Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

3.2. Fizjologia dojrzewania

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21FIZD-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 3.2. Fizjologia dojrzewania
Jednostka: Katedra Fizjologii
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu fizjologia dojrzewania powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu anatomii, biologii medycznej, fizjologii oraz chemii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1.Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach: 5 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przeprowadzenie egzaminu: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,23 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 5 godzin

- przygotowanie do seminarium: 5 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 4 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,55 punktu ECTS


3. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 4 godziny (0,14 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 4 godziny, co odpowiada 0,14 punktu ECTS


4. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym: nie dotyczy


5. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy
Efekty uczenia się - wiedza:

W1:Zna przebieg i regulację funkcji rozrodczych u kobiet i mężczyzn (B K_W27)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1:Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)

Metody dydaktyczne:

• dyskusja

• prezentacja multimedialna

• metoda klasyczna problemowa


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- klasyczna metoda problemowa

Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z fizjologią dojrzewania, zasad użytkowania wiedzy we własnej praktyce. Nabyta wiedza, stworzy możliwości jej wykorzystania w praktyce zawodowej.

Pełny opis:

Podstawowym założeniem spotkań jest zapoznanie studentów z fizjologicznymi mechanizmami dojrzewania dziewcząt i chłopców. Zajęcia seminaryjne obejmują przyswojenie wiedzy dotyczącej zmian fizjologicznych wczesnego okresu pokwitania, środkowego okresu pokwitania oraz okresu młodzieńczego. Zajęcia zawierają program dotyczący: dojrzewania jako procesu ogólnoustrojowego, fizjologicznych zmian rytmów biologicznych w procesie dojrzewania. Studenci przestudiują dojrzewanie ze szczególnym uwzględnieniem układów: płciowego, nerwowego, hormonalnego, naczyniowego, pokarmowego, kostno-mięśniowego, odpornościowego; skupią się na fizjologii rozwoju cech płciowych oraz rozwoju struktur poznawczych. Studenci przyswoją wiedzę dotyczącą hormonalnej teorii gonadostatu, teorii hamowania hormonalnego, zmian dymorficznych, rozwoju drugo i trzeciorzędowych cech płciowych. Poznają także podstawy fizjologii zdrowia prokreacyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Konturek S. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2013,

2. Troszczyński M. Rozpoznawanie płodności, Bonami Wydawnictwo-Drukarnia, 2009,

3. Szymański Z. Płodność i planowanie rodziny, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2004,

4. Skauba P. Endokrynologia ginekologiczna, PZWL, Warszawa 2008.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem uzyskania zaliczenia seminarium Fizjologia dojrzewania jest obecność na zajęciach i aktywne uczestniczenie w zajęciach. W przypadku nieobecnośc student ma obowiązek odrobić zajęciach po wcześniejszym ustaleniu formy i terminu z osobą prowadzącą.

Student otrzyma zaliczenie przedmiotu po zdaniu egzaminu z modułu Od poczęcia do śmierci oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Egzamin odbywa się w formie testu jednokrotnego wyboru złożonego z 30 pytań (embriologia – 20 pytań, patomorfologia – 5 pytań, fizjologia dojrzewania – 5 pytań). Ocena końcowa z egzaminu wynika z poniższej tabeli:

cena procent punktów

bardzo dobra 92 – 100%

dobra plus 84 – 91%

dobra 76 – 83%

dostateczna plus 68 – 75%

dostateczna 56 – 67%

niedostateczna 0 – 55%

Egzamin: W1, K1

Przedłużona obserwacja (0-5 pkt.; >50%); K1

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 5 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Tafil-Klawe
Prowadzący grup: Daria Pracka, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studentów z fizjologią dojrzewania, zasad użytkowania wiedzy we własnej praktyce. Nabyta wiedza, stworzy możliwości jej wykorzystania w praktyce zawodowej.

Pełny opis:

Podstawowym założeniem spotkań jest zapoznanie studentów z fizjologicznymi mechanizmami dojrzewania dziewcząt i chłopców. Zajęcia seminaryjne obejmują przyswojenie wiedzy dotyczącej zmian fizjologicznych wczesnego okresu pokwitania, środkowego okresu pokwitania oraz okresu młodzieńczego. Zajęcia zawierają program dotyczący: dojrzewania jako procesu ogólnoustrojowego, fizjologicznych zmian rytmów biologicznych w procesie dojrzewania. Studenci przestudiują dojrzewanie ze szczególnym uwzględnieniem układów: płciowego, nerwowego, hormonalnego, naczyniowego, pokarmowego, kostno-mięśniowego, odpornościowego; skupią się na fizjologii rozwoju cech płciowych oraz rozwoju struktur poznawczych. Studenci przyswoją wiedzę dotyczącą hormonalnej teorii gonadostatu, teorii hamowania hormonalnego, zmian dymorficznych, rozwoju drugo i trzeciorzędowych cech płciowych. Poznają także podstawy fizjologii zdrowia prokreacyjnego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Konturek S. Fizjologia człowieka. Podręcznik dla studentów medycyny, Elsevier Urban & Partner. Wrocław 2013,

2. Troszczyński M. Rozpoznawanie płodności, Bonami Wydawnictwo-Drukarnia, 2009,

3. Szymański Z. Płodność i planowanie rodziny, Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Medycznej, 2004,

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.