Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Choroby wewnętrzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHWH-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne
Jednostka: Katedra Hematologii
Grupy: Choroby wewnętrzne dla 6 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na I-V roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

240 godzin


Łącznie 16 ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;


E.W7. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań:


a) chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętniczego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,


b) chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej


(ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego,


c) chorób układu pokarmowego, w tym chorób: jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,


d) chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym chorób: podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, jajników i jąder, a także guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,


e) chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki,


f) chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombofilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów;


g) chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń stawów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej,


h) chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego,


i) zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy;


E.W8. zna i rozumie przebieg oraz objawy procesu starzenia się, a także zasady całościowej oceny geriatrycznej i opieki interdyscyplinarnej w odniesieniu do pacjenta w podeszłym wieku;


E.W9. rozumie przyczyny i zna podstawowe odrębności w najczęstszych chorobach występujących u osób starszych oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach geriatrycznych;


E.W10. zna i rozumie podstawowe zasady farmakoterapii chorób ludzi w podeszłym wieku;


E.W11. zna i rozumie zagrożenia związane z hospitalizacją ludzi w podeszłym wieku;


E.W12. zna i rozumie podstawowe zasady organizacji opieki nad osobą starszą i obciążenia opiekuna osoby starszej;


E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań;


E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;


E.W39. zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych;


E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej;


E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne.
Efekty uczenia się - umiejętności:

E.U1. przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;


E.U3. przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego;


E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;


E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;


E.U14. rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;


E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek;


E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;


E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;


E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;


E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;


E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń;


E.U25. stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego);


E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej;


E.U29. wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:


a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,


b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,


c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem,


d) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej,


e) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,


f) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,


g) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,


h) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;


E.U30. asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:


a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,


b) drenażu jamy opłucnowej,


c) nakłuciu jamy otrzewnowej,


d) testach naskórkowych,


e) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretuje ich wyniki;


E.U31. interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe dotyczące leków;


E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne;


E.U37. rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon;


E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

Efekty uczenia się - umiejętności:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się


K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu


K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym


K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu


K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych


K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)


K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowiaEfekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się


K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu


K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym


K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu


K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych


K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)


K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody dydaktyczne:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- laboratoryjna
- obserwacji
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody oparte na współpracy
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem praktyki na Oddziale Chorób Wewnętrznych jest uzupełnienie wiadomości o organizacji Oddziału Wewnętrznego (Kliniki) i powiązaniu organizacyjnym Oddziału (Kliniki) z lecznictwem otwartym, doskonalenie umiejętności badania podmiotowego i fizykalnego, zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji i reanimacji, pogłębienie umiejętności rozpoznawania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych, zapoznanie się z zasadami interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych, udział w obchodach lekarskich. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi

Literatura:

1. Choroby wewnętrzne, pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika, Kraków, wydanie 2023 r.

2. Kompedium medycyny praktycznej - Choroby wewnętrzne, pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego, wydanie 2020 r.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w oparciu o dane zawarte w dzienniku praktyk i jest potwierdzone podpisem opiekuna praktyk. W1-W12, W37-W41, U1, U3, U12, K02, K03

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Czyż
Prowadzący grup: Jarosław Czyż, Anna Jachalska, Karolina Kaczorowska-Bilska, Łukasz Szukalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem praktyki na Oddziale Chorób Wewnętrznych jest uzupełnienie wiadomości o organizacji Oddziału Wewnętrznego (Kliniki) i powiązaniu organizacyjnym Oddziału (Kliniki) z lecznictwem otwartym, doskonalenie umiejętności badania podmiotowego i fizykalnego, zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji i reanimacji, pogłębienie umiejętności rozpoznawania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych, zapoznanie się z zasadami interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych, udział w obchodach lekarskich. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi

Literatura:

1. Choroby wewnętrzne, pod redakcją prof. dr hab. Andrzeja Szczeklika, Kraków, wydanie 2023 r.

2. Kompedium medycyny praktycznej - Choroby wewnętrzne, pod redakcją Andrzeja Szczeklika i Piotra Gajewskiego, wydanie 2020 r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)