Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Psychiatria

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6PSCHP-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Psychiatria
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Psychiatria dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 4.00
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na I-V roku studiów

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 60 godzin

- konsultacje: 4 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń: 6 godzin

- czytanie literatury: 30 godzin

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (praktyczne): 6 + 4 = 10 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 110 godzin, co odpowiada 4,4 punktom ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu psychiatrii): 40 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu psychiatrii): 3 godziny

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z

zakresu psychiatrii): 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 55 godzin, co odpowiada 2,2 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie (praktyczne 6 + 4 = 10 godzin


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 60+4=64 godziny


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 64 godziny, co odpowiada 2,56 punktu ECTS.


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;

E.W15. zna podstawowe koncepcje patogenezy zaburzeń psychicznych;

E.W16. zna symptomatologię ogólną zaburzeń psychicznych oraz zasady ich klasyfikacji według głównych systemów klasyfikacyjnych;

E.W17. zna objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach psychicznych, w tym:

a) schizofrenii,

b) zaburzeniach afektywnych i adaptacyjnych,

c) zaburzeniach odżywiania,

d) zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych;

E.W18. zna zasady diagnostyki i postępowania w stanach nagłych psychiatrii;

E.W19. zna specyfikę zaburzeń psychicznych i ich leczenia u dzieci, młodzieży oraz w okresie starości;

E.W20. zna objawy zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych, ich wpływ na przebieg choroby podstawowej i rokowanie oraz zasady ich leczenia;

E.W21. posiada wiedzę na temat seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych;

E.W22. zna przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyjęcia do szpitala psychiatrycznego;


Efekty uczenia się - umiejętności:

E.U1. przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

E.U5. przeprowadza badanie psychiatryczne;

E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek;

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;

E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;

E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

E.U19. rozpoznaje objawy lekozależności i proponuje postępowanie lecznicze;

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U33. wdraża podstawowe postępowanie lecznicze w ostrych zatruciach;

E.U34. monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami;

E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Celem praktyk jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń.

Pełny opis:

Celem praktyki w Oddziale Psychiatrii jest pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie wykładów i ćwiczeń. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki, w której realizuje praktykę. Powinien rozwijać umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P.Gałecki, A. Szulc. Psychiatria.Wydawnictwo: Edra & Urban 2018r.

Literatura uzupełniająca:

1. Marek Jarema (red. nauk.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 2, Warszawa 2016,

2. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, TOM 1 – 2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. + Badawcze kryteria diagnostyczne.) Vesalius, wyd. 1, Kraków 2000).

3. Jacek Wciórka, Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski (red.) Psychiatria. TOM 1 – 3, Elsevier Urban & Partner, wyd. 2, Wrocław 2012.

4. Irena Namysłowska (red.) Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

5. Mateusz Cybulski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Napoleon Waszkiewicz (red.) Psychogeriatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2017

Efekty uczenia się:

E.W1. zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;

E.W15. zna podstawowe koncepcje patogenezy zaburzeń psychicznych;

E.W16. zna symptomatologię ogólną zaburzeń psychicznych oraz zasady ich klasyfikacji według głównych systemów klasyfikacyjnych;

E.W17. zna objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach psychicznych, w tym:

a) schizofrenii,

b) zaburzeniach afektywnych i adaptacyjnych,

c) zaburzeniach odżywiania,

d) zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych;

E.W18. zna zasady diagnostyki i postępowania w stanach nagłych psychiatrii;

E.W19. zna specyfikę zaburzeń psychicznych i ich leczenia u dzieci, młodzieży oraz w okresie starości;

E.W20. zna objawy zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych, ich wpływ na przebieg choroby podstawowej i rokowanie oraz zasady ich leczenia;

E.W21. posiada wiedzę na temat seksualności człowieka i podstawowych zaburzeń z nią związanych;

E.W22. zna przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyjęcia do szpitala psychiatrycznego;

E.U1. przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym;

E.U5. przeprowadza badanie psychiatryczne;

E.U13. ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta;

E.U15. rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek;

E.U16. planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne;

E.U17. przeprowadza analizę ewentualnych działań niepożądanych poszczególnych leków oraz interakcji między nimi;

E.U18. proponuje indywidualizację obowiązujących wytycznych terapeutycznych oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej;

E.U19. rozpoznaje objawy lekozależności i proponuje postępowanie lecznicze;

E.U20. kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego;

E.U32. planuje konsultacje specjalistyczne;

E.U33. wdraża podstawowe postępowanie lecznicze w ostrych zatruciach;

E.U34. monitoruje stan chorego zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami;

E.U38. prowadzi dokumentację medyczną pacjenta.

