Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

3. Moduł: Korzenie medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21KOM-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 3. Moduł: Korzenie medycyny
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: (brak)
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Historia medycyny:


1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:


 udział w wykładach: 20 godzin


 udział w laboratoriach: nie dotyczy


 udział w seminariach: nie dotyczy


 udział w konsultacjach: 1 godzina


 udział w egzaminie z modułu: 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 22 godzin, co odpowiada punktu 0,88 ECTS.2. Bilans nakładu pracy studenta:


 udział w wykładach: 20 godzin


 udział w laboratoriach: nie dotyczy


 udział w seminariach: nie dotyczy


 udział w konsultacjach: 1 godzina


 obejrzenie filmu dokumentalnego i przygotowanie recenzji- 3 godz.


 czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny


 przygotowanie do egzaminu i egzamin: 3+1= 4 godziny


Łączny nakład pracy związany z realizacją przedmiotu wynosi 30 godzin, co odpowiada punktowi 1,2 ECTS3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi


 czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny


Łączny nakład pracy związany z badaniami wynosi 2 godziny, co odpowiada punktowi 0,08 ECTS4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania


 przygotowanie do egzaminu i egzamin: 4 godziny


 czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godzinyŁączny czas studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 6 godzin co odpowiada 0,24 punktu ECTS5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktyczny


 przygotowanie do kolokwium (w zakresie praktycznym): 4 godziny


 udział w konsultacjach (w zakresie praktycznym): 2 godziny


 czytanie wybranego piśmiennictwa (w zakresie praktycznym): 1 godzina


Łączny nakład studenta o charakterze praktycznym wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,28 punktu ECTS


Filozofia z elementami filozofii medycyny:


1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:


- Wykłady- 20 godzin


- konsultacje- 2 godzinyCały nakład 22 godziny (0,88 ECTS)2. Bilans nakładu pracy studenta:


- Przygotowanie do testu- 3 godzin


- Pisanie pracy/eseju/projektu- 4 godziny


- Czytanie literatury- 3 godzinyCały nakład 10 godzin (0,32 ECTS)Łącznie 32 godziny (1,2 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Poznaje historię myśli medycznej i modele chorobowe w czasach prehistorycznych, starożytności i średniowieczu D.W20.


W2: Zna cechy medycyny nowożytnej i historyczne postacie ze świata medycyny D.W21.


W3: Zna etapy rozwoju wybranych dziedzin medycyny i historię zawodu lekarza D.W22.


W4: Zna moralne, etyczne i filozoficzne teorie pozwalające zrozumieć problemy natury medyczno-etycznej D.W16


W5: Zna kulturowe, etyczne i narodowe podstawy ludzkiego zachowania, bazujące na teoriach filozoficznych D.W19

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ocenia zachodzące współcześnie procesy w medycynie i życiu społecznym świetle historii medycyny

U2: Potrafi zanalizować swoje wybory etyczne oraz odróżnić fakty od norm D.U14

U3: Potrafi analizować teksty z zakresu medycyny odnosząc się do swojej wiedzy z zakresu filozofii D.U17

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego zważywszy na wiedzę dotyczącą rozwoju myśli medycznej


K.K1.

Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi


edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,


konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi


edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,


studium przypadku z wykorzystaniem techniki i narzędzi


edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z rozwojem myśli medycznej na przestrzeni dziejów na świecie i w Polsce, poznanie najistotniejszych odkryć medycznych i znanych postaci w historii medycyny. Wykład zapoznaje studenta z historią wybranych chorób, wybranego sprzętu medycznego oraz historią szpitalnictwa w Polsce i na świecie. Omawia najważniejszych aspekty historii nauczania medycyny w Polsce i na świecie.

Głównym celem wykładów jest zaznajomienie studentów z podstawową wiedzą filozoficzną, zwłaszcza z filozofią nauki i filozofią medycyny. Studenci poznają kluczowe myśli i systemy filozoficzne.

Pełny opis:

Student uczy się postawy szacunku wobec rozwoju myśli medycznej. Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych osiągnięć medycyny w perspektywie jej dotychczasowego rozwoju. Odkrywa historie wybitnych postaci w świecie medycznym, Poznaje etapy walki z chorobą i modele chorobowe. Student obserwuje rozwój szpitalnictwa i opieki nad pacjentem z różnymi chorobami. Poznaje historyczne uwarunkowania tej opieki. Uczy się analizować wytyczne wynikające z przysięgi Hipokratesa. Zapoznaje się z odkryciami wybranych dziedzin medycyny na przestrzeni dziejów.

Wykłady podejmują się namysłowi nad podstawową myślą filozoficzną, skupiając się głównie na filozofii nauki, filozofii medycyny i etyce. Studenci dowiedzą się czym jest filozofia i dlaczego jest źródłem nauki. Studenci dowiedzą się dlaczego filozofia odgrywa kluczową rolę we współczesnym świecie. Wybrane zagadnienia podejmowane podczas wykładów, to: początki filozofii, różne znaczenia racjonalizmu, podstawy etyczne społeczeństw, różnice między nauką a innymi polami życia, filozoficzne podstawy wiedzy.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki, Kęty 2008.

Literatura uzupełniająca

Paul G., 50 faktów z historii medycyny, Oficyna Wydawnicza Alma-press, Warszawa 2018.

Rooney A., Fascynująca medycyna. Od starożytnych szamanów do cudów współczesnej medycyny, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013.

Historia filozofii, W. Tatarkiewicz, PWN, Warszawa 1999

Dzieje zachodniej filozofii, B. Russell, Aletheia, Warszawa, 2017

Żywoty i poglądy słynnych filozofów, D. Laertios, PWN, Warszawa, 2019

Metody i kryteria oceniania:

Patrz: przedmioty historia medycyny i filozofia medycyny

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kwiatkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

Moduł: Korzenie medycyny obejmuje dwa przedmioty- historię medycyny i filozofię medycyny.

Przejdź do opisu tych przedmiotów w USOS

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.