Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.3. Neurofizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM12MFTNFI-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 2.3. Neurofizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 1 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 3.80
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Neurofizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu nerwowego na poziomie rozszerzonym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 36 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 2 godziny

- przeprowadzenie egzaminu: 25 minut

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 53,4 godziny, co odpowiada 1,98 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 15 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 36 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literaury:25

godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 2 godziny

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10+2+2=14 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 10+0,4=10,4 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 104,4 godzin, co odpowiada 3,8 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 25 godzin

- udział w wykładach ((z uwzględnieniem wyników opracowań

naukowych): 6 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań

naukowych): 9 godzin

- przygotowanie do zaliczenia ((z uwzględnieniem wyników

opracowań naukowych): 10 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi: 52 godziny, co odpowiada 1,92 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10+2+2=14 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 10+0,4=10,4 godziny

Łączny nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 24,4 godziny, co odpowiada 0,90 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 36 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 36 godzin, co odpowiada 1,33 punktu ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1:Zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a środowiskiem zewnątrzkomórkowym (B K_W21).

W2: Wyjaśnia przebieg zjawisk elektrofizjologicznych w układzie nerwowym oraz opisuje wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych i gładkich (B K_W24).Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Określa zintegrowaną odpowiedź organizmu człowieka na przejście od stanu snu do stanu czuwania (B K_U07).

U2:Wykonuje proste testy czynnościowe oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy posturograficzne), interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych (B K_U08).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu (K_K02).

K2:Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03).

K3:Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Ćwiczenia laboratoryjne:

• laboratoryjna

• obserwacji

• ćwiczeniowa metoda klasyczna problemowa

• dyskusji

• pokazu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- drama
- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- doświadczeń
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Na zakończenie kursu fizjologii Student zapozna się z zasadami wykonywania i podstawową analizą EEG ora neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia laboratoryjne:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnych wyników z kolokwiów śródsemestralnych oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych. Student może otrzymać maksymalnie 9 punktów w zakresie kompetencji społecznych (9 ćwiczeń laboratoryjnych).

Kolokwium pisemne (0-10 pkt; >56%); W1-W2, U1, K1, K3

Wejściówka pisemna (0-5 pkt.; >56%), W1-W2, U1, K1, K3

Raport z ćwiczeń (0-15 pkt.; >56%); W1-W2, U1, U2, K1-K3

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K1-K3

Wykłady:

Student otrzymuje zaliczenie wykładów na podstawie oceny z egzaminu (ocena 3,0 lub wyższa).

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 25 pytań. Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

cena procent punktów

bardzo dobra 92 – 100%

dobra plus 84 – 91%

dobra 76 – 83%

dostateczna plus 68 – 75%

dostateczna 56 – 67%

niedostateczna 0 – 55%

Egzamin: W1-W2, U1, K1, K3

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Mirosława Cieślicka, Katarzyna Dmitruk, Blanka Dwojaczny, Małgorzata Gałązka, Agnieszka Kujawska, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Dariusz Soszyński, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Na zakończenie kursu fizjologii Student zapozna się z zasadami wykonywania i podstawową analizą EEG ora neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 36 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Katarzyna Dmitruk, Małgorzata Gałązka, Daria Pracka, Tadeusz Pracki, Dariusz Soszyński, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie mechanizmów funkcjonowania układu nerwowego i mięśniowego.

Pełny opis:

Celem przedmiotu Fizjologia jest zapoznanie studentów z procesami fizjologicznymi i mechanizmami odpowiedzialnymi za homeostazę organizmu człowieka. Wykłady z Fizjologii mają za zadanie przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu nerwowego. Student zapozna się z podstawowymi mechanizmami funkcjonowania komórki nerwowej, pozna właściwości błony komórkowej komórki nerwowej oraz jej rolę w genezie potencjału spoczynkowego i potencjału czynnościowego oraz przekaźnictwa synaptycznego. Ponadto na wykładach Student pozna mechanizm skurczu mięśnia szkieletowego i gładkiego. Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zapozna się ze znaczeniem odpowiedniego składu płynu zewnątrzkomórkowego w powstawaniu i przekazywaniu informacji w układzie nerwowym oraz działaniem synapsy chemicznej i elektrycznej. Następnie Student pozna mechanizm skurczu mięśni szkieletowych, rodzaje skurczów oraz mechanizmy regulujące siłę skurczu tych mięśni. Na zakończenie kursu fizjologii Student zapozna się z zasadami wykonywania i podstawową analizą EEG ora neurobiologicznymi podstawami odruchów oraz działaniem układu kontroli ruchu.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M., Klawe J. (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S. (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013.

3. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A.: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006.

2. Górski J.: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.