Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

7.1. Wprowadzenie do patologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21WPAT-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 7.1. Wprowadzenie do patologii
Jednostka: Katedra i Zakład Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 6.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Do realizacji przedmiotu – Wprowadzenie do Patologii, niezbędne jest posiadanie podstawowych wiadomości z zakresu anatomii, fizjologii, histologii i embriologii, biologii i fizjologii komórki, biochemii.

Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte podczas kształcenia z zakresu przedmiotów: biologii i genetyki, anatomii, fizjologii, histologii i biochemii.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całkowity nakład pracy studenta/słuchacza studiów podyplomowych/uczestnika kursów dokształcających 1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

 udział w wykładach: 20 godzin

 udział w seminariach: 45 godzin

 udział w ćwiczeniach: 15 godzin

 udział w konsultacjach: 20 godzin

 kolokwium: 6 godzin

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 106 godzin, co odpowiada 3,53 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

 udział w wykładach: 20 godzin

 udział w seminariach: 45 godzin

 udział w ćwiczeniach: 15 godzin

 udział w konsultacjach: 20 godzin

 czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego: 8 godzin

 przygotowanie do seminariów: 51 godzin

 przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

 przygotowanie do kolokwium i kolokwia: 20 + 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z realizacją przedmiotu wynosi 195 godzin, co odpowiada 6,5 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi

 czytanie wybranego piśmiennictwa naukowego:8 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 8 godzin, co odpowiada 0,27 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

 przygotowanie do kolokwiów i kolokwia: 20 + 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 26 godzin co odpowiada 0,87 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy o charakterze praktycznym:

 udział w ćwiczeniach: 15 godzin

 udział w seminariach: 45 godzin

 przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

 przygotowanie do seminariów: 51 godzin

 udział w konsultacjach: 20 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 141 godzin, co odpowiada 4,7 punkt ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta poświęcony zdobywaniu kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń

Kształcenie w dziedzinie afektywnej poprzez proces samokształcenia:

 przygotowanie do ćwiczeń: 10 godzin

 przygotowanie do seminariów: 51 godzin

 udział w konsultacjach: 20 godzin

Łączny czas pracy studenta potrzebny do zdobywania kompetencji społecznych w zakresie seminariów oraz ćwiczeń wynosi 81 godzin, co odpowiada 2,7 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki

 nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: posługuje się nazewnictwem patomorfologicznym (C K_W25)

W2: definiuje zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów (C K_W23)

W3: Definiuje podstawowe mechanizmy uszkodzenia komórek i tkanek (C K_W26)

W4: określa przebieg kliniczny zapaleń swoistych i nieswoistych oraz opisuje procesy regeneracji tkanek i narządów (C K_W27)

W5: Definiuje i określa zmiany na poziomie morfologicznym oraz określa patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu, oraz niewydolności wielonarządowej (C K_W28)

W6: Definiuje etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych (C K_W29)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Powiązuje obrazy patomorfologiczne uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych oraz wynikami barwień specjalnych, immunohistochemicznych, FISH oraz biologii molekularnej (C K_U11)

U2: Powiązuje obrazy patomorfologiczne i definiuje etiologię zaburzeń hemodynamicznych, zmian wstecznych i zmian postępowych (C K_U11)

U3: Powiązuje obrazy patomorfologiczne i definiuje zagadnienia z zakresu immunologii nowotworów (C K_U11)

U4: Rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób układu odpornościowego, chorób uwarunkowanych genetycznie, chorób środowiskowych i zakaźnych (C K_U11)

U5: Rozpoznaje obrazy patomorfologiczne chorób wieku dziecięcego (C K_U11)

U6: Definiuje zmiany morfologiczne, rozpoznaje obrazy patomorfologiczne i określa patofizjologię wstrząsu, ze szczególnym uwzględnieniem różnicowania przyczyn wstrząsu oraz niewydolności wielonarządowej (C K_U11)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m.in. prawa do informacji, do intymności, świadomej decyzji do godnej śmierci) (K_K06)

K2: Potrafi współpracować z przedstawicielami innych zawodów w zakresie ochrony zdrowia (K_K07)

K3: Weryfikuje literaturę, posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wykład:

 wykład informacyjny (konwencjonalny) z prezentacją multimedialną

 wykład problemowy

 wykład konwersatoryjny


Seminaria:

 uczenie wspomagane z prezentacją multimedialną

 metoda dyskusji dydaktycznej

 analiza przypadków


Ćwiczenia:

 metoda obserwacji

 ćwiczenia praktyczne

 studium przypadku

 analiza preparatów mikroskopowych histologicznych i cytologicznych

 metody eksponujące: film, pokaz

 metoda klasyczna problemowa

 dyskusja


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opis
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- giełda pomysłów
- klasyczna metoda problemowa
- laboratoryjna
- obserwacji
- okrągłego stołu
- seminaryjna
- studium przypadku

