Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Choroby wewnętrzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6CHWN-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Choroby wewnętrzne
Jednostka: Katedra Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Chorób Wewnętrznych
Grupy: Choroby wewnętrzne dla 6 roku NWJ kierunku lekarskiego
Choroby wewnętrzne dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-nefrologii-nadcisnienia-tetniczego-i-chorob-wewnetrznych/
Punkty ECTS i inne: 16.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii człowieka, patofizjologii i patomorfologii w odniesieniu do chorób narządów wewnętrznych, wiedzę z zakresu propedeutyki chorób wewnętrznych jak również z zakresu szczegółowych specjalności internistycznych - kardiologii, nefrologii, diabetologii i endokrynologii, alergologii, hematologii, gastrologii, pulmonologii, reumatologii, a także farmakologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Godziny realizowane z udziałem nauczycieli:

-ćwiczenia - 240 godzin w tym 12 godzin w Centrum Symulacji Medycznych

-konsultacje 1 godzina

-zaliczenia 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 242 godziny, co odpowiada 9,7 punktom ECTS2. Bilans nakładu pracy studenta:

- przygotowanie do ćwiczeń: 40 godzin

- czytanie wskazanej literatury: 120 godzin

- zaliczenie: 1 godzina


Łączny nakład pracy studenta wynosi 161 godziny, co odpowiada 6,4 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

- nie dotyczy


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- czytanie wskazanej literatury + zaliczenie: 120 + 1 = 121 godzin (4,8 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 240 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 240 godzin, co odpowiada 9,6 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie ćwiczeń.

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

-przygotowanie do ćwiczeń: 40 godzin,

Łączny nakład pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych wynosi 40 godzin, co odpowiada 1,6 punktowi ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1. Zestawia uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób wewnętrznych (EK_W01)

W2. Wyjaśnia przyczyny i objawy najczęstszych chorób wewnętrznych i ich powikłania, zarysowuje zasady diagnozowania i planuje postępowanie terapeutyczne (EK_W09):

a) chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętniczego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,

b) chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej (ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego;

c) chorób układu pokarmowego, w tym: chorób, jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,

d) chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym: chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, chorób jajników i jąder, guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,

e) chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki,

f) chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombofilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów;

g) chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń stawów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej

h) chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioruchowego,

i) zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych: stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zaburzeń gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy; (EK_W07)

W3. Uzasadnia odrębności w przebiegu klinicznym najczęstszych chorób występujących u osób starszych oraz zasady postępowania w podstawowych zespołach geriatrycznych (E K_W09)Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1. przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym (EK_U01);

U2. przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (EK_U03);

U3. ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta (EK_U07)

U4. powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych (CK_U11);

U5. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne (EK_U16);

U6. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego (EK_U20)

U7. potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym (EK_U29):

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) leczenie tlenem

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;

U8. asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i zabiegów lekarskich (EK_U30):

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) drenażu jamy opłucnowej,

c) nakłuciu worka osierdziowego,

d) nakłuciu jamy otrzewnowej,

e) nakłuciu lędźwiowym,

f) biopsji cienkoigłowej,

g) testach naskórkowych,

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych, oraz interpretuje ich wyniki;

U9. planuje konsultacje specjalistyczne (EK_U32)

U10. rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon (EK_U37);

U11. potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (EK_U38)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1. Wykazuje umiejętność pracy w zespole i wykazuje umiejętność rozwiązywania problemów w celu zrealizowania zadań w trakcie ćwiczeń przy łóżku chorego (K_K02)

K2. okazuje szacunek dla pacjenta i troskę o jego dobro (K_K03)

K3. Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K01)

K4. przestrzega w swych działaniach zasad etycznych i praw pacjenta (K_K04)

K5. potrafi poinformować pacjenta o celu, przebiegu i ewentualnym ryzyku proponowanych działań diagnostycznych lub terapeutycznych i uzyskać jego świadoma zgodę (K_K06)Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia przy łóżku chorego.

Omówienie przypadku.

