Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.2. Immunologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21NPKIMM-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 2.2. Immunologia
Jednostka: Katedra Immunologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.80 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowe zagadnienia z zakresu biologii, biologii komórki, chemii, genetyki.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na

odległość: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach z wykorzystaniem technik kształcenia na

odległość : 14 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na

odległość: 10 godzin

- udział w konsultacjach on-line: 2 godziny

- kolokwium zaliczeniowe: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 37 godzin, co odpowiada 1,23 ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 14 godzin

- udział w seminariach: 10 godzin

- udział w konsultacjach: 2 godziny

- czytanie wskazanego piśmiennictwa : 2 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń : 4 godziny

- przygotowanie do seminariów : 3 godzin

- przygotowywanie się do referatów: 2 godziny

- przygotowanie do kolokwium i udział w kolokwium: :

6+ 1 = 7 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 54 godziny co odpowiada 1,8 ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godziny

- konsultacje badawczo-naukowe: 1 godzina

- udział w wykładach ( z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z dziedziny immunologii): 6 godzin

- udział w ćwiczeniach, obejmujących metodologię badań naukowych :7 godzin

- udział w seminariach, obejmujących opracowania naukowe: 8 godzin

- przygotowanie do seminariów i ćwiczeń objętych działalnością naukową: 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia przedmiotu w zakresie aspektów badawczo-naukowych: 5 godzin

Nakład pracy studenta, związany z prowadzonymi badaniami naukowymi w dziedzinie immunologii wynosi : 31 godzin, co stanowi 1,03 ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

– przygotowanie się do wejściówek na seminariach: 2 godziny

- przygotowanie się do wejściówek na ćwiczeniach: 2 godziny

- przygotowanie się do referatów: 2 godziny

- przygotowanie się do kolokwium zaliczeniowego i udział w kolokwium : 6 + 1= 7 godzin

Nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 13 godzin, co stanowi 0,43 punktów ECTS


5.Udział studenta w zajęciach realizowanych technikami

nauczania na odległość:

- udział w wykładach: 10 godzin

- udział w seminariach: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach: 14 godzin

- udział w konsultacjach on-line: 2 godziny


Nakład pracy studenta związany z uczeniem się technikami zdalnymi wynosi 36 godzin, co stanowi 1,2 ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

- nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Omawia rozwój i budowę układu odpornościowego w zakresie wszystkich jego składowych tj. komórek odpornościowych, tkanek i narządów (z uwzględnieniem podziału na narządy centralne i obwodowe) – C K_W20

W2: Określa podział mechanizmów obronnych na wrodzone i nabyte. Rozróżnia poszczególne elementy układu odpornościowego ze względu na ich działanie swoiste i nieswoiste – C K_W20

W3: Opisuje typy odpowiedzi immunologicznej: komórkową i humoralną. Opisuje reakcje komórkowe i humoralne (wraz z białkami np. przeciwciała, cytokiny ,dopełniacz i komórkami , które biorą w nich udział).

- C K_W20

W4: Opisuje mechanizmy obronne układu odpornościowego w różnych typach infekcji (wirusowa, bakteryjna, pasożytnicza, grzybicza) - C K_W20

W5: Charakteryzuje i klasyfikuje niedobory odporności : pierwotne

i wtórne -C K_W22

W6: Omawia immunologiczne metody rozpoznawania niedoborów odporności -C K_W22

W7: Opisuje mechanizmy immunologiczne wszystkich typów nadwrażliwości (typ I,II,III,IV) - C K_W22

W8: Omawia przykłady chorób z nadwrażliwości- C K_W22

W9: Określa istotę immunomodulacji - C K_W22

W10: Omawia podstawy immunologii szczepień ochronnych,

budowę i rodzaje szczepionek klasycznych, obowiązujący

kalendarz szczepień - C K_W22

W11: Charakteryzuje działanie immunostymulacji nieswoistej; immunostymulatory naturalne i syntetyczne; przykłady - C K_W22

W12: Opisuje budowę i rozumie znaczenie głównego układu zgodności tkankowej (MHC/HLA) . Omawia znaczenie polimorfizmu układu C K_W21

W13: Omawia podstawy immunologii transplantacyjnej; rodzaje przeszczepów, immunogenność poszczególnych przeszczepów, określa antygeny odpowiedzialne za odrzucenie przeszczepu –C K_W24

W14: Omawia rodzaje i wyjaśnia patomechanizm odrzucenia przeszczepu: nadostrego, ostrego przyspieszonego, ostrego i przewlekłe C K_W24

