Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.1. Metodologia pisania prac naukowych z elementami statystyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21PBNMPP-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 4.1. Metodologia pisania prac naukowych z elementami statystyki
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.80 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- seminaria: 12 h

- konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 1 h

- przeprowadzenie zaliczenia: 0 h

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 4 h, co odpowiada 0.16 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- seminaria: 12 h

- przygotowanie do zajęć: 2 h

- czytanie literatury fachowej: 2 h

- konsultacje: 1 h

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 h

- Łączny nakład pracy studenta wynosi 20 h, co odpowiada 0.8 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie literatury fachowej: 0 h

- konsultacje badawczo-naukowe: 0 h

- udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 0h

- udział w seminariach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 0 h

- udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 0 h

- przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 0 h

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla danego przedmiotu: 0 h

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 0 h, co odpowiada 0 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 0 + 0 = 0 h (0 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0 godzin, co odpowiada 0 punktom ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- Udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 0h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 0 h, co odpowiada 0 punktom ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: – Zna zasady prowadzenia badań naukowych w medycynie (B K_W34)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - Potrafi wyróżnić poszczególne typy badań naukowych stosowanych w medycynie i wyjaśnić przycyzny takiego podziału (B K_U13)

U2: – Potrafi korzystać z interentowych baz danych piśmiennictwa oraz baz indeksujących czasopisma w zależności od ich wartości naukowej (B K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: – Posiada świadomość ograniczeń swoej wiedzy i świadomośc podnoszenia swoich kompetencji w zakresie stosowania badań naukowych w medycynie (K_K01)

Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- klasyczna metoda problemowa – projekt

- prezentacja multimedialna.


Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawami naukowymi medycyny opartej na dowodach (EBM) a w szczególności zagadnieniami przygotowywania publikacji prezentujących wyniki badań naukowych w zakresie nauk medycznych oraz oceniania jakości i wiarygodności takich publikacji.

Pełny opis:

We współczesnym świecie nawet osoby nie prowadzące badan naukowych często spotykają się z publikacjami dotyczącymi istotnych zawodowo lub życiowo problemów. Publikowanie wyników badań naukowych to podstawowa umiejętność wymagana w dziedzinie medycyny opartej na dowodach (EBM). Celem kursu jest zaznajomienie Studentów z podstawowymi zasadami przygotowywania, publikowania i oceniania merytorycznego prac naukowych. Aby zrealizować ten cel na kolejnych seminariach uczestnicy zapoznają się z:

- zasadami prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych

- zasadami i kryteriami oceniania jakości czasopism naukowych oraz poszczególnych artykułów naukowych

- typami publikacji naukowych, kryteriami ich odróżniania od publikacji nienaukowych i klasyfikowania

- metodami sprawdzania i korygowania niewiarygodnych danych.

W celu osiągnięcia postawionych celów studenci zapoznają się zarówno z zagadnieniami natury teoretycznej jak i wykonują zadania praktyczne, z wykorzystaniem narzędzi takich jak baza danych NCBI, JCR, Index Copernicus czy Retraction Watch.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badania i publikacje w naukach biomedycznych (tom 2), C. Watała i wsp., wyd. Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Podręcznik pisania medycznych prac naukowych. A. Nowakowski i wsp., wyd. Exemplum, Poznań 2010

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. – W1, U1, U2, K1

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

Test zaliczeniowy na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Anna Duleba, Anna Radziszewska, Katarzyna Skonieczna, Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Skrócony opis:

Celem przedmiotu jest zaznajomienie studenta z podstawami naukowymi medycyny opartej na dowodach (EBM) a w szczególności zagadnieniami przygotowywania publikacji prezentujących wyniki badań naukowych w zakresie nauk medycznych oraz oceniania jakości i wiarygodności takich publikacji.

Pełny opis:

We współczesnym świecie nawet osoby nie prowadzące badan naukowych często spotykają się z publikacjami dotyczącymi istotnych zawodowo lub życiowo problemów. Publikowanie wyników badań naukowych to podstawowa umiejętność wymagana w dziedzinie medycyny opartej na dowodach (EBM). Celem kursu jest zaznajomienie Studentów z podstawowymi zasadami przygotowywania, publikowania i oceniania merytorycznego prac naukowych. Aby zrealizować ten cel na kolejnych seminariach uczestnicy zapoznają się z:

- zasadami prowadzenia badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych

- zasadami i kryteriami oceniania jakości czasopism naukowych oraz poszczególnych artykułów naukowych

- typami publikacji naukowych, kryteriami ich odróżniania od publikacji nienaukowych i klasyfikowania

- metodami sprawdzania i korygowania niewiarygodnych danych.

W celu osiągnięcia postawionych celów studenci zapoznają się zarówno z zagadnieniami natury teoretycznej jak i wykonują zadania praktyczne, z wykorzystaniem narzędzi takich jak baza danych NCBI, JCR, Index Copernicus czy Retraction Watch.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badania i publikacje w naukach biomedycznych (tom 2), C. Watała i wsp., wyd. Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Podręcznik pisania medycznych prac naukowych. A. Nowakowski i wsp., wyd. Exemplum, Poznań 2010

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.