Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHIRK-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Chirurgia
Jednostka: Katedra Kardiochirurgii
Grupy: Chirurgia dla 6 roku NWJ kierunku lekarskiego
Chirurgia dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na I-V roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 120


2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do praktyk, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie) – 20


Łączny nakład pracy studenta: 140

Efekty uczenia się - wiedza:

Efekty uczenia się - wiedza:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej w tym w szczególności:


a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,


b) chorób klatki piersiowej,


c) chorób kończyn i głowy,


d) złamań kości i urazów narządów;


F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;


F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;


F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;


F.W14. zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;


Efekty uczenia się - umiejętności:

Efekty uczenia się - umiejętności:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;


F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;


F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;


F.U4. zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;


F.U5. zakłada wkłucie obwodowe;


F.U6. bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;


F.U7. ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich;


F.U8. wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego;


F.U9. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;


F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się


K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu


K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym


K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu


K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych


K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)


K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


Metody dydaktyczne:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku
- sytuacyjna

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Pełny opis :

Celem praktyki w Oddziale Chirurgicznym jest: zapoznanie się z organizacją pracy Oddziału Chirurgii (bloku operacyjnego/sali operacyjnej operacyjnego, sali opatrunkowej/zabiegowej), w tym z prowadzeniem dokumentacji, zasadami przyjęć, kierowaniem do leczenia w ramach innych Oddziałów (szpitali), orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, wypisywaniem innej dokumentacji medycznej (np. skierowanie do leczenia ambulatoryjnego). Poznanie typów narzędzi chirurgicznych i aparatury stosowanej w Oddziałach Chirurgii. Doskonalenie umiejętności badania lekarskiego i planowania postępowania diagnostycznego – szczególnie w stanach nagłych („ostrych”). Opanowanie zasad postępowania w złamaniach i oparzeniach. Zapoznanie się z zasadami kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Opanowanie zasad aseptyki i antyseptyki, w tym w szczególności techniki mycia się do zabiegów chirurgicznych i przygotowania pola operacyjnego. Nabywanie umiejętności zakładania opatrunków na rany, wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych np. zakładanie i usuwanie szwów, zakładanie cewnika moczowego, poznanie zasad i sposobów znieczulenia miejscowego. Pogłębienie wiedzy o postępowaniu w stanach nagłych (intensywnych), planowanie stosownej diagnostyki (laboratoryjnej i radiologicznej). Udział studenta w przyjmowaniu pacjentów do leczenia w Oddziale Chirurgicznym.

Udział studenta w obchodach i odprawach lekarskich. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w oparciu o dane zawarte w dzienniku praktyk i potwierdzone podpisem opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Anisimowicz
Prowadzący grup: Lech Anisimowicz, Wojciech Pawliszak, Remigiusz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Anisimowicz
Prowadzący grup: Lech Anisimowicz, Wojciech Pawliszak, Remigiusz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Anisimowicz
Prowadzący grup: Wojciech Pawliszak, Remigiusz Tomczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.