Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Choroby wewnętrzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHWK-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne
Jednostka: Katedra Kardiologii i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Choroby wewnętrzne dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość fizjologii i patofizjologii układu sercowo-naczyniowego (zaliczenie przedmiotów - Fizjologia i Patofizjologia).

Umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego (Podstawy medycy klinicznej, Propedeutyka chorób wewnętrznych).

Znajomość farmakologii podstawowych leków stosowanych w kardiologii (odbycie ćwiczeń z przedmiotu Farmakologia w zakresie dotyczącym leków takich jak: beta-blokery, blokery kanału wapnia, inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę, blokery receptora angiotensynowego, leki moczopędne, statyny, naparstnica, leki przeciwpłytkowe, przeciwzakrzepowe, katecholaminy).

Znajomość diagnostyki i leczenia podstawowych schorzeń układu sercowo- naczyniowych (zaliczenie przedmiotu kardiologia w ramach bloku zajęć z chorób wewnętrznych).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Całkowity nakład pracy z udziałem nauczyciela akademickiego:

- udział w ćwiczeniach – 89 godzin

- konsultacje – 2 godziny

- zaliczenie ustne - 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 92 godzin, co odpowiada 3,68 punktu ECTS

Suma godzin – 92 godziny – 3,68 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach – 89 godzin

- konsultacje – 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń – 10 godzin

- przygotowanie do zaliczenia – 2 godzin

- zaliczenie – 1 godzina

Łączny czas przeznaczony przez studenta na osiągnięcie zamierzonych celów dydaktycznych –102,5 godziny, co odpowiada 4,1 punktów ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej : 2 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu kardiologii): 2 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu kardiologii): 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 4,5 godziny, co odpowiada 0,18 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 2 + 1=3 godziny (0,12 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne) wynosi 90 godzin.

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 90 godzin, co odpowiada 3,6 punktu ECTS.


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1 – student ugruntowuje swoją wiedzę na temat anatomii i fizjologii oraz patofizjologii układu sercowo-naczyniowego(BK_W30)

W2 – student ugruntowuje swoją wiedzę na temat uwarunkowań środowiskowych i epidemiologicznych najczęstszych chorób układu sercowo-naczyniowego (choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, wad serca nabytych, choroby zakrzepowo-zatorowej, najczęstszych zaburzeń rytmu serca - migotania przedsionków i zaburzeń rytmu zagrażających życiu, infekcyjnego zapalenia wsierdzia) (EK_W01)

W3 – student ugruntowuje swoją wiedzę na temat przyczyn i objawów najczęstszych schorzeń układu sercowo-naczyniowego (choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca, wad serca nabytych, choroby zakrzepowo-zatorowej, najczęstszych zaburzeń rytmu serca - migotania przedsionków i zaburzeń rytmu zagrażających życiu, infekcyjnego zapalenia wsierdzia), rozwija swoje umiejętności w zakresie różnicowania objawów, ugruntowuje swoją wiedzę w zakresie czynności podejmowanych w procesie diagnostyczno-terapeutycznym w tych schorzeniach (EK_W07)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1- student utrwala umiejętności zbierania wywiadu i badania fizykalnego pacjenta (EK_U01)

U2 – student utrwala umiejętność badania fizykalnego pacjenta (wysłuchiwania i interpretacji szmerów nad sercem, (wysłuchiwania i interpretacji prawidłowych i nieprawidłowych tonów serca, wysłuchuje szmery naczyniowe, (wysłuchiwania i interpretacji zmian osłuchowych nad płucami, umiejętności oceny wielkości wątroby, badania objawu wątrobowo-szyjnego)(EK_U03)

U3 – student rozwija umiejętności oceny stanu ogólnego pacjenta, stanu przytomności i świadomości, oraz stanów zagrożenia życia – migotanie komór, częstoskurcz komorowy, bradyarytmia, rozkojarzenie elektryczno-mechaniczne, wstrząs kardiogenny (EK_U07,U14)

