Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Ginekologia i położnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6GIPOP-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Ginekologia i położnictwo
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy: Ginekologia i położnictwo dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) powinien posiadać wiedzę wymaganą do egzaminu przeprowadzonego na 5 roku obejmująca poród fizjologiczny i patologiczny. Wybrane zagadnienia z patologii ciąży, anatomii, fizjologię oraz choroby narządu rodnego - prowadzenie procesu diagnostyczno-leczniczego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 60 godzin

- konsultacje: 2 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

63 godziny, co odpowiada 2,52 punkta ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 60 godzin (3 godzin – Centrum Symulacji Medycznych)

- konsultacje: 2 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 7 + 1 = 8 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 100 godzin, co odpowiada

4,0 punktów ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu ginekologii): 4 godzina

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu ginekologii): 2 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu ginekologii): 1 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 10 godzin, co odpowiada

0,4 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 4 +0,5 = 4,5 godziny

( 0,18 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 60 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

60 godzin, co odpowiada 2,4 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W 1: posiada wiedzę na temat funkcji rozrodczych kobiety

(FK -W09)

W 2: posiada wiedzę na temat zaburzeń funkcji rozrodczych

(FK -W09)

W 3: posiada wiedzę na temat cyklu miesiączkowego i

i jego zaburzeń (FK -W09)

W 4: posiada wiedzę na temat prowadzenia ciąży fizjologicznej

(FK -W09)

W 5: posiada wiedzę na temat porodu fizjologicznego (FK -W09)

W6: posiada wiedzę na temat patologii porodu (FK -W09)

W 7: posiada wiedzę na temat nowotworów narządów płciowych

(FK -W09)

W8: posiada wiedzę na temat postepowania diagnostycznego i

terapeutycznego w zakresie nowotworów narządu rodnego

(FK -W09)

W 9: posiada wiedzę na temat antykoncepcji (FK -W09)

10: posiada wiedzę na temat ogólnych zasad terapii zastępczej

w okresie menopauzy (FK -W09)

W 11: posiada wiedzę na temat podstawowych zabiegów gin.

(FK -W09)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi asystować do podstawowych zabiegówm operacyjnych ginekologicznych ( F K _U 01)

U2: potrafi rozpoznac nieprawidłowy przebieg pooperacyjny ( F K _U 12)

U3: potrafi rozpoznać objawy patologicznego przebiegu ciąży ((F K _U 13)

U4: potrafi rozpoznać nieprawidłowy przebieg porodu (F K _U 13)

U5: potrafi rozpoznać przyczyny krwawień w okresie ciąży i podjąc odpowiednie postępowanie (F K _U 13)

U6: potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych w ciąży (( F K _U 14)

U7: potrafi zinterpretować wyniki badań USG i KTG (( F K _U 15)

U8: rozróżnia okresy porodu, zna prawidłowy czas ich trwania i potrafi rozpoznać patologiczny przebieg porodu (( F K _U 16)

U9: zna prawidłowy przebieg połogu (( F K _U 17)

U10: potrafi rozpoznać połóg patologiczny ( F K _U 17)

U11: potrafi dobrać odpowiednią metodę antykoncepcji uwzględniając wskazania i p.wskazania (( F K _U 18)U12: przestrzega zasady aseptyki i antyseptyki ( FK_U03)

U13: zna metody prowadzenia dokumentacji medycznej w położnictwie i ginekologii (EK_U38)

U14: potrafi założyć wkłucie obwodowe (FK_U05)

U15: zna i potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami stosowanymi w położnictwie i ginekologii ( FK _U02)

U16: potrafi zaplanować konsultację specjalistyczną w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych nie dotyczących położnictwa i ginekologii ( EK_U32)

U17: potrafi zaplanować postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w poszczególnych przypadkach pacjentek ginekologii i położnictwa (EK_U16)

U18: zna kodeks etyki lekarskiej (DK_U12)

U19: potrafi poinformować pacjenta o planowanym leczeniu, ew. zabiegu operacyjnym oraz ryzyku proponowanych badań diagnostycznych, działań terapeutycznych z uzyskaniem jego świadomej zgody (DK_U06)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: zna prawa pacjenta (K_K06)

K2: wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia ochrony ludzkiego życia (K_K02)

K3: posiada potrzebę stałego kształcenia i podnoszenia swoich umiejętności (K_K08)

K4: współpracuje z personelem wyższym i średnim medycznym (K_K07)

K5: rozumie potrzebę sstałego dokształcania się (K_K01)

K6: rozumie potrzebę przestrzegania tajemnicy lekarskiej (K_K 06)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• metody symulacyjne

• ćwiczenia w pracowniach i poradniach kliniki


Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Zajęcia obejmują opanowanie teoretyczne i praktyczne podstaw fizjologii z położnictwa i ginekologii oraz opanowanie teoretyczne i praktyczne patologii ciąży, porodu i połogu, a także schorzeń narządu rodnego kobiety, ich objawów, sposobów rozpoznawania, różnicowania i leczeniaeń.