Skrócony opis:

Wprowadzenie do Patologii, realizowany w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej jest działem medycyny zajmujący się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do Patologii dla studentów II roku kierunku lekarskiego prowadzone są w formie wykładów, seminariów ćwiczeń mikroskopowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Tematyka wykładów, seminariów oraz ćwiczeń mikroskopowych poświęcona jest patologii ogólnej, natomiast ćwiczeń laboratoryjnych technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych

Pełny opis:

Wprowadzenie do Patologii, realizowany w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej jest działem medycyny zajmujący się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Podczas realizacji przedmioty Wprowadzenie do patologii zakres zagadnień obejmuje podstawowe mechanizmay odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Właściwie postawione rozpoznanie - które opiera się na powiązanym z danymi klinicznymi obrazem makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej wsparte jest przez badania dodatkowe: immunohistochemiczne, molekularne, genetyczne - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania. Student w momencie rozpoczęcia kursu Wprowadzenie do patologii, powinien mieć opanowane wiadomości z zakresu podstawowych nauk medycznych zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania. Student zdobywa wiedzę dotyczącą roli patomorfologii jako przedmiotu diagnostyki klinicznej. Przedstawione są zagadnienia dotyczące badania autopsyjnego, badań, cytologicznych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych. Student zdobywa wiedzę obejmującą zrozumienie pojęć z zakresu: zmian wstecznych i postępowych, zaburzeń w krążeniu, zapaleń, wybranych zagadnień z chorób autoimmunologicznych, stanów przednowotworowych oraz nowotworów.

Zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do patologii prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń mikroskopowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych i sekcyjnych. Tematyka ćwiczeń mikroskopowych poświęcona jest patologii ogólnej, natomiast ćwiczeń laboratoryjnych technice przygotowania i opracowania materiału tkankowego do badań.

Asystent rozpoczyna każde ćwiczenia od sprawdzenia wiadomości, następnie wygłasza zwięzły wstęp do tematyki ćwiczeń zgodnie z załączonym planem, w dalszej części zajęcia odbywają się przy mikroskopach (blok mikroskopowy) oraz praktyczne ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z załączonym planem zajęć. W czasie trwania przedmiotu wprowadzenie do patologii studenci przystępują do 3 kolokwiów.

Literatura:

1) Literatura podstawowa:

1. „Robbins Patologia” Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wroclaw 2014 (Szczególnie materiał z Patologii Ogólnej)

2) Literatura uzupełniająca:

1. Stachura J., Domagała W.: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1-3), PAU, Kraków 2005 , Stachura J., Domagała W.: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1) PAU, Kraków 2016.

3) Atlas histopatologiczny wirtualny: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania:

I. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu:

1. Obecność jest obowiązkowa na wszystkich wykładach i ćwiczeniach oraz seminariach.

2. Uzyskanie zaliczeń pozytywnych – zgodnie z systemem weryfikacji efektów kształcenia – uzyskanie zaliczenia z przedmiotu Wprowadzenie do patologii po otrzymaniu 56% możliwych do zdobycia punktów z wejściówek, kolokwiów i wykładówek.

3. Pozytywny wynik zaliczenia końcowego lub egzaminu.

4. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie całościowej pozytywnej oceny z ćwiczeń, seminariów i wykładów, których treści są zgodne z efektami kształcenia zawartymi w SYLABUSIE. Material omawiany na wykladach jest egzekwowany podczas kolokwiów cząstkowych tzw. wykładówek, stanowiąc jednocześnie dowód obecności studenta na wykładach. Ponadto wymagane jest przedstawienie zaliczeń w Karcie umiejętności praktycznych.

5. Studenci oceniani są w systemie punktowym bez możliwości poprawy uzyskiwanych wyników. Oceny studentów (w postaci uzyskiwanych punktów) są udostępniane w formie kodowanej na stronie internetowej Studenckiego Koła Naukowego działającego przy Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej. http://patologia.cm.umk.pl/studenci.html

6. W ramach każdego ćwiczenia na jego początku przeprowadzany jest sprawdzian pisemny (pytania opisowe lub test wielokrotnego wyboru) z zagadnień wyszczególnionych w rozkładzie zajęć. Z pisemnego sprawdzianu z każdego dnia ćwiczeń student może uzyskać od 0 do 5 punktów.