Przypadek symulowany.Metody dydaktyczne podające:

- opis
- opowiadanie
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Choroby wewnętrzne są dziedziną medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii i narządu ruchu.

Głównym celem zajęć z chorób wewnętrznych na roku VI jest synteza i utrwalenie wiedzy zdobytej w poprzednich latach studiów w ramach podspecjalności chorób wewnętrznych, tj. kardiologii, pulmonologii, gastrologii, nefrologii, endokrynologii i diabetologii, hematologii, alergologii i reumatologii.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.

W czasie ćwiczeń prowadzonych przy łóżku chorego studenci doskonalą zdobytą w poprzednich latach umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego oraz symptomatologię chorób, poprzez codzienne uczestnictwo w raporcie lekarskim i wizycie lekarskiej, w czasie której analizują bilans płynów, temperaturę ciała, dokonują pomiarów ciśnienia tętniczego, przeprowadzają pod nadzorem asystenta badanie podmiotowe i przedmiotowe. W oparciu o dane kliniczne oraz wyniki badań dodatkowych (laboratoryjnych, radiologicznych, elektrokardiograficznych, endoskopowych) studenci przeprowadzają diagnostykę różnicową. Uczestniczą w konsultacjach lekarskich i towarzyszą asystentowi w czasie udzielania porad ambulatoryjnych (w przyklinicznych poradniach specjalistycznych). Wspólnie z asystentem omawiają decyzje dotyczące zastosowanej farmakoterapii. Zapoznają się z właściwym prowadzeniem dokumentacji medycznej (pod nadzorem asystenta prowadzą codzienne obserwacje pacjentów w historii choroby, wpisują wyniki, przygotowują wypis pacjenta z oddziału, uczestniczą przy uzyskiwaniu zgody pacjenta na proponowane badania i zabiegi).

W czasie ćwiczeń na symulatorach medycznych (12 godzin) studenci samodzielnie przeprowadzają w/w procedury oraz inne procedury związane z naruszeniem ciągłości tanek (wymienione w Efektach kształcenia – umiejętności – EK_U29 oraz EK_U30). Zapoznają się z ostrymi stanami zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych.

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują przydzielony przypadek medyczny, wg schematu:

• wywiad chorobowy, odchylenia w badaniu fizykalnym,

• rozpoznanie wstępne,

• istotne odchylenia w badaniach dodatkowych,

• diagnostyka różnicowa,

• rozpoznanie ostateczne,

• krótkie podsumowanie danej jednostki chorobowej z uwzględnieniem najnowszych metod leczenia opartych na zasadach EBM i obowiązujących standardach postępowania.

Prowadzona jest dyskusja prowadzona pod kierunkiem asystenta.

Tematyka prowadzonych ćwiczeń:

•Prawidłowa ocena stanu ogólnego pacjenta.

•Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach wewnętrznych.

•Stawianie rozpoznania wstępnego.

•Planowanie i przeprowadzanie diagnostyki różnicowej z umiejętnością określenia celowości zlecanych badań i konsultacji.

•Stawianie rozpoznania ostatecznego.

•Planowanie leczenia i jego modyfikacje w zależności od stopnia zaawansowania choroby, postępów terapii i chorób współistniejących.

•Umiejętność rokowania i przewidywania postępu choroby, jej następstw, zapobiegania następstwom i objawom ubocznym po

zastosowanym leczeniu.

•Podstawowa dokumentacja lekarska – historia choroby, karta zleceń, karta gorączkowa i inna dokumentacja wykorzystywana w

prawidłowym prowadzeniu chorych.

•Prezentacja problemu klinicznego dotyczącego pacjenta w czasie wizyty lekarskiej, raportu lekarskiego, w czasie konsultacji.

•Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

•Leczenie ostrych stanów zagrożenia życia.

•Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni przyklinicznej.

•Technika podstawowych zabiegów diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu schorzeń internistycznych.

Tematy ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

-Prawidłowa ocena stanu ogólnego pacjenta.

-Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach wewnętrznych.

-Stawianie rozpoznania wstępnego.