Pełny opis:

Przedmiot ginekologia i położnictwo ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu fizjologii, patologii ciąży, postępowanie w różnych schorzeniach w okresie ciąży, nabycie wiedzy na temat porodu fizjologicznego i patologicznego. Dodatkowo metody uczenia obejmują zagadnienia z zakresu fizjologii narządu rodnego kobiety oraz najczęściej występujących schorzeń: nowotworów, zapaleń, zaburzeń uroginekologicznych oraz obejmują zagadnienia niepłodności, antykoncepcji, fizjologii i patologii pokwitania, klimakterium.

Dodatkowo student zdobywa wiedzę na temat wybranych zagadnień na temat związanych z fizjologią i patologią noworodka.

Ćwiczenia obejmują nabycie umiejętności praktycznych w zakresie postępowania w chorobach ginekologicznych oraz przy prowadzeniu ciązy i porodu. Ponadto obejmują wykonywanie i interpretacje badań dodatkowych ( KTG, USG) , a także w miarę możliwości uczestnictwo lub asystowanie do zabiegów operacyjnych.

Cwiczenia obejmują udział w procesie diagnostycznio-leczniczym w pracowniach i poradniach kliniki ginekologii i położnictwa.

Część ćwiczeń przeprowadzana jest metodami symulacyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Położnictwo i ginekologia t.1i2 – PZWL red.G.Bręborowicz wyd 2020

2. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze – PZWL red.J.Dudenhausen i W.Pschyrembel

Literatura uzupełniająca:

1. Ginekologia praktyczna – PZWL – red. W. Pschyrembel

2. Położnictwo i ginekologia repetytorium-Wyd.Lekarskie PZWL-red.G. Bręborowicz

3. Położnictwo:ćwiczenia-Wyd. Lekarskie PZWL-red. M. Troszyński

Efekty uczenia się:

F.W3. zna zasady kwalifikacji i wykonywania oraz najczęstsze powikłania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno-leczniczych;

F.W4. zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji;

F.W9. zna funkcje rozrodcze kobiety, zaburzenia z nimi związane oraz postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne dotyczące w szczególności:

a) cyklu miesiączkowego i jego zaburzeń,

b) ciąży,

c) porodu fizjologicznego i patologicznego oraz połogu,

d) zapaleń i nowotworów w obrębie narządów płciowych,

e) regulacji urodzeń,

f) menopauzy,

g) podstawowych metod diagnostyki i zabiegów ginekologicznych;

F.W10. zna problematykę współcześnie wykorzystywanych badań obrazowych, w szczególności:

a) symptomatologię radiologiczną podstawowych chorób,

b) metody instrumentalne i techniki obrazowe wykorzystywane do wykonywania zabiegów leczniczych,

c) wskazania, przeciwwskazania i przygotowanie pacjentów do poszczególnych rodzajów badań obrazowych oraz przeciwwskazania do stosowania środków kontrastujących;

F.U1. asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, przygotowuje pole operacyjne i znieczula miejscowo okolicę operowaną;

F.U2. posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi;

F.U3. stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;

F.U6. bada sutki, węzły chłonne, a także wykonuje badanie palcem przez odbyt;

F.U12. monitoruje okres pooperacyjny w oparciu o podstawowe parametry życiowe;

F.U13. rozpoznaje objawy podmiotowe i przedmiotowe świadczące o nieprawidłowym przebiegu ciąży (nieprawidłowe krwawienia, czynność skurczową macicy);

F.U14. interpretuje wyniki badania fizykalnego ciężarnej (ciśnienie tętnicze, czynność serca matki płodu) oraz wyniki badań laboratoryjnych świadczących o patologiach ciąży;

F.U15. interpretuje zapis kardiotokografii (KTG);

F.U16. rozpoznaje rozpoczynający się poród oraz nieprawidłowy czas jego trwania;

F.U17. interpretuje objawy podmiotowe i przedmiotowe w czasie połogu;

F.U18. ustala zalecenia, wskazania i przeciwwskazania dotyczące stosowania metod antykoncepcji;

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie z oceną. Odpowiedź ustna – 10 pytań, do zaliczenia wymagana prawidłowa odpowiedź na 6 pytań.

