Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHIRON-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Chirurgia
Jednostka: Katedra Chirurgii Klatki Piersiowej i Nowotworów
Grupy: Chirurgia dla 6 roku NWJ kierunku lekarskiego
Chirurgia dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 8.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na I-V roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 120

2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do praktyk, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie) – 20

Łączny nakład pracy studenta: 140


Efekty uczenia się - wiedza:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów;

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;

F.W14. zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;


Efekty uczenia się - umiejętności:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U4. zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe;

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

F.U7. ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich;

F.U8. wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego;

F.U9. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;

F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


Metody dydaktyczne:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem praktyki w Oddziale Chirurgicznym jest: zapoznanie się z organizacją pracy Oddziału Chirurgii (bloku operacyjnego/sali operacyjnej operacyjnego, sali opatrunkowej/zabiegowej), w tym z prowadzeniem dokumentacji, zasadami przyjęć, kierowaniem do leczenia w ramach innych Oddziałów (szpitali), orzekaniem o czasowej niezdolności do pracy, wypisywaniem innej dokumentacji medycznej (np. skierowanie do leczenia ambulatoryjnego). Poznanie typów narzędzi chirurgicznych i aparatury stosowanej w Oddziałach Chirurgii. Doskonalenie umiejętności badania lekarskiego i planowania postępowania diagnostycznego – szczególnie w stanach nagłych („ostrych”). Opanowanie zasad postępowania w złamaniach i oparzeniach. Zapoznanie się z zasadami kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Opanowanie zasad aseptyki i antyseptyki, w tym w szczególności techniki mycia się do zabiegów chirurgicznych i przygotowania pola operacyjnego. Nabywanie umiejętności zakładania opatrunków na rany, wykonywania drobnych zabiegów chirurgicznych np. zakładanie i usuwanie szwów, zakładanie cewnika moczowego, poznanie zasad i sposobów znieczulenia miejscowego. Pogłębienie wiedzy o postępowaniu w stanach nagłych (intensywnych), planowanie stosownej diagnostyki (laboratoryjnej i radiologicznej). Udział studenta w przyjmowaniu pacjentów do leczenia w Oddziale Chirurgicznym.

Udział studenta w obchodach i odprawach lekarskich. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki

Efekty uczenia się:

F.W1. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów;

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W5. zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym;

F.W14. zna w podstawowym zakresie problematykę transplantologii zabiegowej, wskazania do przeszczepienia nieodwracalnie uszkodzonych narządów i tkanek oraz procedury z tym związane;

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U4. zaopatruje prostą ranę, zakłada i zmienia jałowy opatrunek chirurgiczny;

F.U5. zakłada wkłucie obwodowe;

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

F.U7. ocenia wynik badania radiologicznego w zakresie najczęstszych typów złamań, szczególnie złamań kości długich;

F.U8. wykonuje doraźne unieruchomienie kończyny, wybiera rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontroluje poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego;

F.U9. zaopatruje krwawienie zewnętrzne;

F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w oparciu o dane zawarte w dzienniku praktyk i potwierdzone podpisem opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kowalewski
Prowadzący grup: Mariusz Bella, Przemysław Bławat, Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski, Tomasz Szczęsny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kowalewski
Prowadzący grup: Mariusz Bella, Przemysław Bławat, Aleksandra Chrząstek, Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski, Tomasz Szczęsny
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kowalewski
Prowadzący grup: Mariusz Bella, Przemysław Bławat, Maciej Dancewicz, Janusz Kowalewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kowalewski
Prowadzący grup: Aleksandra Chrząstek, Janusz Kowalewski, Łukasz Żołna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Janusz Kowalewski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.