Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Specjalność wybrana - Anestezjologia i intensywna terapia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-Lek6SP46-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Specjalność wybrana - Anestezjologia i intensywna terapia
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Specjalność wybrana dla 6 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 12.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Ukończenie kursu podstawowego anestezjologii i intensywnej terapii na 5 roku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 174 godzin

- zaliczenie praktyczne: 6 godzin

- konsultacje: 6 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 6 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

192 co odpowiada 6,4 ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 174 godzin

- konsultacje: 6 godzin

- kolokwia zaliczeniowe: 6 godzin

- zaliczenie praktyczne: 6 godzin

- przygotowanie do kolokwiów zaliczeniowych 84 godzin

- czytanie wskazanej literatury 84 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 360 godzin, co odpowiada 12,0 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu anestezjologii ): 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia 30 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 60,0 godziny, co odpowiada

2.00 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: + zaliczenie 90 godzin

Łączny nakład pracy studenta wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 90 godzin co odpowiada 3,0 punktom ECTS5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach + zaliczenie praktyczne : 174 + 6 = 180 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 180 godziny, co odpowiada 6,0 punktom ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student zna zasady gospodarki wodno-elektrolitowej i rozumie jej wpływ na postępowanie okołooperacyjne jak i leczenie w intensywnej terapii(B K_W01)

W2 - Student zna zasady równowagi kwasowo-zasadowej i rozumie jej wpływ na postępowanie okołooperacyjne jak i leczenie w intensywnej terapii(B K_W02)

W3 - Student zna czynności i mechanizmy regulacji narządów w warunkach prawidłowych, rozumie wpływ wywierany na nie przez znieczulenie, w tym w szczególności na układ krążenia i układ oddechowy.(B K_W25)

W4 - Student posiada podstawową wiedzą pozwalającą na rozpoznanie, różnicowanie i leczenie wstrząsu.(C K_W28)

W5 - Student zna mechanizmy działania leków znieczulenia ogólnego i ich przemiany w ustroju zależne od wieku;(C K_W35)

W6 - Student zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci i zasady postępowania w tych stanach w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_W06)

W7 - Student zna zasady leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i przewlekłego;(E K_W29)

W8 - Student zna zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów w Anestezjologii(F K_W03)

W9 - Student zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji(F K_W04)

W10 - Student zna zasady leczenia bólu pooperacyjnego i monitorowania pooperacyjnym w warunkach sali operacyjnej i Sali wybudzeń.(F K_W05)

W11 - Student zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;(F K_W06)

W12 - Student zna wytyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania okołooperacyjnego(F K_W07)

W13 - Student zna podstawowe zasady opieki na dawcą narządów(F K_W14)

W14 - Student zasady wysuwania podejrzenia i rozpoznawania śmierci mózgu u pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii(F K_W15)

W15 - Student zna algorytm postępowania w hipotermii po przyjęciu do oddziału intensywnej terapii(F K_W16)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(B K_U14)

U2 - Student potrafi dobierać leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach, podczas znieczulenia ogólnego oraz leczenia w oddziale intensywnej terapii(C K_U14)

U3 - Student potrafi przeprowadzać wywiad lekarski z pacjentem dorosłym, w ramach przygotowania do znieczulenia(wizyty premedykacyjnej)(E K_U01)

U4 - Student potrafi oceniać stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta w tym przede wszystkim u pacjenta pod wpływem leków sedatywnych(E K_U07)

U5 - Student potrafi rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U14)

U6 - Student potrafi planować postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U16)

U7 - Student potrafi stosować leczenie żywieniowe, z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego w intensywnej terapii(E K_U25)

U8 – Student potrafi wykonywać podstawowe procedury i zabiegi medyczne w obrębie bloku operacyjnego i intensywnej terapii w tym:


• pomiar temperatury ciała (powierzchownej oraz głębokiej), pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

• monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

• badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

• wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,

• wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie krwi na posiew, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

• pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

• cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

• standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

• proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;(E K_U29)

U9 - Student potrafi monitorować stan pacjenta zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U34)

U10 - Student potrafi rozpoznać agonię pacjenta i stwierdzić jego zgon w warunkach intensywnej terapii(E K_U37)

U11 - Student potrafi wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora zewnętrznego oraz inne podstawowe czynności ratunkowe w okresie okołooperacyjnym(F K_U10)

U12 - Student potrafi działać zgodnie z algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z szczególnym uwzględnieniem warunków Sali operacyjnej(F K_U11)

U13 - Student potrafi monitorować stan pacjenta w okresie pooperacyjnym w oparciu o podstawowe parametry życiowe w warunkach sali nadzoru poznieczuleniowego (F K_U12)

U14 - Student potrafi oceniać stan pacjenta nieprzytomnego zgodnie z międzynarodowymi skalami punktowymi(F K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu w warunkach bloku operacyjnego(K_K02)

K2 - Student kieruje się dobrem chorego znieczulanego oraz leczonego w oddziale intensywnej terapii, stawiając je na pierwszym miejscu.(K_K04)

K3 - Student przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci) w ramach anestezjologii i intensywnej terapii.(K_K06)

K4 - Student dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz jest zdolny do dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych(K_K01)

K5 - Student posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii(K_K08)


Metody dydaktyczne:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• metody symulacyjne


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dalszy rozwój umiejętności związanych z anestezjologią i medycyną okołooperacyjną. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne niezbędne w pracy w na bloku operacyjnym. Celem przedmiotu jest przede wszystkim praktyczne wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do przedmiotu.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu anestezjologii. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu leków stosowanych w anestezjologii postępowania anestezjologicznego w różnych sytuacjach klinicznych, zastosowania odpowiedniego rodzaju znieczulenia dla danego pacjenta dorosłego oraz dziecka. Studenci nabywają umiejętności praktyczne wykonywane na bloku operacyjnym (udrożnienie dróg oddechowych, kaniulacja naczyń , monitorowanie pacjenta , ALS,BLS.

