Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

3.1. Historia medycyny

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21KOMHIS-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 3.1. Historia medycyny
Jednostka: Pracownia Medycyny Społecznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.20 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczyciela:

 udział w wykładach: 20 godzin

 udział w laboratoriach: nie dotyczy

 udział w seminariach: nie dotyczy

 udział w konsultacjach: 1 godzina

 udział w egzaminie z modułu: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 22 godzin, co odpowiada punktu 0,88 ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach: 20 godzin

 udział w laboratoriach: nie dotyczy

 udział w seminariach: nie dotyczy

 udział w konsultacjach: 1 godzina

 obejrzenie filmu dokumentalnego i przygotowanie recenzji- 3 godz.

 czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

 przygotowanie do egzaminu i egzamin: 3+1= 4 godziny

Łączny nakład pracy związany z realizacją przedmiotu wynosi 30 godzin, co odpowiada punktowi 1,2 ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

 czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny

Łączny nakład pracy związany z badaniami wynosi 2 godziny, co odpowiada punktowi 0,08 ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania

 przygotowanie do egzaminu i egzamin: 4 godziny

 czytanie wybranego piśmiennictwa: 2 godziny


Łączny czas studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 6 godzin co odpowiada 0,24 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktyczny

 przygotowanie do kolokwium (w zakresie praktycznym): 4 godziny

 udział w konsultacjach (w zakresie praktycznym): 2 godziny

 czytanie wybranego piśmiennictwa (w zakresie praktycznym): 1 godzina

Łączny nakład studenta o charakterze praktycznym wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,28 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń. Kształcenie w dziedzinie afektywnej przez proces samokształcenia:

 nie dotyczy


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Poznaje historię myśli medycznej i modele chorobowe w czasach prehistorycznych, starożytności i średniowieczu D.W20.

W2: Zna cechy medycyny nowożytnej i historyczne postacie ze świata medycyny D.W21.

W3: Zna etapy rozwoju wybranych dziedzin medycyny i historię zawodu lekarza D.W22.


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Ocenia zachodzące współcześnie procesy w medycynie i życiu społecznym świetle historii medycyny

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i świadomość konieczności samodoskonalenia zawodowego zważywszy na wiedzę dotyczącą rozwoju myśli medycznej

K.K1.


Metody dydaktyczne:

Wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi

edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,

konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi

edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,

studium przypadku z wykorzystaniem techniki i narzędzi

edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z rozwojem myśli medycznej na przestrzeni dziejów na świecie i w Polsce, poznanie najistotniejszych odkryć medycznych i znanych postaci w historii medycyny. Wykład zapoznaje studenta z historią wybranych chorób, wybranego sprzętu medycznego oraz historią szpitalnictwa w Polsce i na świecie. Omawia najważniejszych aspekty historii nauczania medycyny w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Student uczy się postawy szacunku wobec rozwoju myśli medycznej. Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych osiągnięć medycyny w perspektywie jej dotychczasowego rozwoju. Odkrywa historie wybitnych postaci w świecie medycznym, Poznaje etapy walki z chorobą i modele chorobowe. Student obserwuje rozwój szpitalnictwa i opieki nad pacjentem z różnymi chorobami. Poznaje historyczne uwarunkowania tej opieki. Uczy się analizować wytyczne wynikające z przysięgi Hipokratesa. Zapoznaje się z odkryciami wybranych dziedzin medycyny na przestrzeni dziejów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki, Kęty 2008.

Literatura uzupełniająca

Paul G., 50 faktów z historii medycyny, Oficyna Wydawnicza Alma-press, Warszawa 2018.

Rooney A., Fascynująca medycyna. Od starożytnych szamanów do cudów współczesnej medycyny, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013.

Metody i kryteria oceniania:

Historia medycyny: Zaliczenie bez oceny- kryterium: zachowanie prawidłowej konstrukcji recenzji określonego przez wykładowcę filmu dokumentalnego oraz zawarcie własnej oceny i wniosków(minimum pięciu)- wymagane 60% punktów.

Egzamin na zaliczenie modułu: 15 pytań z Historii medycyny oraz 15 pytań z Filozofii z elementami filozofii medycyny, ocenę końcową stanowi średnia ocen z obu przedmiotów,

Liczba punktów i ocena z modułu

95…<=100 14-15 pkt. bdb (5)

88…<95 13 pkt. db+ (4+)

80…<88 12 pkt. db (4)

71…<80 11 pkt. dst+ (3+)

60…<71 10 pkt. dst (3)

0…<60 < =9 pkt. ndst (2)

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kwiatkowski
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

jak wyżej

Pełny opis:

jak wyżej

Literatura:

jak wyżej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Kwiatkowski
Prowadzący grup: Urszula Domańska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem wykładu jest zapoznanie studenta z rozwojem myśli medycznej na przestrzeni dziejów na świecie i w Polsce, poznanie najistotniejszych odkryć medycznych i znanych postaci w historii medycyny. Wykład zapoznaje studenta z historią wybranych chorób, wybranego sprzętu medycznego oraz historią szpitalnictwa w Polsce i na świecie. Omawia najważniejszych aspekty historii nauczania medycyny w Polsce i na świecie.

Pełny opis:

Student uczy się postawy szacunku wobec rozwoju myśli medycznej. Przedmiot przygotowuje studenta do postrzegania i oceny współczesnych osiągnięć medycyny w perspektywie jej dotychczasowego rozwoju. Odkrywa historie wybitnych postaci w świecie medycznym, Poznaje etapy walki z chorobą i modele chorobowe. Student obserwuje rozwój szpitalnictwa i opieki nad pacjentem z różnymi chorobami. Poznaje historyczne uwarunkowania tej opieki. Uczy się analizować wytyczne wynikające z przysięgi Hipokratesa. Zapoznaje się z odkryciami wybranych dziedzin medycyny na przestrzeni dziejów.

Literatura:

Literatura podstawowa:

Brzeziński T. (red.), Historia medycyny, Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2000.

Szumowski W., Historia medycyny filozoficznie ujęta, Wydawnictwo Antyk Marek Derewiecki, Kęty 2008.

Literatura uzupełniająca

Paul G., 50 faktów z historii medycyny, Oficyna Wydawnicza Alma-press, Warszawa 2018.

Rooney A., Fascynująca medycyna. Od starożytnych szamanów do cudów współczesnej medycyny, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 2013.

Uwagi:

Historia medycyny jest częścią modułu: Korzenie medycyny

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.