Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHIRT-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Chirurgia
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej
Grupy: Chirurgia dla 6 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Pozytywne zaliczenie egzaminy z chirurgii na roku V

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

122 godziny, co odpowiada 4,88 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 120 godzin (114 godzin – w warunkach klinicznych, 6 godzin – w warunkach symulowanych)

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 50 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 28 + 2 =

30 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 200 godzin, co odpowiada

8 punktom ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 28 + 2 = 30 godzin

(1,2 punktu ECTS)


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 120+1=121 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

121 godzin, co odpowiada 4,84 punktu ECTS


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03)

W2: zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04)

W3: zna leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05)

W4: zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01)

W5: zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania oraz postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego w tym w szczególności:

a) ostrych i przewlekłych chorób jamy brzusznej,

b) chorób klatki piersiowej,

c) chorób kończyn i głowy,

d) złamań kości i urazów narządów; (F K_W01)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)


U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)

U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38)


U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03)

U5: zakłada wkłucie obwodowe;( F K_U05)

U6: asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) drenażu jamy opłucnowej,

c) nakłuciu worka osierdziowego,

d) nakłuciu jamy otrzewnowej,

e) nakłuciu lędźwiowym,

f) biopsji cienkoigłowej,

g) testach naskórkowych,

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych,

oraz interpretuje ich wyniki; (E K_U30)

U7: ocenia odleżyny i stosuje odpowiednie opatrunki; : (E K_U35 )

U8 asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną;( : F K_U01)

U9: posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi; (F K_U02)

U10: potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny (F K_U04)

U11: potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt; (F K_U06)

U12: potrafi monitorować okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe (F K_U12)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)

K2: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06)

K3: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• ćwiczenia przy łóżku pacjenta (ćwiczenia kliniczne)

• ćwiczenia na sali operacyjnej jako asysta

• ćwiczenia z prowadzenia dokumentacji lekarskiej

• pokaz z instruktażem

• metody symulacyjne eksponujące i praktyczne


Skrócony opis:

Przedmiot Chirurgia ma za zadanie utrwalić nabytą wiedzę teoretyczną z chirurgii oraz zastosować ją w praktyce klinicznej, w czasie prowadzenie i leczenia chorych w zespołach z lekarzami specjalistami i rezydentami.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów, a także asystowania do zabiegów planowych, rozleglejszych. Prowadzenie chorych w zespołach przygotowuje studentów do pracy w szpitalu oraz w przypadku ćwiczeń w poradni w takich poradniach specjalistycznych. Uczone jest prowadzenie dokumentacji lekarskiej, specjalistycznej dla oddziału chirurgii. Ćwiczenia w KMR poświęcone są diagnozowaniu chorego chirurgicznego, w aspekcie kwalifikacji do hospitalizacji i leczenia operacyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2009 r. lub później

2. 2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, Wydawnictwo Lekarskie PZWL

Literatura uzupełniająca:

1.. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, PZWL

3. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009,Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny (> 60%): W1- W5

Sprawdzian praktyczny w warunkach klinicznych (system punktacji 0-1, uznanie wykonanej procedury w przypadku właściwej realizacji podjętych działań): U1-U12

Sprawdzian praktyczny w warunkach symulacyjnych (system punktacji 0-1, uznanie wykonanej procedury w przypadku właściwej realizacji podjętych działań): U1-U12 ( w zależności od możliwości pracowni)

Przedłużona obserwacja (> 50%): K1-K3

Ocena podsumowująca jest wynikową oceny formułującej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 120 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Słupski
Prowadzący grup: Beata Januszko-Giergielewicz, Marek Masztalerz, Stanisław Pierściński, Maciej Słupski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)