Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1. Moduł: Fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21FIZ-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 1. Moduł: Fizjologia
Jednostka: Katedra Fizjologii Człowieka
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu Fizjologia powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii i fizjologii układu krążenia, układu oddechowego, układu nerwowego, układu pokarmowego, wydzielania wewnętrznego oraz fizjologii nerki i krwi na poziomie rozszerzonym oraz chemii na poziomie rozszerzonym.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 45 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 44 godziny

- konsultacje: 4 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 6 godzin

- przeprowadzenie egzaminu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 111 godzin, co odpowiada 3,7 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 45 godzin

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 44 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury):

15 godzin

- napisanie sprawozdań z ćwiczeń: 5 godzin

- konsultacje: 4 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 20+6=26 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 20+2=22 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 171 godzin, co odpowiada 5,7 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 15 godzin

- udział w wykładach ((z uwzględnieniem wyników opracowań

naukowych): 28 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań

naukowych): 22 godziny

- przygotowanie do zaliczenia ((z uwzględnieniem wyników

opracowań naukowych): 15 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych: 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi: 84 godzin, co odpowiada 2,8 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 20+6=26 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 20+2=22 godziny

Łączny nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 48 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach laboratoryjnych: 44 godziny

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 44 godziny, co odpowiada 1,46 punktu ECTS


4. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1:Opisuje mechanizmy odpowiedzialne za utrzymanie równowagi wodnej i elektrolitowej w organizmie człowieka (B K_W01).

W2:Zna mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, enzymy biorących udział w trawieniu oraz przebieg wchłaniania produktów trawienia (B K_W18).

W3:Zna konsekwencje nieprawidłowego odżywiania, w tym długotrwałego głodowania, przyjmowania zbyt obfitych i kalorycznych posiłków (B K_W19).

W4:Zna konsekwencje niedoboru i zbyt wysokiego poziomu witamin i minerałów w organizmie człowieka (B K_W20).

W5:Zna sposoby komunikacji między komórkami, a także między komórką a środowiskiem zewnątrzkomórkowym (B K_W21).

W6: Wyjaśnia przebieg zjawisk elektrofizjologicznych w układzie nerwowym oraz opisuje wyższe czynności nerwowe, a także fizjologię mięśni prążkowanych, gładkich, zna funkcje krwi (B K_W24).

W7:Zna czynność i mechanizmy regulacji wszystkich narządów i układów organizmu człowieka, w tym układu krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowego i powłok skórnych oraz rozumie zależności istniejące między nimi (B K_W25).

W8: Zna mechanizm działania hormonów na poziomie komórkowym, wyjaśnia mechanizmy regulujące wydzielanie hormonów oraz opisuje konsekwencje zaburzeń gospodarki hormonalnej (B K_W26.)

W9:Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn (B K_W27).

W10:Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym zakres wpływające na wartość tych parametrów (B K_W29).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Określa zintegrowaną odpowiedź organizmu człowieka na wysiłek fizyczny statyczny i dynamiczny, ekspozycję na wysoką i niską temperaturę, utratę krwi i odwodnienie, nagłą pionizację, a także przejście od stanu snu do stanu czuwania (B K_U07).

U2:Wykonuje proste testy czynnościowe oceniające organizm człowieka jako układ regulacji stabilnej (testy obciążeniowe, wysiłkowe), interpretuje dane liczbowe dotyczące podstawowych zmiennych fizjologicznych (B K_U08).
Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Posiada umiejętność działania w warunkach niepewności i stresu (K_K02).

K2:Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03).

K3:Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08).Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład problemowy z prezentacją multimedialną

• wykład informacyjny (konwencjonalny)

Ćwiczenia laboratoryjne:

• laboratoryjna

• obserwacji

• ćwiczeniowa

• metoda klasyczna problemowa

• dyskusji

• pokazu


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji

Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Wykłady z Fizjologii również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, wydzielania wewnętrznego, moczowego, pokarmowego oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Student zdobędzie ponadto wiedze na temat mechanizmów hemostatycznych i skutków zaburzeń hemostazy. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała. Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Student zapozna się z mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn. Na zajęciach z fizjologii układu pokarmowego pozna działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, a także przebieg wchłaniania produktów trawienia. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych. Na zajęciach seminaryjnych Student pozna podstawy neurofizjologii z elementami patofizjologii oraz wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego i statycznego na układ sercowo- naczyniowy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M., Klawe J. (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011.

