Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.3. Projektowanie badań naukowych z uwzględnieniem aspektów bioetyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21PBNPBN-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 4.3. Projektowanie badań naukowych z uwzględnieniem aspektów bioetyki
Jednostka: Katedra Medycyny Sądowej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.40
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Brak

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- seminaria: 6 h

- konsultacje związane z przygotowaniem do ćwiczeń: 1 h

- przeprowadzenie zaliczenia: 0 h

- Nakład pracy studenta związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 2 h, co odpowiada 0.08 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- seminaria: 6 h

- przygotowanie do zajęć: 1 h

- czytanie literatury fachowej: 1 h

- konsultacje: 1 h

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 1 h

- Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 h, co odpowiada 0.4 punktom ECTS


3. Nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie literatury fachowej: 0 h

- konsultacje badawczo-naukowe: 0 h

- udział w wykładach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 0h

- udział w seminariach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 0 h

- udział w ćwiczeniach objętych aktywnością naukową

(z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 0 h

- przygotowanie do zajęć objętych aktywnością naukową: 0 h

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo-naukowych dla danego przedmiotu: 0 h

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 0 h, co odpowiada 0 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 0 + 0 = 0 h (0 punktu ECTS)

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 0 godzin, co odpowiada 0 punktom ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- Udział w ćwiczeniach audytoryjnych: 0h

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 0 h, co odpowiada 0 punktom ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: – Zna zasady prowadzenia badań naukowych w medycynie (B K_W34)Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: - Potrafi wyróżnić poszczególne typy badań naukowych stosowanych w medycynie i wyjaśnić przycyzny takiego podziału (B K_U13)

U2: – Rozumie znaczenie przestrzegania zasad bioetyki w realizacji badań i procedur w dziedzinie medycny (D K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: – Posiada świadomość ograniczeń swoej wiedzy i świadomośc podnoszenia swoich kompetencji w zakresie stosowania badań naukowych w medycynie (K_K01)Metody dydaktyczne:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

- klasyczna metoda problemowa – projekt

- prezentacja multimedialna.


Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zasadami projektowania badań naukowych

Pełny opis:

Badania naukowe są podstawą współczesnej medycyny. Ich prawidłowe projektowanie i prowadzenie to kluczowe umiejętności konieczne dla uzyskiwania wysokiej jakości danych z badań podstawowych i klinicznych. Bardzo duży nacisk kładzie się w tym kontekście na prowadzenie badań zgodnie z normami bioetycznymi, tak, aby uwzględnić potrzeby pacjentów.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom zakresu zagadnień obejmujących projektowanie badań naukowych zgodnie z wymogami bioetyki.

Studenci zapoznawani są z klasyfikacją poszczególnych rodzajów badań podstawowych i klinicznych, zasadami doboru pacjentów do grup badanych, regulacjami bioetycznymi dotyczącymi prowadzenia badań naukowych z udziałem pacjentów oraz innymi zagadnieniami powiązanymi z tematem seminarium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badania i publikacje w naukach biomedycznych (tom 1), C. Watała i wsp., wyd. Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Bioetyka. J. Różyńska i wsp. wyd. Wolter Kluwers, Kraków 2013

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z zaliczenia końcowego. – W1, U1, U2, K1

Forma i warunki zaliczenia końcowego:

Test zaliczeniowy na platformie Moodle.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnej oceny z pracy zaliczeniowej.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie są prowadzone praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Grzybowski
Prowadzący grup: Anna Duleba, Anna Radziszewska, Katarzyna Skonieczna, Marcin Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu jest zaznajomienie studentów z zasadami projektowania badań naukowych

Pełny opis:

Badania naukowe są podstawą współczesnej medycyny. Ich prawidłowe projektowanie i prowadzenie to kluczowe umiejętności konieczne dla uzyskiwania wysokiej jakości danych z badań podstawowych i klinicznych. Bardzo duży nacisk kładzie się w tym kontekście na prowadzenie badań zgodnie z normami bioetycznymi, tak, aby uwzględnić potrzeby pacjentów.

Celem seminarium jest przedstawienie studentom zakresu zagadnień obejmujących projektowanie badań naukowych zgodnie z wymogami bioetyki.

Studenci zapoznawani są z klasyfikacją poszczególnych rodzajów badań podstawowych i klinicznych, zasadami doboru pacjentów do grup badanych, regulacjami bioetycznymi dotyczącymi prowadzenia badań naukowych z udziałem pacjentów oraz innymi zagadnieniami powiązanymi z tematem seminarium.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badania i publikacje w naukach biomedycznych (tom 1), C. Watała i wsp., wyd. Alfa Medica Press, Bielsko – Biała 2011

Literatura uzupełniająca:

1. Bioetyka. J. Różyńska i wsp. wyd. Wolter Kluwers, Kraków 2013

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.