7. W czasie trwania przedmiotu Wprowadzenie do patologii przeprowadzane są 3 kolokwia: po pierwszych 4 tematach kolokwium nr 1 na seminarium nr 5), po kolejnych 4 tematach kolokwium nr 2 (na seminarium nr 10) i po kolejnych 4 tematach kolokwium nr 3 (na seminarium nr 15) w formie testu (20 pytań) i czterech pytań opisowych (każde oceniane od 0 do maksymalnie 5 punktów).

8. Z każdego kolokwium student może uzyskać maksymalnie po 40 punktów. Studenci mają prawo do wglądu - w obecności asystenta - tylko do części opisowej kolokwiów w przeciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.

9. Na ostatnim wykładzie odbywa się pisemny sprawdzian wiedzy w formie testu z materiału omawianego na wykładach. Ze sprawdzianu z wykładów można zdobyć maksymalnie 40 punktów.

10. Na sprawdzianach pisemnych i kolokwiach obowiązują wiadomości w zakresie określonym sylabusie, które są zawarte w zalecanych pozycjach literaturowych oraz przekazywane przez asystenta podczas prowadzenia zajęć.

11. Maksymalna liczba punktów do zdobycia w ciągu całego czasu trwania przedmiotu Wprowadzenie do patologii tj. w czasie semestru zimowego roku drugiego wynosi 220 (60 punktów z wejściówek z ćwiczeń, 120 pkt z 3 kolokwiów oraz 40 pkt ze sprawdzianu wiedzy z wykładów)

12. Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 56% punktów z wszystkich sprawdzianów, tj. wejściówek przeprowadzanych w trakcie każedego dnia zajęć, 3 kolokwiów oraz 1 sprawdzianu z wykładów (123 punktów na 220 możliwych do zdobycia).

13. Ostateczną decyzję o progach zaliczeń zawsze podejmuje Kierownik Katedry i Zakładu Patomorfologii Klinicznej.

14. W przypadku uzyskania liczby punktów mniejszej niż wymagane 56% na zaliczenie przedmiotu, student nie uzyskuje zaliczenia przedmiotu Wprowadzenie do patologii i może przystapić do zaliczenia warunkowego zgodnie z Regulaminem Studiów

II. Forma i warunki zaliczenia końcowego przedmiotu:

1. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest uprzednie zaliczenie zajęć obowiązkowych w postaci uzyskania 56% możliwych do zdobycia punktów w czasie trwania przedmiotu Wprowadzenie do patologii (osiągnięcie właściwych efektów kształcenia przypisanych do przedmiotu).

2. Ostateczna decyzja dotycząca progów punktowych zaliczenia przedmiotu należy do Kierownika Jednostki.

III. Warunki odrabiania zajęć opuszczonych z przyczyn usprawiedliwionych lub zajęć niezaliczonych z innych powodów

1. Niedozwolone jest opuszczenie zajęć, także w ich trakcie, z przyczyn nieusprawiedliwionych, toteż nieusprawiedliwiona nieobecność na zajęciach dydaktycznych uniemożliwia zaliczenie przedmiotu powiązanego z przypisanymi do niego efektami kształcenia.

2. Nieobecność na zajęciach dydaktycznych należy usprawiedliwić w terminie nie dłuższym niż 7 dni lub bezpośrednio po ustąpieniu jej przyczyny. Niespełnienie danego warunku skutkować będzie brakiem zaliczenia danych zajęć i wpłynie na brak zaliczenia przedmiotu.

3. Nieobecność z przyczyn zdrowotnych wymaga zaświadczenia lekarskiego, a w przypadkach losowych (jak na przykład pogrzeb) udokumentowanego stosownego potwierdzenia.

4. Usprawiedliwiona nieobecność na ćwiczeniach jest traktowana jako ćwiczenie niezaliczone, co nie zwalnia studenta od zaliczenia materiału i realizacji efektów kształcenia w czasie możliwie najkrótszym.

5. Usprawiedliwienia dokonuje nauczyciel akademicki prowadzący dane zajęcia, u którego student zobowiązany jest złożyć podczas dyżuru dydaktycznego kopię zwolnienia lekarskiego podając oryginał do wglądu.

6. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności student ma obowiązek zapisać się (nie później niż tydzień po zakończonym bloku) na odrabianie zajęć z inną grupą. Nie ma możliwości dalszego przesuwania wybranego terminu. Odrobienie zaległego ćwiczenia jest możliwe po okazaniu zwolnienia lekarskiego (potwierdzonego przez lekarza Przychodni Akademickiej). Punkty zdobyte na zajęciach odrabianych z inną grupą są dzielone przez 2. W przypadku ostatniej grupy (która nie ma możliwości odrobienia zajęć) będzie ustalony jeden termin napisania sprawdzianu ze wszystkich tematów po zakończonym cyklu zajęć.

