Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

2.1. Mechanizmy działania leków i toksykologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21NPKMDL-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 2.1. Mechanizmy działania leków i toksykologia
Jednostka: Katedra Farmakologii i Terapii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.20 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę zdobytą w ramach realizacji przedmiotu fizjologia, patofizjologia, anatomia i biochemia uzyskanych w ramach realizacji ww przedmiotów zgodnie z programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Godziny obowiązkowe realizowane z udziałem nauczyciela:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 18 godzin

- konsultacje z osobami prowadzącymi zajęcia w formie on-line: 3 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia w formie on-line: 1 godzina


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 42 godziny, co odpowiada 1,68 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 18 godzin

- konsultacje w formie on-line: 3 godziny

- przygotowanie do seminariów (w tym czytanie wskazanej literatury): 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie w formie on-line: 8 + 1 = 9 godzin


Łączny nakład pracy studenta wynosi 55 godzin, co odpowiada 2,2 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 5 godzin

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu farmakologii): 20 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z farmakologii): 18 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu farmakologii): 8 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu farmakologii) w formie on-line: 3 godziny


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 54 godziny, co odpowiada 2,16 punktu ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 8 + 1 = 9 godzin (0,36 punktu ECTS)


5.Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w wykładach: 20 godzin (0,8 ECTS)

- udział w seminariach: 18 godzin (0,72 ECTS)

- konsultacje: 3 godziny (0,12 ECTS)

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina (0,04 ECTS)


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 18 godzin

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 37 godzin, co odpowiada 1,52 punktu ECTS

7.Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki – nie dotyczy.


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Wyjaśnia całościowe działanie leków na organizm z uwzględnieniem mechanizmu działania, farmakokinetyki i farmakodynamiki (C K_W34, C K_W35, C K_W36)

W2: Wyjaśnia zasady toksykologii i szacuje ryzyko zatrucia lekami (C K_W42, C K_W43, C K_W45)

W3: Wyjaśnia zasady prawa farmaceutycznego (G K_W11)

W4: Wyjaśnia podstawowe zasady farmakoterapii oraz działania niepożądane leków oraz interakcje (C K_W37, C K_W38)

W5: Wyjaśnia pojęcie lekooporności, lekooporności wielolekowej oraz zna wskazania do badań genetycznych w celu indywidualizacji farmakoterapii (C K_W39, C K_W40)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Stosuje podstawowe obliczenia farmakokinetyczne i planuje odpowiednie dawki leku ( C K_U13, C K_U14)

U2: Potrafi interpretować charakterystykę produktów leczniczych, oceniać krytycznie materiały reklamowe oraz udzielić porady dotyczącej przestrzegania zaleceń terapeutycznych i prozdrowotnego trybu życia (E K_U31, D K_U08)

U3: Szacuje ryzyko toksykologiczne w zależności od wieku i wydolności narządowej (nerek i wątroby), interpretuje wyniki badań toksykologicznych oraz potrafi wdrożyć podstawowe postępowanie lecznicze w ostrych zatruciach (C K_U18, C K_U19, E K_U33, E K_U34)

U4: Potrafi zaprojektować schemat racjonalnej chemioterapii zakażeń (empirycznej i celowanej) oraz potrafi poprawnie przygotować zapisy wszystkich form recepturowych substancji leczniczych (C K_U15, C K_U16)

U5: Posługuje się informatorami farmaceutycznymi i bazami danych o produktach leczniczych (C K_U17)

U6: Wybiera leczenie, które minimalizuje konsekwencje społeczne dla chorego (D K_U03)

U7: Potrafi zindywidualizować wytyczne terapeutycznye oraz inne metody leczenia wobec nieskuteczności albo przeciwwskazań do terapii standardowej (E K_U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Wykazuje chęć podnoszenia kompetencji i rozwiązywania problemów związanych z zawodem (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Wykłady

- wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład problemowy z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- wykład konwersatoryjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Seminaria

- dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- drzewo decyzyjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

- analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Skrócony opis:

Przedmiot ,, Mechanizmy działania leków i toksykologia" zajmuje się podstawową terminologią używaną do określenia mechanizmu działania leków oraz toksyczności poszczególnych grup leków. Zapoznaje z podstawami dotyczącymi receptorów, farmakokinetyki i farmakodynamiki. Podczas zajęć omawiane są poszczególne grupy leków z uwzględnieniem ww aspektów.

Pełny opis:

Podstawowe dziedziny przedmiotu zajmują się między innymi:

- rodzaje, budowa i funkcja receptorów

- układy sygnalizacyjne

- punkty uchwytu i mechanizm działania leków na organizm

- zasady farmakokinetyki i farmakodynamiki

- toksykologia- pojęcia, przyczyny, postępowanie

- efekty toksyczne leków

- toksydromy

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów i seminariów. Tematyka wykładów stanowi poszerzenie zakresu materiału realizowanego na seminariach.

Literatura:

Literatura podstawowa

1. Mutschler E., Geisslinger G., Kroemer HK., Ruth P., Schafer-Korting M.; Mutschler FARMAKOLOGIA I TOKSYKOLOGIA. Wydawnictwo MedPharm Polska, Wrocław, 2016

Literatura uzupełniająca:

1.Korbut R., FARMAKOLOGIA, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2009

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwia cząstkowe ustne lub pisemne - (0 – 60 punktów; > 60%): W1 – W5 ,U1 – U3

Zaliczenie końcowe – Egzamin modułowy w formie pisemnej (0 – 60 punktów; >60%): W1 – W5,U1 – U3

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów zgodnie z poniższą tabelą:

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny pozytywnej wynosi 60%.

% uzyskanych punktów Ocena

95≤…..≤100 bdb (5)

88≤…..<95 db+ (4+)

80≤…..<88 db (4)

71≤…..<80 dst+ (3+)

60≤…..<71 dst (3)

0…..<60 ndst (2)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wiciński
Prowadzący grup: Agnieszka Białomyzy, Marek Krzyżanowski, Wioleta Stolarek, Monika Szambelan, Paweł Szandorowski, Eryk Wódkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.