W15: Omawia zasady doboru dawca-biorca na przykładzie wybranych przeszczepów narządowych oraz przeszczepów krwiotwórczych- C K_W24
Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Potrafi dobrać właściwe badania immunodiagnostyczne, niezbędne w ocenie funkcjonowania układu odpornościowego w warunkach zdrowia i choroby -C K_U08

U2: Potrafi samodzielnie zaplanować i wykonać podstawowe techniki immunodiagnostyczne, oparte o reakcję antygen-przeciwciało, jak metoda immunoenzymatyczna ELISA oraz prawidłowo zinterpretować wynik badania- C K_U08

U3: Wykonuje izolację komórek odpornościowych z krwi obwodowej i fenotypownie komórek odpornościowych metodą cytometrii przepływowej- C K_U08


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Dostrzega potrzebę stałego dokształcania się -K_K08

K2: Posiada nawyk samokształcenia i aktualizacji posiadanej wiedzy

K_K08


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

-metody podające: wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia; wykład problemowy z prezentacją multimedialną z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Ćwiczenia i seminaria:

- dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- analiza przypadków z wykorzystaniem technik i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- pokaz (filmy, prezentacje multimedialne) z komentarzem


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjami układu odpornościowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Studenci poznają prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych, a także wybrane zagadnienia z immunopatologii. Nabywają wiedzę na temat wykorzystania znajomości mechanizmów obronnych w medycynie (np. immunodiagnostyka, transplantologia) oraz w badaniach naukowych .

Pełny opis:

W ramach wykładów z przedmiotu Immunologia studenci poznają

dokładną strukturę i funkcje centralnego i obwodowego układu odpornościowego człowieka. Nabywają wiedzę o mechanizmach obronnych wrodzonych i nabytych, typach odpowiedzi immunologicznej (humoralny, komórkowy). Studenci poznają elementy składowe mechanizmów wrodzonych i adaptacyjnych.

Poznają wszystkie typy reakcji nadwrażliwości wraz z przykładami klinicznymi. Treścią wykładów są też niedobory immunologiczne i ich klasyfikacja, mechanizmy tolerancji immunologicznej i ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Ćwiczenia poświęcone są budowie i klasyfikacji antygenów , przeciwciał i cytokin. Studenci zapoznają się ze szczegółową budową i funkcjami wszystkich komórek odpornościowych.

Poznają mechanizmy cytotoksyczne, uczą się podstawowych metod oceny odpowiedzi humoralnej i komórkowej ustroju, w tym technik immunoezymatycznych, immunofluorescencyjnych , metod izolacji komórek odpornościowych i technik hodowli tkankowych oraz zostają zapoznani z podstawami cytometrii przepływowej i jej zastosowaniem w szerokim zakresie - w badaniach diagnostycznych i naukowych.

Seminaria poświęcone są zagadnieniom z immunologii transplantacyjnej (wraz z charakterystyką układu MHC), podstawom powstawania odporności poszczepiennej (wraz z zagadnieniem pamięci immunologicznej) , klasyfikacji niedoborów odporności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Immunologia, J.Gołąb, M.Jakóbisiak, W.Lasek, T.Stokłosa; PWN Warszawa 2017

2. Immunologia, K.Bryniarski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

3. Immunologia -funkcje i zaburzenia układu immunologicznego , Abul K. Abbas, red. J.Żeromski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1.Immunologia kliniczna , M.Kowalski; Mediton 2000

2. Immunologia ,Ivan Roitt, Jonathan Brostoff; PZWL, Warszawa

200

3. Immunochemia w biologii medycznej, pod red. Iwony Kątnik-

Prastowskiej; PWN Warszawa 2009

Metody i kryteria oceniania:

Podstawy zaliczenia przedmiotu Immunologia zostały dokładnie opisane w Regulaminie Dydaktycznym Katedry Immunologii.

Wykłady:

- weryfikacja w ramach końcowego kolokwium zaliczeniowego z całości przedmiotu; do zaliczenia wymagane jest minimum 60% poprawnych odpowiedzi

(W1, W2, W3, W4, K1, K2)

Seminaria:

- wejściówki na seminariach (punktowane: 1-10pkt)

-wejściówka napisana na 60% pkt- zal

-wejściówka napisana poniżej 60%: -1pkt ( odejmowany z punktacji kolokwium końcowego)

- przedłużona obserwacja /aktywność na zajęciach: (puntowana 0-1 pkt)

- referaty przygotowywane na seminaria ( punktowane 0-1 pkt)

( W5 - W15, K1, K2)

Ćwiczenia:

- wejściówki na ćwiczeniach (punktowane: 1-10pkt)

-wejściówka napisana na minimum 60% pkt- zal

-wejściówka napisana poniżej 60%: -1pkt ( odejmowany z punktacji kolokwium końcowego)

-obserwacja ciągła /aktywność na zajęciach: (punktowana 0-1 pkt)

(W6, W8, U1- U3, K1, K2)

Prezentacje /referaty:

( W5- W15, U1, K1, K2)

Kolokwium końcowe zaliczeniowe:

Test jednokrotnego wyboru, 25-30 pytań, materiał z wykładów, seminariów i ćwiczeń.