7. Nieodrobienie zajęć uniemożliwia zaliczenie przedmiotu.

8. Obecność na wykładach jest obowiązkowa - obecność studenta potwierdza się znajomością zagadnień wykładowych na sprawdzianie z wykładów.

Zaliczenie Przedmiotu Wprowadzenie do patologii: Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie łącznie 56% punktów z wszystkich sprawdzianów, tj. wejściówek przeprowadzanych w trakcie każedego dnia zajęć, 3 kolokwiów oraz 1 sprawdzianu z wykładów (123 punktów na 220 możliwych do zdobycia): W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Wykład: > 56% W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Kolokwia, wejsciówki, wykładówki: > 56% W1 – W6; U1-U6; K1 – K3

Przedłużona obserwacja/Aktywność: > 50% K1 – K3

Praktyki zawodowe:

Program kształcenia nie przewiduje odbycia praktyk zawodowych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-02-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Seminarium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Magdalena Bodnar, Ewa Domanowska, Dariusz Grzanka, Marlena Janiczek, Jakub Jóźwicki, Anna Kasperska, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Joanna Maciejewska, Maria Mikołajczyk, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Łukasz Szylberg, Radosław Wujec, Marek Zdrenka, Magda Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Wprowadzenie do Patologii, realizowany w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej jest działem medycyny zajmujący się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do Patologii dla studentów II roku kierunku lekarskiego prowadzone są w formie wykładów, seminariów ćwiczeń mikroskopowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych. Tematyka wykładów, seminariów oraz ćwiczeń mikroskopowych poświęcona jest patologii ogólnej, natomiast ćwiczeń laboratoryjnych technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych

Pełny opis:

Wprowadzenie do Patologii, realizowany w Katedrze i Zakładzie Patomorfologii Klinicznej jest działem medycyny zajmujący się etiologią, patogenezą, zmianami morfologicznymi i czynnościowymi w procesach chorobowych. Stanowi ona pomost pomiędzy podstawowymi naukami medycznymi a dziedzinami medycyny klinicznej. Podczas realizacji przedmioty Wprowadzenie do patologii zakres zagadnień obejmuje podstawowe mechanizmay odpowiedzi komórek na uszkodzenia lub inne zaburzenia. Właściwie postawione rozpoznanie - które opiera się na powiązanym z danymi klinicznymi obrazem makroskopowym i mikroskopowym oraz coraz częściej wsparte jest przez badania dodatkowe: immunohistochemiczne, molekularne, genetyczne - warunkuje wybór właściwego postępowania terapeutycznego. W nowotworach prawidłowe rozpoznanie i badania dodatkowe warunkują ocenę rokowania. Student w momencie rozpoczęcia kursu Wprowadzenie do patologii, powinien mieć opanowane wiadomości z zakresu podstawowych nauk medycznych zwłaszcza anatomii i histologii, w tym umiejętność mikroskopowania. Student zdobywa wiedzę dotyczącą roli patomorfologii jako przedmiotu diagnostyki klinicznej. Przedstawione są zagadnienia dotyczące badania autopsyjnego, badań, cytologicznych, immunohistochemicznych, mikroskopowo-elektronowych. Student zdobywa wiedzę obejmującą zrozumienie pojęć z zakresu: zmian wstecznych i postępowych, zaburzeń w krążeniu, zapaleń, wybranych zagadnień z chorób autoimmunologicznych, stanów przednowotworowych oraz nowotworów.

Zajęcia z przedmiotu Wprowadzenie do patologii prowadzone są w formie wykładów, seminariów, ćwiczeń mikroskopowych oraz ćwiczeń laboratoryjnych i sekcyjnych. Tematyka ćwiczeń mikroskopowych poświęcona jest patologii ogólnej, natomiast ćwiczeń laboratoryjnych technice przygotowania i opracowania materiału tkankowego do badań.

Asystent rozpoczyna każde ćwiczenia od sprawdzenia wiadomości, następnie wygłasza zwięzły wstęp do tematyki ćwiczeń zgodnie z załączonym planem, w dalszej części zajęcia odbywają się przy mikroskopach (blok mikroskopowy) oraz praktyczne ćwiczenia laboratoryjne zgodnie z załączonym planem zajęć. W czasie trwania przedmiotu wprowadzenie do patologii studenci przystępują do 3 kolokwiów.

Literatura:

1) Literatura podstawowa:

1. „Robbins Patologia” Wydawnictwo Medyczne Urban&Partner, Wroclaw 2014 (Szczególnie materiał z Patologii Ogólnej)

2) Literatura uzupełniająca:

1. Stachura J., Domagała W.: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1-3), PAU, Kraków 2005 , Stachura J., Domagała W.: „Patologia znaczy słowo o chorobie” (tom 1) PAU, Kraków 2016.

3) Atlas histopatologiczny wirtualny: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.