2. Konturek S. (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013.

3. Traczyk W.Z., Trzebski A.: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015.

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A.: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006.

2. Górski J.: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011.

Metody i kryteria oceniania:

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po uzyskaniu pozytywnych wyników z kolokwiów śródsemestralnych oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych.

Kolokwium pisemne ( ≥60 %); W1-W10, U1, U2, K1, K3

Wejściówka pisemna ( ≥60 %), W1-W10, U1 U2, K1, K3

Raport z ćwiczeń ( ≥60 %); W1-W4, W6-W10, U1, U2, K1-K3

Przedłużona obserwacja ( ≥60 %); K1-K3

Egzamin ( ≥60 %): W1-W10, U1, U2, K1, K3

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Kurs fizjologii człowieka umożliwia Studentowi poznanie podstawowych pojęć i zrozumienie procesów regulujących funkcjonowanie poszczególnych narządów, jak i układów. Pozwala ponadto na zrozumienie zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami organizmu człowieka.

Pełny opis:

Wykłady z Fizjologii również na celu przedstawienie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw fizjologii: przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu fizjologii układu krążenia, wydzielania wewnętrznego, moczowego, pokarmowego oraz równowagi kwasowo-zasadowej. Student zapozna się również z gospodarką wodno – elektrolitową oraz fizjologią nerek oraz mechanizmami regulacji wewnątrznerkowej. Student zdobędzie ponadto wiedze na temat mechanizmów hemostatycznych i skutków zaburzeń hemostazy. Dowie się także o fizjologii i regulacji czynności pokarmowego.

Ćwiczenia mają charakter laboratoryjny i są częściowo powiązane z zagadnieniami omawianymi na wykładach. Student zdobędzie także wiedzę o wpływie czynników środowiskowych na funkcjonowanie układu oddechowego oraz znaczenie badania spirometrycznego w ocenie funkcjonowania układu oddechowego. Celem ćwiczeń jest również zapoznanie się z badaniem EKG oraz pomiarem ciśnienia tętniczego, a także zmianami czynnościowymi zachodzącymi w układzie krążenia w wyniku zmiany pozycji ciała. Student zdobędzie wiedzę z fizjologii układu krwiotwórczego oraz o podstawowych parametrach laboratoryjnych krwi. Student zapozna się z mechanizmami filtracji kłębuszkowej, regulacji wewnątrznerkowej, a także mechanizmami działania hormonów wpływających na objętość, stężenie i skład moczu. Zapozna się również z mechanizmem działania buforów oraz gospodarką kwasowo-zasadową, i ich znaczenie w homeostazie ustrojowej. Celem ćwiczeń jest również poznanie mechanizmu działania hormonów oraz konsekwencji zaburzeń gospodarki hormonalnej. Ponadto dowie się o przebiegu i regulacji funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn. Na zajęciach z fizjologii układu pokarmowego pozna działanie enzymów biorących udział w trawieniu, mechanizm wytwarzania kwasu solnego w żołądku, rolę żółci, a także przebieg wchłaniania produktów trawienia. Ponadto zapozna się z rodzajami przemian metabolicznych. Analiza bilansu energetycznego oraz mechanizmów neurohormonalnych kontroli masy ciała posłuży zrozumieniu zasad prawidłowego żywienia oraz eliminacji błędnych zachowań prowadzących do zaburzeń metabolicznych i tzw. chorób cywilizacyjnych. Na zajęciach seminaryjnych Student pozna podstawy neurofizjologii z elementami patofizjologii oraz wpływ wysiłku fizycznego dynamicznego i statycznego na układ sercowo- naczyniowy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Tafil- Klawe M, Klawe J (red.): Wykłady z fizjologii człowieka. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2011

2. Konturek S (red.): Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny. Elsevier, Urban & Partner, Wrocław 2013

3. Traczyk WZ, Trzebski A: Fizjologia człowieka z elementami fizjologii stosowanej i klinicznej. PZWL, Warszawa 2015

Literatura uzupełniająca:

1. Longstaff A: Neurobiologia. Krótkie wykłady. PWN, Warszawa 2006

2. Górski J: Fizjologiczne podstawy wysiłku fizycznego. PZWL, Warszawa 2011

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.