Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1.4. Pierwsza pomoc medyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM11WNMPPM-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 1.4. Pierwsza pomoc medyczna
Jednostka: Wydział Lekarski
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.20
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu pierwsza pomoc medyczna powinien/na posiadać wiedzę

z zakresu fizjologii w odniesieniu do układu krążenia, układu oddechowego oraz centralnego układu nerwowego (zakres szkoły średniej).


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 6 godzin

- udział w ćwiczeniach: 12 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

19 godzin, co odpowiada 0,8 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 6 godzin

- udział w ćwiczeniach: 12 godzin (12 godzin – Centrum Symulacji Medycznych)

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 5 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 6 + 0,5 = 6,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 30 godzin, co odpowiada

1,2 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2,5 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 4 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 3 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 16 godzin, co odpowiada

0,64 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny

(0,36 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 12 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

12 godzin, co odpowiada 0,48 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Opisuje uwarunkowania prawne ratowania zdrowia i życia

w stanach zagrożenia zdrowia lub życia (F K_W7).

W2:Charakteryzuje przyczyny nagłego zatrzymania krążenia (F K_W7).

W3:Odtwarza algorytm wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych u osób w różnym wieku w stanach zagrożenia zdrowia lub życia (E K_W06, F K_W7).

W4:Omawia zagrożenia dla ratującego w czasie udzielania pierwszej pomocy (F K_W7).

W5:Wskazuje zasady udzielania pierwszej pomocy w przypadku

wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego (E K_W06, F K_W7).

W6:Opisuje zasady użycia defibrylatora automatycznego

(F K_W7).

W7:Określa zasady postępowania ratunkowego w wypadkach komunikacyjnych (F K_W7).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1:Zapewnia bezpieczeństwo sobie i osobie ratowanej

(F K_U10).

U2: Zabezpiecza miejsce wypadku komunikacyjnego (F K_U10).

U3:Ocenia zagrożenie zdrowia lub życia w warunkach przedszpitalnych (F K_U10).

U4:Rozpoznaje zagrożenie zdrowotne w warunkach przedszpitalnych oraz czynniki ryzyka (F K_U10).

U5:Prawidłowo wykonuje podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób w różnym wieku w stanach zagrożenia zdrowotnego zgodnie z algorytmem (F K_U10).

U6:Stosuje pierwszą pomoc w przypadku wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego pochodzenia wewnętrznego, dodatkowo z zastosowaniem wybranego sprzętu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (F K_U10).

U7:Stosuje pierwszą pomoc w przypadku wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego pochodzenia urazowego

(F K_U10).

U8:Stosuje pierwszą pomoc w przypadku wystąpienia różnych stanów zagrożenia zdrowotnego pochodzenia środowiskowego (F K_U10).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych (K_K02)

K2: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia ratowania ludzkiego życia (K_K02)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny

• wykład konwersatoryjny

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)


Skrócony opis:

Przedmiot pierwsza pomoc medyczna ma na celu naukę zespołu czynności ratunkowych wykonywanych w wyniku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowotnego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania rozszerzonej pierwszej pomocy: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia lub życia oraz nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych. Dodatkowo wykłady obejmują zagadnienia z zakresu stosowania przyrządów w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowotnego, w tym pochodzenia wewnętrznego, urazowego i środowiskowego oraz nabycie umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych. Dodatkowo ćwiczenia są poświęcone stosowaniu wybranych przyrządów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Wydawnictwo Górnicki 2012.

2. Polska Rada Resuscytacji: Resuscytacja krążeniowo

-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna

- podręcznik do kursu. Wydanie wg Wytycznych ERC 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Chrząszczewska A.: Bandażowanie. PZWL 2002.

2. Eibl – Eibesfeldt K., pod red. E. Sobolewskiej: Opatrunki, Elsevier Urban&Partner 1999.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W7, U3, U4

Sprawdzian praktyczny (0 – 16 punktów; > 75%): W2, W4, W6, U1 – U8

Kolokwium końcowe (0 – 30 punktów; >56%): W1 – W6,

U3, U4, U6.

<17 niezaliczone

=> 17 ZALICZONE

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K2

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z sprawdzianów oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do kolokwiom końcowego pisemnego

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Soczywko
Prowadzący grup: Waldemar Ciechanowski, Piotr Kowalski, Dorota Rutkowska, Julita Soczywko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot pierwsza pomoc medyczna ma na celu naukę zespołu czynności ratunkowych wykonywanych w wyniku wystąpienia stanu zagrożenia zdrowotnego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu udzielania rozszerzonej pierwszej pomocy: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowia lub życia oraz nabycie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych. Dodatkowo wykłady obejmują zagadnienia z zakresu stosowania przyrządów w ramach kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu postępowania w różnych stanach zagrożenia zdrowotnego, w tym pochodzenia wewnętrznego, urazowego i środowiskowego oraz nabycie umiejętności z zakresu podstawowych czynności resuscytacyjnych. Dodatkowo ćwiczenia są poświęcone stosowaniu wybranych przyrządów z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Jakubaszko J.: Ratownik medyczny. Wydawnictwo Górnicki 2012.

2. Polska Rada Resuscytacji: Resuscytacja krążeniowo

-oddechowa i automatyczna defibrylacja zewnętrzna

- podręcznik do kursu. Wydanie wg Wytycznych ERC 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Chrząszczewska A.: Bandażowanie. PZWL 2002.

2. Eibl – Eibesfeldt K., pod red. E. Sobolewskiej: Opatrunki, Elsevier Urban&Partner 1999.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Julita Soczywko
Prowadzący grup: Dorota Rutkowska, Julita Soczywko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.