Literatura:

1 Podręczniki wiodące:

1.1. Anestezjologia, H. Larsen Tom 1 i 2 wyd. 11

2 Podręczniki uzupełniające:

2.1. Wytyczne 2021 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2021

2.2. Intensywna Terapia, Paul L. Marino; wyd. IV

2.3. Anestezjologia, Tom 1-3 wyd 1, Kübler A. , Andres J.

3 Piśmiennictwo obowiązujące do kolokwium wejściowego:

Anestezjologia, H. Larsen; wyd. 11 rozdziały: 3 – 5, 7, 26

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium cząstkowe pod koniec każdego tygodnia (0-20 punktów)

Zaliczenie praktyczne (system 0-1)

Oceną końcową przedmiotu jest ustalana na podstawie sumy punktów zdobytych z poszczególnych kolokwiów

% uzyskanych punktów ocena

92-100% bdb (5)

84-91% db+ (4+)

76-83% db (4)

68-75% dst+ (3+)

60-67% dst (3)

0-59% ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sierakowska
Prowadzący grup: Adam Arndt, Mikołaj Augustynowicz, Robert Bułtowicz, Paweł Flisiński, Katarzyna Sierakowska, Karol Soszyński, Alicja Szyło
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dalszy rozwój umiejętności związanych z anestezjologią i medycyną okołooperacyjną. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne niezbędne w pracy w na bloku operacyjnym. Celem przedmiotu jest przede wszystkim praktyczne wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do przedmiotu.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu anestezjologii. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu leków stosowanych w anestezjologii postępowania anestezjologicznego w różnych sytuacjach klinicznych, zastosowania odpowiedniego rodzaju znieczulenia dla danego pacjenta dorosłego oraz dziecka. Studenci nabywają umiejętności praktyczne wykonywane na bloku

Literatura:

1 Podręczniki wiodące:

1.1. Anestezjologia, H. Larsen Tom 1 i 2 wyd. 11

2 Podręczniki uzupełniające:

2.1. Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015

2.2. Intensywna Terapia, Paul L. Marino; wyd. IV

2.3. Anestezjologia, Tom 1-3 wyd 1, Kübler A. , Andres J.

3 Piśmiennictwo obowiązujące do kolokwium wejściowego:

Anestezjologia, H. Larsen; wyd. 11 rozdziały: 3 – 5, 7, 26

Uwagi:

Kolokwium cząstkowe pod koniec każdego tygodnia (0-20 punktów)

Zaliczenie praktyczne (system 0-1)

Oceną końcową przedmiotu jest ustalana na podstawie sumy punktów zdobytych z poszczególnych kolokwiów

% uzyskanych punktów ocena

92-100% bdb (5)

84-91% db+ (4+)

76-83% db (4)

68-75% dst+ (3+)

60-67% dst (3)

0-59% ndst (2)

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Sierakowska
Prowadzący grup: Robert Bułtowicz, Paweł Flisiński, Marlena Jakubczyk, Ludmiła Kaczanowska-Cała, Michalina Kołodziejczak, Katarzyna Kruza, Katarzyna Sierakowska, Karol Soszyński, Dagmara Szołna-Klufczyńska, Paweł Trzcinski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu dalszy rozwój umiejętności związanych z anestezjologią i medycyną okołooperacyjną. Szczególny nacisk kładziony jest na umiejętności praktyczne niezbędne w pracy w na bloku operacyjnym. Celem przedmiotu jest przede wszystkim praktyczne wykorzystania dotychczas zdobytej wiedzy i umiejętności w odniesieniu do przedmiotu.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu anestezjologii. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu leków stosowanych w anestezjologii postępowania anestezjologicznego w różnych sytuacjach klinicznych, zastosowania odpowiedniego rodzaju znieczulenia dla danego pacjenta dorosłego oraz dziecka. Studenci nabywają umiejętności praktyczne wykonywane na bloku operacyjnym (udrożnienie dróg oddechowych, kaniulacja naczyń , monitorowanie pacjenta , ALS,BLS.

Literatura:

1 Podręczniki wiodące:

1.1. Anestezjologia, H. Larsen Tom 1 i 2 wyd. 11

2 Podręczniki uzupełniające:

2.1. Wytyczne 2021 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2021

2.2. Intensywna Terapia, Paul L. Marino; wyd. IV

2.3. Anestezjologia, Tom 1-3 wyd 1, Kübler A. , Andres J.

3 Piśmiennictwo obowiązujące do kolokwium wejściowego:

Anestezjologia, H. Larsen; wyd. 11 rozdziały: 3 – 5, 7, 26

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: Robert Bułtowicz, Ludmiła Kaczanowska-Cała, Michalina Kołodziejczak, Katarzyna Kruza, Dagmara Szołna-Klufczyńska, Paweł Trzcinski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Przedmiot wybrany

Ćwiczenia: grupy max 6 osobowe

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 180 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: Robert Bułtowicz, Przemysław Jasiewicz, Ludmiła Kaczanowska-Cała, Dagmara Szołna-Klufczyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)