-Planowanie i przeprowadzanie diagnostyki różnicowej z umiejętnością określenia celowości zlecanych badań i konsultacji.

-Stawianie rozpoznania ostatecznego.

-Planowanie leczenia i jego modyfikacje w zależności od stopnia zaawansowania choroby, postępów terapii i chorób współistniejących.

-Umiejętność rokowania i przewidywania postępu choroby, jej następstw, zapobiegania następstwom i objawom ubocznym po zastosowanym leczeniu.

-Podstawowa dokumentacja lekarska – historia choroby, karta zleceń, karta gorączkowa i inna dokumentacja wykorzystywana w prawidłowym prowadzeniu chorych.

-Prezentacja problemu klinicznego dotyczącego pacjenta w czasie wizyty lekarskiej, raportu lekarskiego, w czasie konsultacji.

-Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

-Leczenie ostrych stanów zagrożenia życia.

-Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni przyklinicznej.

-Technika podstawowych zabiegów diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu schorzeń internistycznych.

Literatura:

Interna Szczeklika - wydanie 2022.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie bloku ćwiczeń odbywa się na zaliczenie na ocenę.

Zaliczenie ustne ( ≥60%): W1-W3

% uzyskanych punktów - ocena

92 - 100 (5.0) -Bardzo dobra

88 - <92 (4.5) -Ponad dobra

80 - <88 (4.0) - dobra

71 - <80 (3.5) - Dość dobra

60 - <71 (3.0) - Dostateczna

0 - < 60 (2.0) - Niedostateczna

Przedłużona obserwacja ( 0-10; >50%): U1-U11; K1-K5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Grześk, Jacek Manitius
Prowadzący grup: Rafał Bednarski, Mariusz Flisiński, Jacek Manitius, Ilona Miśkowiec, Beata Sulikowska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-nefrologii-nadcisnienia-tetniczego-i-chorob-wewnetrznych/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Choroby wewnętrzne są dziedziną medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii i narządu ruchu.

Głównym celem zajęć z chorób wewnętrznych na roku VI jest synteza i utrwalenie wiedzy zdobytej w poprzednich latach studiów w ramach podspecjalności chorób wewnętrznych, tj. kardiologii, pulmonologii, gastrologii, nefrologii, endokrynologii i diabetologii, hematologii, alergologii i reumatologii.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.

W czasie ćwiczeń prowadzonych przy łóżku chorego studenci doskonalą zdobytą w poprzednich latach umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego oraz symptomatologię chorób, poprzez codzienne uczestnictwo w raporcie lekarskim i wizycie lekarskiej, w czasie której analizują bilans płynów, temperaturę ciała, dokonują pomiarów ciśnienia tętniczego, przeprowadzają pod nadzorem asystenta badanie podmiotowe i przedmiotowe. W oparciu o dane kliniczne oraz wyniki badań dodatkowych (laboratoryjnych, radiologicznych, elektrokardiograficznych, endoskopowych) studenci przeprowadzają diagnostykę różnicową. Uczestniczą w konsultacjach lekarskich i towarzyszą asystentowi w czasie udzielania porad ambulatoryjnych (w przyklinicznych poradniach specjalistycznych). Wspólnie z asystentem omawiają decyzje dotyczące zastosowanej farmakoterapii. Zapoznają się z właściwym prowadzeniem dokumentacji medycznej (pod nadzorem asystenta prowadzą codzienne obserwacje pacjentów w historii choroby, wpisują wyniki, przygotowują wypis pacjenta z oddziału, uczestniczą przy uzyskiwaniu zgody pacjenta na proponowane badania i zabiegi).

W czasie ćwiczeń na symulatorach medycznych (12 godzin) studenci samodzielnie przeprowadzają w/w procedury oraz inne procedury związane z naruszeniem ciągłości tanek (wymienione w Efektach kształcenia – umiejętności – EK_U29 oraz EK_U30). Zapoznają się z ostrymi stanami zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych.