Zaliczenie odbywa się w oparciu o 100% obecność na zajęciach oraz aktywność na ćwiczeniach, umiejętność rozwiązywania problemów diagnostyczno-leczniczych w oparciu o konkretne przypadki chorych. Asystent prowadzący ćwiczenia na oddziałach ,w pracowniach i poradniach klinicznych dokonuje indywidualnej oceny studenta w trakcie zajęć.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Katarzyna Barszczyk, Szymon Bednarek, Mariusz Dubiel, Ewa Dzikowska, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz, Marek Grabiec, Alicja Harmoza, Anna Iwanicka-Piotrowska, Iwona Jagielska, Magdalena Karpów-Greiner, Wojciech Knypiński, Jarosław Lach, Justyna Mątewska, Bartłomiej Myszkowski, Anna Nawrocka, Paweł Sadłecki, Marta Sekielska-Domanowska, Paulina Sopońska, Agata Stawska, Małgorzata Tyloch, Sawa Wiśniewska-Cymbaluk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Katarzyna Barszczyk, Szymon Bednarek, Piotr Bernard, Magdalena Czekień, Piotr Domaracki, Anna Drabik-Kruczkowska, Mariusz Dubiel, Ewa Dzikowska, Jacek Fórmaniak, Agnieszka Gąsiorek-Kwiatkowska, Alicja Harmoza, Anna Iwanicka-Piotrowska, Radosław Janicki, Magdalena Karpów-Greiner, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Natalia Lesiewska, Grzegorz Ludwikowski, Justyna Mątewska, Monika Niewiadomska, Jarosław Pestka, Łucja Pestka, Bartosz Pokrzywa, Marta Sekielska-Domanowska, Justyna Soszyńska, Agata Stawska, Marek Szymański, Andrei Vorobev, Karolina Wasilow, Anna Wiczołek-Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Magdalena Bodnar, Magdalena Czekień, Anna Drabik-Kruczkowska, Mariusz Dubiel, Ewa Dzikowska, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz, Alicja Harmoza, Iwona Jagielska, Magdalena Karpów-Greiner, Wojciech Knypiński, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Grzegorz Ludwikowski, Bartłomiej Myszkowski, Monika Niewiadomska, Jarosław Pestka, Bartosz Pokrzywa, Agnieszka Rogalska, Marta Sekielska-Domanowska, Agata Stawska, Łukasz Szylberg, Marek Szymański, Małgorzata Świątkowska-Freund
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Zajęcia obejmują opanowanie teoretyczne i praktyczne podstaw fizjologii z położnictwa i ginekologii oraz opanowanie teoretyczne i praktyczne patologii ciąży, porodu i połogu, a także schorzeń narządu rodnego kobiety, ich objawów, sposobów rozpoznawania, różnicowania i leczeniaeń.

Pełny opis:

Przedmiot ginekologia i położnictwo ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu fizjologii, patologii ciąży, postępowanie w różnych schorzeniach w okresie ciąży, nabycie wiedzy na temat porodu fizjologicznego i patologicznego. Dodatkowo metody uczenia obejmują zagadnienia z zakresu fizjologii narządu rodnego kobiety oraz najczęściej występujących schorzeń: nowotworów, zapaleń, zaburzeń uroginekologicznych oraz obejmują zagadnienia niepłodności, antykoncepcji, fizjologii i patologii pokwitania, klimakterium.

Dodatkowo student zdobywa wiedzę na temat wybranych zagadnień na temat związanych z fizjologią i patologią noworodka.

Ćwiczenia obejmują nabycie umiejętności praktycznych w zakresie postępowania w chorobach ginekologicznych oraz przy prowadzeniu ciązy i porodu. Ponadto obejmują wykonywanie i interpretacje badań dodatkowych ( KTG, USG) , a także w miarę możliwości uczestnictwo lub asystowanie do zabiegów operacyjnych.

Cwiczenia obejmują udział w procesie diagnostycznio-leczniczym w pracowniach i poradniach kliniki ginekologii i położnictwa.

Część ćwiczeń przeprowadzana jest metodami symulacyjnymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Położnictwo i ginekologia t.1i2 – PZWL red.G.Bręborowicz

2. Położnictwo praktyczne i operacje położnicze – PZWL red.J.Dudenhausen i W.Pschyrembel

Literatura uzupełniająca:

1. Ginekologia praktyczna – PZWL – red. W. Pschyrembel

2. Położnictwo i ginekologia repetytorium-Wyd.Lekarskie PZWL-red.G. Bręborowicz

3. Położnictwo:ćwiczenia-Wyd. Lekarskie PZWL-red. M. Troszyński

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Magdalena Bodnar, Magdalena Czekień, Anna Drabik-Kruczkowska, Mariusz Dubiel, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz, Alicja Harmoza, Iwona Jagielska, Jarosław Lach, Grzegorz Ludwikowski, Bartłomiej Myszkowski, Monika Niewiadomska, Jarosław Pestka, Bartosz Pokrzywa, Marta Sekielska-Domanowska, Agata Stawska, Łukasz Szylberg, Marek Szymański, Anna Wiczołek-Pastwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)