U4 – student utrwala znajomość praw pacjenta i przestrzega ich (prawo do prywatności, intymności, zachowania tajemnicy lekarskiej, tajemnicy danych osobowych), student rozwija umiejętności zrozumiałego przekazywania informacji pacjentowi o planowanym procesie diagnostyczno-terapeutycznym, o zagrożeniach związanych z planowanymi działaniami (koronarografia, angioplastyka wieńcowa, kardiowersja) (DK_U05,U06,U07, U14)

U5- student rozwija umiejętność współpracy w grupie w ramach procesu diagnostyczno-terapeutycznego (DK_U11), oraz potrafi zaplanować konsultacje specjalistyczne (EK_U32)

U6 – student rozwija umiejętności planowania postępowania diagnostyczno-terapeutycznego oraz profilaktycznego w najczęstszych schorzeniach kardiologicznych jak i wdrażania odpowiedniego leczenia (EK_U16, U17)

U7 – student rozwija umiejętności interpretacji podstawowych badań laboratoryjnych stosowanych w rozpoznawaniu i różnicowaniu schorzeń kardiologicznych (morfologia krwi, jonogram, poziom kreatyniny, lipidogram, stężenie troponin, BNP, D-dimerów)(EK_U24)

U8 – student utrwala umiejętności wykonywania i interpretacji podstawowych zapisów EKG – rozpoznawania zawału serca, niedokrwienia mięśnia sercowego, zaburzeń rytmu i przewodzenia zagrażających życiu, oraz interpretacji wysiłkowego testu elektrokardiograficznego (BK_U08)

U9 – student utrwala umiejętności monitorowania parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora (ciśnienie tętnicze, tętno, oddechy, saturacja krwi) (EK_U29)

U10 – student asystuje przy takich zabiegach jak kardiowersja elektryczna, nakłucie worka osierdziowego, drenaż opłucnej (EK_U30)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 – student utrwala umiejętność nawiązywania i utrzymywania kontaktu z chorym i rodziną chorego (K_K03)

K2 – student w swoich działaniach kieruje się dobrem chorego (K_K04)

K3 - student rozwija umiejętności okazywania choremu i rodzinie szacunku i zrozumienia (K_K05)

K4 – student rozumie konieczność zachowania tajemnicy lekarskiej i dotrzymuje jej (K_K06)

K5 – student jest świadomy konieczności ciągłego rozwoju i nauki (K_K01)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia

- zajęcia przy łóżku pacjenta

- zajęcia w centrum Symulacji Medycznych (3 godziny)


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- gry i symulacje

Skrócony opis:

Celem prowadzenia zajęć w ramach przedmiotu – Specjalność wybrana – kardiologia – jest ugruntowanie wiedzy studenta w zakresie epidemiologii, patofizjologii, symptomatologii oraz diagnozowania i leczenia najczęstszych schorzeń kardiologicznych. W czasie zajęć (ćwiczenia) studenci pod okiem asystenta zbierają wywiady, badają chorych, proponują badania dodatkowe oraz interpretują je.

W czasie zajęć w Centrum Symulacji Medycznych studenci trenują swoje umiejętności na fantomach wysokiej wierności symulujących zdarzenia kliniczne.

Pełny opis:

Utrwalanie aktualnej wiedzy z zakresu kardiologii w oparciu o najnowsze wytyczne dotyczące postępowania w różnych postaciach klinicznych choroby niedokrwiennej serca, w tym w ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST jak i bez przetrwałego uniesienia odcinka ST, w stabilnej chorobie wieńcowej, w niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), nabytych wadach serca, kardiomiopatiach, zatorowości płucnej, zapaleniu wsierdzia, oraz wybranych zaburzeniach rytmu serca – migotaniu przedsionków, zaburzeniach rytmu zagrażających życiu.

Zajęcia w ramach przedmiotu – Specjalność wybrana – Kardiologia – prowadzone są w ramach ćwiczeń.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku pacjenta. Studenci aktywnie uczestniczą w pracy z chorymi: badają pacjentów podmiotowo i przedmiotowo, planują i prowadzą diagnostykę różnicową oraz planują postępowanie terapeutyczne. Utrwalają umiejętności postepowania z pacjentami w stanie bezpośredniego zagrożenia życia w przebiegu nagłego zatrzymania krążenia, arytmii, ostrych zespołów wieńcowych.