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują przydzielony przypadek medyczny, wg schematu:

• wywiad chorobowy, odchylenia w badaniu fizykalnym,

• rozpoznanie wstępne,

• istotne odchylenia w badaniach dodatkowych,

• diagnostyka różnicowa,

• rozpoznanie ostateczne,

• krótkie podsumowanie danej jednostki chorobowej z uwzględnieniem najnowszych metod leczenia opartych na zasadach EBM i obowiązujących standardach postępowania.

Prowadzona jest dyskusja prowadzona pod kierunkiem asystenta.

Tematyka prowadzonych ćwiczeń:

•Prawidłowa ocena stanu ogólnego pacjenta.

•Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach wewnętrznych.

•Stawianie rozpoznania wstępnego.

•Planowanie i przeprowadzanie diagnostyki różnicowej z umiejętnością określenia celowości zlecanych badań i konsultacji.

•Stawianie rozpoznania ostatecznego.

•Planowanie leczenia i jego modyfikacje w zależności od stopnia zaawansowania choroby, postępów terapii i chorób współistniejących.

•Umiejętność rokowania i przewidywania postępu choroby, jej następstw, zapobiegania następstwom i objawom ubocznym po

zastosowanym leczeniu.

•Podstawowa dokumentacja lekarska – historia choroby, karta zleceń, karta gorączkowa i inna dokumentacja wykorzystywana w

prawidłowym prowadzeniu chorych.

•Prezentacja problemu klinicznego dotyczącego pacjenta w czasie wizyty lekarskiej, raportu lekarskiego, w czasie konsultacji.

•Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

•Leczenie ostrych stanów zagrożenia życia.

•Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni przyklinicznej.

•Technika podstawowych zabiegów diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu schorzeń internistycznych.

Literatura:

Choroby Wewnętrzne, pod red. A. Szczeklika, Medycyna Praktyczna, wydanie aktualne.

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma- Medycyna Praktyczna, Medycyna Po Dyplomie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Stróżecki
Prowadzący grup: Rafał Bednarski, Andrzej Brymora, Natalia Butt-Hussaim, Rafał Donderski, Mariusz Flisiński, Anna Kardymowicz, Jacek Manitius, Paweł Stróżecki, Beata Sulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Stróżecki
Prowadzący grup: Rafał Bednarski, Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Anna Kardymowicz, Paweł Stróżecki, Beata Sulikowska
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-nefrologii-nadcisnienia-tetniczego-i-chorob-wewnetrznych/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Choroby wewnętrzne są dziedziną medycyny zajmująca się rozpoznawaniem i leczeniem chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego, krwiotwórczego, gruczołów wydzielania wewnętrznego, przemiany materii i narządu ruchu.

Głównym celem zajęć z chorób wewnętrznych na roku VI jest synteza i utrwalenie wiedzy zdobytej w poprzednich latach studiów w ramach podspecjalności chorób wewnętrznych, tj. kardiologii, pulmonologii, gastrologii, nefrologii, endokrynologii i diabetologii, hematologii, alergologii i reumatologii.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie ćwiczeń.

W czasie ćwiczeń prowadzonych przy łóżku chorego studenci doskonalą zdobytą w poprzednich latach umiejętność badania podmiotowego i przedmiotowego oraz symptomatologię chorób, poprzez codzienne uczestnictwo w raporcie lekarskim i wizycie lekarskiej, w czasie której analizują bilans płynów, temperaturę ciała, dokonują pomiarów ciśnienia tętniczego, przeprowadzają pod nadzorem asystenta badanie podmiotowe i przedmiotowe. W oparciu o dane kliniczne oraz wyniki badań dodatkowych (laboratoryjnych, radiologicznych, elektrokardiograficznych, endoskopowych) studenci przeprowadzają diagnostykę różnicową. Uczestniczą w konsultacjach lekarskich i towarzyszą asystentowi w czasie udzielania porad ambulatoryjnych (w przyklinicznych poradniach specjalistycznych). Wspólnie z asystentem omawiają decyzje dotyczące zastosowanej farmakoterapii. Zapoznają się z właściwym prowadzeniem dokumentacji medycznej (pod nadzorem asystenta prowadzą codzienne obserwacje pacjentów w historii choroby, wpisują wyniki, przygotowują wypis pacjenta z oddziału, uczestniczą przy uzyskiwaniu zgody pacjenta na proponowane badania i zabiegi).

