodka – P. Kaliciński.

4. Podstawowe podręczniki z przedmiotu : chirurgia.

Literatura uzupełniająca:

1. Pediatric Surgery - Ashcraft KW.

2. Newborn Surgery – P. Puri.

3. Pediatric Surgery – J. O’Neill, M. Rowe, J. Grosfeld, E.

Fonkalsrud, A. Coran.

4. Urazy kostno-stawowe u dzieci – K. Okłot.

5. Traumatologia wieku rozwojowego – K. Okłot.

6. Onkologia i hematologia dziecięca – A. Chybicka, K. Sawicz- Birkowska.

Uwagi:

brak

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.