Literatura:

Piśmiennictwo podstawowe:

„Choroby wewnętrzne Szczeklika” najnowsze wydanie.

Piśmiennictwo uzupełniające:

Szczeklik A., Tendera M.: Kardiologia (tom I i II), Wyd. Med. Praktyczna, Kraków 2009.

Najnowsze wytyczne postepowania PTK w schorzeniach kardiologicznych (dostępne on-line).

Efekty uczenia się:

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;

E.W7. zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych oraz ich powikłań:

a) chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętniczego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,

b) chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej

(ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego,

c) chorób układu pokarmowego, w tym chorób: jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,

d) chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym chorób: podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, jajników i jąder, a także guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,

e) chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki,

f) chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombofilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów;

g) chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń stawów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej,

h) chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego oraz obrzęku naczynioruchowego,

i) zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy;

E.W8. zna i rozumie przebieg oraz objawy procesu starzenia się, a także zasady całościowej oceny geriatrycznej i opieki interdyscyplinarnej w odniesieniu do pacjenta w podeszłym wieku;

E.W9. rozumie przyczyny i zna podstawowe odrębności w najczęstszych chorobach występujących u osób starszych oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach geriatrycznych;

E.W10. zna i rozumie podstawowe zasady farmakoterapii chorób ludzi w podeszłym wieku;

E.W11. zna i rozumie zagrożenia związane z hospitalizacją ludzi w podeszłym wieku;

E.W12. zna i rozumie podstawowe zasady organizacji opieki nad osobą starszą i obciążenia opiekuna osoby starszej;

E.W37. zna rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej oraz zasady pobierania materiału do badań;

E.W38. zna podstawy teoretyczne i praktyczne diagnostyki laboratoryjnej;

E.W39. zna i rozumie możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych;

E.W40. wymienia wskazania do wdrożenia terapii monitorowanej;

E.W41. definiuje podstawowe pojęcia farmakoekonomiczne.

E.U1. przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

E.U3. przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego;

E.U12. przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci;

E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

E.U14. rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia;

E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek;

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;

E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;

E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

E.U24. interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń;

E.U25. stosuje leczenie żywieniowe (z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego);

E.U28. pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej;

E.U29. wykonuje podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem,

d) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej,

e) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

f) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

g) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

h) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;

E.U30. asystuje przy przeprowadzaniu następujących procedur i zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) drenażu jamy opłucnowej,

c) nakłuciu jamy otrzewnowej,

d) testach naskórkowych,

e) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych oraz interpretuje ich wyniki;

E.U31. interpretuje charakterystyki farmaceutyczne produktów leczniczych oraz krytycznie ocenia materiały reklamowe dotyczące leków;

E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U37. rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon;

E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia przedmiotu „Specjalność wybrana – kardiologia” student musi wziąć udział w wymaganej liczbie godzin ćwiczeń oraz zaliczyć przedmiot w formie zaliczenia ustnego.

Uzyskane przez studenta kompetencje (K1-K3) oceniane są na podstawie przedłużonej obserwacji (cykl ćwiczeniowy).

W czasie zaliczenia student musi wykazać się umiejętnością zebrania wywiadu i zbadania pacjenta, zaproponowania badań diagnostycznych, umiejętności różnicowania objawów i zaproponowania terapii (W2,W2,W3,U1-U9).

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Zofia Grąbczewska, Jacek Kubica, Tamara Sukiennik, Ewa Zabielska, Iwona Zbieranek-Dębicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Zofia Grąbczewska, Jacek Kubica, Karolina Obońska, Tamara Sukiennik, Ewa Zabielska, Iwona Zbieranek-Dębicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Kubica
Prowadzący grup: Zofia Grąbczewska, Małgorzata Jasiewicz, Ewa Laskowska, Małgorzata Ostrowska, Maciej Piasecki, Jakub Ratajczak, Adam Sukiennik, Tamara Sukiennik, Ewa Zabielska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)