Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

5.1. Wprowadzenie do patologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21WPAPAT-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 5.1. Wprowadzenie do patologii
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 1 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 5.30 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu wprowadzenie do patologii powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii, histologii, genetyki, biochemii i embriologii człowieka na poziomie pierwszego roku studiów medycznych (zgodnie z programem szkolenia kierunku lekarskiego), oraz z zakresu fizjologii na poziomie szkoły średniej.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 30 godzin (15 godzin z 45 wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin (6 godzin w trybie stacjonarnym i 9 godzin w trybie synchronicznym, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo).

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 6 godzin

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

5 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 4 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 80 godzin, co odpowiada 2,67 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 20 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 45 godzin (30 godzin w trybie synchronicznym, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo i 15 godzin wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin (6 godzin w trybie stacjonarnym i 9 godzin w trybie synchronicznym, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo).

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 6 godzin

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury, opracowanie zadań): 20 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 44 + 4 = 48 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 159 godzin, co odpowiada

5,3 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 8 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 20 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 44 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu wprowadzenia do patomorfologii): 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 80 godzin, co odpowiada 2,67 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 44 + 4 = 48 godzin (1,6 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w wykładach: 20 godzin (0,67 punktu ECTS)

- udział w seminariach: 45 godzin (1,5 punktu ECTS)

- udział w zajęciach o charakterze praktycznym w aspekcie pomocniczym realizacji ćwiczeń: 9 godzin (0,3 punktu ECTS)

- udział w konsultacjach: 5 godziny (0,17 punktu ECTS)

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 79 godzin, co odpowiada 2,64 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne):

6 + 9 + 1 =16 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

7 godzin, co odpowiada 0,24 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozróżnia etapy cyklu komórkowego, uszkodzenia i naprawy tkanek, procesy adaptacyjne, zwyrodnieniowe, starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy, w odniesieniu do obrazu morfologicznego i klinicznego wybranych chorób (B.W18, B.W23, C.W27, C.W28, C.W29, C.W47, C.W48, C.W50) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W2: Rozróżnia rolę komórek macierzystych w procesach gojenia i procesach nowotworowych (B.W19) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W3: Uzasadnia związek między czynnikami patologicznymi i obrazem morfologicznym wybranych chorób (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W4: Klasyfikuje podstawowe choroby wieku dziecięcego i wyjaśnia ich patogenezę (C.W27, C.W9, E.W3, E.W6, E.W37, F.W1) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W5: Wnioskuje patogenezę choroby w oparciu o epidemiologię zarażeń czynnikami patogennymi (C.W13, E.W1, E.W23) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W6: Wymienia typy reakcji nadwrażliwości oraz rozróżnia typy chorób z niedoboru odporności (C.W23, E.W34) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W7: Analizuje biologię wybranych nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadzoru immunologicznego (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W8: Posługuje się fachowym nazewnictwem patomorfologicznym (C.W26) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W9: Interpretuje prawa pacjenta w odniesieniu do unikatowej dokumentacji medycznej zawartej w ciele człowieka po śmierci oraz w utrwalonej ludzkiej tkance pobranej przyżyciowo (D.W17, G.W5, G.W11) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W10: Klasyfikuje podstawowe choroby układu krążenia, choroby tkanki łącznej, choroby z nadwrażliwości i choroby układu krwiotwórczego osób dorosłych (E.W7) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje obraz mikroskopowy z mikroskopu świetlnego, w tym przy użyciu mikroskopu świetlnego i na tej podstawie rozróżnia wybrane obrazy i choroby (A.U1, A.U2, C.U9) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U2: Analizuje wyniki badań immunohistochemicznych w wybranych jednostkach chorobowych (C.U8) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U3: Formułuje wnioski co do rozpoznania choroby na podstawie całości obrazu klinicznego (danych klinicznych, badań radiologicznych, laboratoryjnych i badania patomorfologicznego) (C.U11) - efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U4: Analizuje patomechanizm wybranych chorób, w tym wstrząsu, i opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu oraz odpowiedź immunologiczną organizmu pacjenta (C.U12, C.U20). efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U5: Planuje patomorfologiczną diagnostykę różnicową wybranych chorób dorosłych i dzieci (E.U12) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U6: Tworzy skierowanie na wybrane badania patomorfologiczne: histopatologiczne i sekcyjne, tworzy raport synoptyczny w wybranych jednostkach chorobowych oraz raport sekcji zwłok (E.U38) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

K2: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z diagnostyką patomorfologiczną (K_K02) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

K3: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu (K_K02, K_K04) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Wykazuje postawę odnoszącą się do zrozumienia wagi informacji medycznej uzyskanej podczas badania patomorfologicznego i poczucia odpowiedzialności za tą informację (K_K05). efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K07) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K6: Formułuje wnioski z własnych obserwacji (K_K10) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny realizowany w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,

Seminaria:

• analiza przypadków realizowana w warunkach synchronicznych i asynchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem; realizowany w warunkach stacjonarnych, synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• ćwiczenia przedmiotowe; realizowane w warunkach stacjonarnych, synchronicznych i asynchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• metody symulacyjne (studium przypadku; przypadek symulowany); realizowany w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach stacjonarnych i synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia.

• ćwiczenia laboratoryjne realizowane w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Wprowadzenie do Patologii ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych. Tematyka wykładów poświęcona jest patologii ogólnej, seminaria i ćwiczenia mikroskopowe mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję na tematy poruszone wstępnie na wykładach oraz ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych oraz technikom z zakresu patologii szczegółowej i biologii molekularnej stosowanej w pracowniach patomorfologii.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu wprowadzenia do patologii: przyswojenie podstawowej wiedzy

z zakresu

Technik rutynowych i specjalnych stosowanych w diagnostyce patomorfologicznej, Zmian komórkowych, procesów adaptacyjnych, Uszkodzenia komórki, Mechanizmów zapalenia oraz wykładników morfologicznych, Procesów naprawy uszkodzeń tkankowych, Zaburzeń w krążeniu, Morfologicznych wykładników choroby zakrzepowo-zatorowej, wstrząsu oraz rozsianego zespołu wykrzepiania wewnątrznaczyniowego (DIC), Nowotworów, Patologii chorób środowiskowych, Patologii chorób serca i naczyń.

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy oraz dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu wprowadzenia do patologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Zmian komórkowych, Procesów adaptacyjnych, Zaburzeń w krążeniu, Śmierci i techniki sekcyjnej, Zapaleń ostrych, Zapaleń przewlekłych, Technik laboratoryjnych, Chorób układu odpornościowego, Nowotworów, Pracy patologa, Chorób dzieci oraz chorób genetycznych.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu wprowadzenia do patologii

Pobierania materiału tkankowego do badania patomorfologicznego, Analizy badania sekcji zwłok, Ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania:

Trzy kolokwia (każde po 0 - 40 punktów), każde złożone z dwóch części:

1. Teoretycznej: (0-30 punktów): W1 – W10 stosowany w obszarze kształcenia na odległość

2. Praktycznej (0-10 punktów): W3, U1 – U5 –stosowany w obszarze kształcenia na odległość

Wykładówka (0 – 40 punktów): W1 – W10 - stosowany w obszarze kształcenia na odległość.

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6 - stosowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie sumarycznego pozytywnego wyniku z kolokwiów i wykładówki (na poziomie przynajmniej 60%,).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Seminarium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Damian Jaworski, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Marta Smolińska-Świtała, Łukasz Szylberg, Radosław Wujec, Jan Zabrzyński, Magda Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.