Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ginekologia i położnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6GIPOO-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i położnictwo
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Ginekologia i położnictwo dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na I-V roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1) Udział w zajęciach dydaktycznych (godziny kontaktowe, aktywność) – 60

2) Czas pracy własnej studenta (przygotowanie do praktyk, studiowanie wskazanego piśmiennictwa, przygotowanie) – 10

Łączny nakład pracy studenta: 70


Efekty uczenia się - wiedza:

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W9. zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące w szczególności:

a) cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,

b) ciąży,

c) porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

d) zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,

e) regulacji urodzeń,

f) menopauzy,

g) podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych;

F.W10. zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;


Efekty uczenia się - umiejętności:

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;

F.U13. rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);

F.U14. interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;

F.U15. interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);

F.U16. rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania;

F.U17. interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu;

F.U18. ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


Metody dydaktyczne:

Praca własna oraz praca pod nadzorem opiekuna praktyk, udział w pracy zespołu, udział w szkoleniach związanych ze specyfiką działalności leczniczej danej praktyki

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem praktyki z zakresu ginekologii i położnictwa jest:

zapoznanie się z organizacją pracy w Ginekologicznej Izbie Przyjęć i w Klinice/ Oddziale Ginekologicznym,

omówienie zasad kwalifikacji pacjentek do zabiegu operacyjnego, poznanie zasad pracy w gabinecie zabiegowym i prowadzenia dokumentacji zabiegowej, pobierania materiału do badania histopatologicznego i cytologicznego, zapoznanie się z zasadami postępowania z pacjentkami we wcześniejszym okresie pooperacyjnym i prowadzenie karty obserwacji, zapoznanie się z zasadami postępowania z pacjentkami hospitalizowanymi z powodu zagrażającego poronienia, poznanie zasad profilaktyki nowotworów żeńskich narządów płciowych i gruczołu piersiowego, zapoznanie się z organizacją pracy Położniczej Izby Przyjęć, traktu porodowego oraz oddziału połogowego,

zapoznanie się z zasadami przyjęcia rodzącej do porodu, założenia odpowiedniej dokumentacji, obserwacja postępu porodu oraz prowadzenie dokumentacji przebiegu porodu z uwzględnieniem najważniejszych parametrów świadczących o stanie matki i płodu, zapoznanie się z obsługą aparatury dostępnej w Klinikach/Oddziałach Położniczych (amnioskop, detektor tętna itp.). Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Wskazana przez podmiot leczniczy, w którym odbywają się praktyki

Efekty uczenia się:

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W9. zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące w szczególności:

a) cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,

b) ciąży,

c) porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

d) zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,

e) regulacji urodzeń,

f) menopauzy,

g) podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych;

F.W10. zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;

F.U13. rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);

F.U14. interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;

F.U15. interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);

F.U16. rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania;

F.U17. interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu;

F.U18. ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie odbywa się w oparciu o dane zawarte w dzienniku praktyk i potwierdzone podpisem opiekuna praktyk.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)