(W1-W17, U1-U3)

W celu uzyskania zaliczenia przedmiotu należy uzyskać minimum 60% pkt z testu końcowego. W punktacji kolokwium końcowego zostaną uwzględnione wszystkie punkty ujemne i dodatnie, uzyskane podczas ćwiczeń i seminariów.

Kryterium zaliczenia testu

≥ 60% pkt zaliczone

< 60% pkt niezaliczone

Studentom przysługuje jedna poprawka kolokwium końcowego w terminie uzgodnionym z kierownikiem Katedry. Poprawka ma formę testu jednokrotnego wyboru- 25-30 pytań.

Kryterium zaliczenia testu poprawkowego

≥ 60% pkt zaliczone

< 60% pkt niezaliczone

W punktacji kolokwium poprawkowego, nie są uwzględniane punkty dodatkowe, uzyskane podczas seminariów i ćwiczeń.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-02-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michałkiewicz
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Jacek Michałkiewicz, Małgorzata Wiese-Szadkowska, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową i funkcjami układu odpornościowego człowieka ze szczególnym uwzględnieniem molekularnych mechanizmów odpowiedzi immunologicznej. Studenci poznają prawidłowe funkcjonowanie mechanizmów obronnych, a także wybrane zagadnienia z immunopatologii. Nabywają wiedzę na temat wykorzystania znajomości mechanizmów obronnych w medycynie (np. immunodiagnostyka, transplantologia) oraz w badaniach naukowych .

Pełny opis:

W ramach wykładów z przedmiotu Immunologia studenci poznają

dokładną strukturę i funkcje centralnego i obwodowego układu odpornościowego człowieka. Nabywają wiedzę o mechanizmach obronnych wrodzonych i nabytych, typach odpowiedzi immunologicznej (humoralny, komórkowy). Studenci poznają elementy składowe mechanizmów wrodzonych i adaptacyjnych.

Poznają wszystkie typy reakcji nadwrażliwości wraz z przykładami klinicznymi. Treścią wykładów są też niedobory immunologiczne i ich klasyfikacja, mechanizmy tolerancji immunologicznej i ich znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

Ćwiczenia poświęcone są budowie i klasyfikacji antygenów , przeciwciał i cytokin. Studenci zapoznają się ze szczegółową budową i funkcjami wszystkich komórek odpornościowych.

Poznają mechanizmy cytotoksyczne, uczą się podstawowych metod oceny odpowiedzi humoralnej i komórkowej ustroju, w tym technik immunoezymatycznych, immunofluorescencyjnych , metod izolacji komórek odpornościowych i technik hodowli tkankowych oraz zostają zapoznani z podstawami cytometrii przepływowej i jej zastosowaniem w szerokim zakresie - w badaniach diagnostycznych i naukowych.

Seminaria poświęcone są zagadnieniom z immunologii transplantacyjnej (wraz z charakterystyką układu MHC), podstawom powstawania odporności poszczepiennej (wraz z zagadnieniem pamięci immunologicznej) , klasyfikacji niedoborów odporności.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Immunologia, J.Gołąb, M.Jakóbisiak, W.Lasek, T.Stokłosa; PWN Warszawa 2017

2. Immunologia, K.Bryniarski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

3. Immunologia -funkcje i zaburzenia układu immunologicznego , Abul K. Abbas, red. J.Żeromski; Edra Urban&PartnerWrocław 2017

Literatura uzupełniająca:

1.Immunologia kliniczna , M.Kowalski; Mediton 2000

2. Immunologia ,Ivan Roitt, Jonathan Brostoff; PZWL, Warszawa

200

3. Immunochemia w biologii medycznej, pod red. Iwony Kątnik-

Prastowskiej; PWN Warszawa 2009

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 14 godzin więcej informacji
Seminarium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michałkiewicz
Prowadzący grup: Lidia Gackowska, Anna Helmin-Basa, Izabela Kubiszewska, Jacek Michałkiewicz, Małgorzata Wyszomirska-Gołda
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.