K01 – posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się

K02 – posiada umiejętność działania w warunkach niepewności, a czasem i stresu

K03 – potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym

K05 – stawia dobro pacjenta na pierwszy miejscu

K06 – okazuje szacunek wobec pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych

K07 – przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci)

K08 – potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Sprawdzian praktyczny z ćwiczeń - badanie psychiatryczne (0-30 pkt; ≥56%): W1-W9; U1-U9

Przedłużona obserwacja (>50%): K1- K5

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz, Maurycy Araszkiewicz, Michał Danek, Małgorzata Dąbkowska, Mirosław Dąbkowski, Wiktor Dróżdż, Natalia Fijałkowska, Lech Giziński, Przemysław Grudzka, Anna Grzesińska, Wojciech Kosmowski, Grzegorz Kosowski, Beata Kowalewska, Edyta Kruszyńska, Ewa Ogłodek, Ewa Pocztarek, Izabela Radajewska, Agnieszka Szałkowska, Sara Tomczak, Anna Walczak, Monika Wiłkość-Dębczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie: właściwego przeprowadzania wywiadu z pacjentem, diagnostyki poszczególnych chorób psychicznych, różnicowania z innymi chorobami psychicznymi i organicznymi oraz wyboru leczenia farmakologicznego i psychoterapii.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych w zakresie: oceny stanu psychicznego pacjenta, prawidłowego przeprowadzania wywiadu z pacjentem celem postawienia diagnozy, różnicowania poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń organicznych z wykorzystaniem różnych metod takich jak: neuroobrazowanie, badania laboratoryjne i EEG. Doskonalenie umiejętności farmakologicznego leczenia poszczególnych zaburzeń psychicznych, wykorzystania psychoterapii i innych metod leczenia: np. elektrowstrząsów. Doskonalenie postępowania w stanach nagłych związanych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak: zachowania samobójcze, zachowania agresywne i inne sytuacje zagrażające, ostre zaburzenia psychotyczne, zespoły paniki lękowej i naglące powikłania psychofarmakologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1.Jarema M., Rabe-Jabłońska J., PZWLl 2011.

Literatura uzupełniająca:

1. Bilikiewicz : Psychiatria 2009 PZWL

2. Heitzman Psychiatriia podręcznik dla studiów medycznych PZWL Warszwa 2007

3. Bilikiewicz : Psychiatria tom I -III 2000 PZWL

4. Sidney H. Kennedy, Raymond W. Lam, David J. Nutt, Michael E. Thase Depresja - leczyć skuteczniej

Praktyczne zastosowanie zaleceń klinicznych Via Medica, Gdańsk

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz, Maurycy Araszkiewicz, Michał Danek, Małgorzata Dąbkowska, Mirosław Dąbkowski, Wiktor Dróżdż, Lech Giziński, Przemysław Grudzka, Anna Grzesińska, Daria Jagielska, Wojciech Kosmowski, Grzegorz Kosowski, Edyta Kruszyńska, Katarzyna Pasgreta, Izabela Radajewska, Ula Skawińska-Czyżowicz, Agnieszka Szałkowska, Sara Tomczak, Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie: właściwego przeprowadzania wywiadu z pacjentem, diagnostyki poszczególnych chorób psychicznych, różnicowania z innymi chorobami psychicznymi i organicznymi oraz wyboru leczenia farmakologicznego i psychoterapii.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych w zakresie: oceny stanu psychicznego pacjenta, prawidłowego przeprowadzania wywiadu z pacjentem celem postawienia diagnozy, różnicowania poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń organicznych z wykorzystaniem różnych metod takich jak: neuroobrazowanie, badania laboratoryjne i EEG. Doskonalenie umiejętności farmakologicznego leczenia poszczególnych zaburzeń psychicznych, wykorzystania psychoterapii i innych metod leczenia: np. elektrowstrząsów. Doskonalenie postępowania w stanach nagłych związanych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak: zachowania samobójcze, zachowania agresywne i inne sytuacje zagrażające, ostre zaburzenia psychotyczne, zespoły paniki lękowej i naglące powikłania psychofarmakologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P.Gałecki, A. Szulc. Psychiatria.Wydawnictwo: Edra & Urban 2018r.

Literatura uzupełniająca:

1. Marek Jarema (red. nauk.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 2, Warszawa 2016,

2. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, TOM 1 – 2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. + Badawcze kryteria diagnostyczne.) Vesalius, wyd. 1, Kraków 2000).

3. Jacek Wciórka, Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski (red.) Psychiatria. TOM 1 – 3, Elsevier Urban & Partner, wyd. 2, Wrocław 2012.