W czasie ćwiczeń na symulatorach medycznych (12 godzin) studenci samodzielnie przeprowadzają w/w procedury oraz inne procedury związane z naruszeniem ciągłości tanek (wymienione w Efektach kształcenia – umiejętności – EK_U29 oraz EK_U30). Zapoznają się z ostrymi stanami zagrożenia życia w chorobach wewnętrznych.

W trakcie ćwiczeń studenci prezentują przydzielony przypadek medyczny, wg schematu:

• wywiad chorobowy, odchylenia w badaniu fizykalnym,

• rozpoznanie wstępne,

• istotne odchylenia w badaniach dodatkowych,

• diagnostyka różnicowa,

• rozpoznanie ostateczne,

• krótkie podsumowanie danej jednostki chorobowej z uwzględnieniem najnowszych metod leczenia opartych na zasadach EBM i obowiązujących standardach postępowania.

Prowadzona jest dyskusja prowadzona pod kierunkiem asystenta.

Tematyka prowadzonych ćwiczeń:

•Prawidłowa ocena stanu ogólnego pacjenta.

•Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach wewnętrznych.

•Stawianie rozpoznania wstępnego.

•Planowanie i przeprowadzanie diagnostyki różnicowej z umiejętnością określenia celowości zlecanych badań i konsultacji.

•Stawianie rozpoznania ostatecznego.

•Planowanie leczenia i jego modyfikacje w zależności od stopnia zaawansowania choroby, postępów terapii i chorób współistniejących.

•Umiejętność rokowania i przewidywania postępu choroby, jej następstw, zapobiegania następstwom i objawom ubocznym po

zastosowanym leczeniu.

•Podstawowa dokumentacja lekarska – historia choroby, karta zleceń, karta gorączkowa i inna dokumentacja wykorzystywana w

prawidłowym prowadzeniu chorych.

•Prezentacja problemu klinicznego dotyczącego pacjenta w czasie wizyty lekarskiej, raportu lekarskiego, w czasie konsultacji.

•Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

•Leczenie ostrych stanów zagrożenia życia.

•Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni przyklinicznej.

•Technika podstawowych zabiegów diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu schorzeń internistycznych.

Tematy ćwiczeń obejmują następujące zagadnienia:

-Prawidłowa ocena stanu ogólnego pacjenta.

-Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach wewnętrznych.

-Stawianie rozpoznania wstępnego.

-Planowanie i przeprowadzanie diagnostyki różnicowej z umiejętnością określenia celowości zlecanych badań i konsultacji.

-Stawianie rozpoznania ostatecznego.

-Planowanie leczenia i jego modyfikacje w zależności od stopnia zaawansowania choroby, postępów terapii i chorób współistniejących.

-Umiejętność rokowania i przewidywania postępu choroby, jej następstw, zapobiegania następstwom i objawom ubocznym po zastosowanym leczeniu.

-Podstawowa dokumentacja lekarska – historia choroby, karta zleceń, karta gorączkowa i inna dokumentacja wykorzystywana w prawidłowym prowadzeniu chorych.

-Prezentacja problemu klinicznego dotyczącego pacjenta w czasie wizyty lekarskiej, raportu lekarskiego, w czasie konsultacji.

-Udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia.

-Leczenie ostrych stanów zagrożenia życia.

-Udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach poradni przyklinicznej.

-Technika podstawowych zabiegów diagnostycznych wykorzystywanych w diagnostyce i leczeniu schorzeń internistycznych.

Literatura:

Interna Szczeklika - wydanie 2022.

Uwagi:

-

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 240 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Stróżecki
Prowadzący grup: Rafał Bednarski, Andrzej Brymora, Mariusz Flisiński, Anna Kardymowicz, Wioleta Stolarek, Beata Sulikowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)