4. Irena Namysłowska (red.) Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

5. Mateusz Cybulski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Napoleon Waszkiewicz (red.) Psychogeriatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Maurycy Araszkiewicz, Michał Danek, Małgorzata Dąbkowska, Mirosław Dąbkowski, Wiktor Dróżdż, Lech Giziński, Przemysław Grudzka, Daria Jagielska, Wojciech Kosmowski, Grzegorz Kosowski, Beata Kowalewska, Edyta Kruszyńska, Katarzyna Pasgreta, Izabela Radajewska, Jakub Sempowicz, Ula Skawińska-Czyżowicz, Agnieszka Szałkowska, Sara Tomczak, Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie: właściwego przeprowadzania wywiadu z pacjentem, diagnostyki poszczególnych chorób psychicznych, różnicowania z innymi chorobami psychicznymi i organicznymi oraz wyboru leczenia farmakologicznego i psychoterapii.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych w zakresie: oceny stanu psychicznego pacjenta, prawidłowego przeprowadzania wywiadu z pacjentem celem postawienia diagnozy, różnicowania poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń organicznych z wykorzystaniem różnych metod takich jak: neuroobrazowanie, badania laboratoryjne i EEG. Doskonalenie umiejętności farmakologicznego leczenia poszczególnych zaburzeń psychicznych, wykorzystania psychoterapii i innych metod leczenia: np. elektrowstrząsów. Doskonalenie postępowania w stanach nagłych związanych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak: zachowania samobójcze, zachowania agresywne i inne sytuacje zagrażające, ostre zaburzenia psychotyczne, zespoły paniki lękowej i naglące powikłania psychofarmakologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P.Gałecki, A. Szulc. Psychiatria.Wydawnictwo: Edra & Urban 2018r.

Literatura uzupełniająca:

1. Marek Jarema (red. nauk.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 2, Warszawa 2016,

2. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, TOM 1 – 2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. + Badawcze kryteria diagnostyczne.) Vesalius, wyd. 1, Kraków 2000).

3. Jacek Wciórka, Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski (red.) Psychiatria. TOM 1 – 3, Elsevier Urban & Partner, wyd. 2, Wrocław 2012.

4. Irena Namysłowska (red.) Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

5. Mateusz Cybulski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Napoleon Waszkiewicz (red.) Psychogeriatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Aleksander Araszkiewicz
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz, Maurycy Araszkiewicz, Michał Danek, Małgorzata Dąbkowska, Mirosław Dąbkowski, Wiktor Dróżdż, Lech Giziński, Przemysław Grudzka, Daria Jagielska, Anna Kobierecka-Dziamska, Wojciech Kosmowski, Beata Kowalewska, Edyta Kruszyńska, Sonia Łazarz, Katarzyna Pasgreta, Izabela Radajewska, Jakub Sempowicz, Agnieszka Szałkowska, Sara Tomczak, Anna Walczak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem kursu jest doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie: właściwego przeprowadzania wywiadu z pacjentem, diagnostyki poszczególnych chorób psychicznych, różnicowania z innymi chorobami psychicznymi i organicznymi oraz wyboru leczenia farmakologicznego i psychoterapii.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych w zakresie: oceny stanu psychicznego pacjenta, prawidłowego przeprowadzania wywiadu z pacjentem celem postawienia diagnozy, różnicowania poszczególnych zaburzeń psychicznych i zaburzeń organicznych z wykorzystaniem różnych metod takich jak: neuroobrazowanie, badania laboratoryjne i EEG. Doskonalenie umiejętności farmakologicznego leczenia poszczególnych zaburzeń psychicznych, wykorzystania psychoterapii i innych metod leczenia: np. elektrowstrząsów. Doskonalenie postępowania w stanach nagłych związanych z zaburzeniami psychicznymi takimi jak: zachowania samobójcze, zachowania agresywne i inne sytuacje zagrażające, ostre zaburzenia psychotyczne, zespoły paniki lękowej i naglące powikłania psychofarmakologii.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. P.Gałecki, A. Szulc. Psychiatria.Wydawnictwo: Edra & Urban 2018r.

Literatura uzupełniająca:

1. Marek Jarema (red. nauk.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 2, Warszawa 2016,

2. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, TOM 1 – 2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. + Badawcze kryteria diagnostyczne.) Vesalius, wyd. 1, Kraków 2000).

3. Jacek Wciórka, Stanisław Pużyński, Janusz Rybakowski (red.) Psychiatria. TOM 1 – 3, Elsevier Urban & Partner, wyd. 2, Wrocław 2012.

4. Irena Namysłowska (red.) Psychiatria dzieci i młodzieży. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2012.

5. Mateusz Cybulski, Kornelia Kędziora-Kornatowska, Elżbieta Krajewska-Kułak, Napoleon Waszkiewicz (red.) Psychogeriatria, Wydawnictwo Lekarskie PZWL,

Warszawa 2017

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 60 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiktor Dróżdż
Prowadzący grup: Aleksander Araszkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.