Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przeżycia i zachowania człowieka wobec choroby

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM21WYBCWC-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przeżycia i zachowania człowieka wobec choroby
Jednostka: Katedra Psychiatrii
Grupy: Przedmioty fakultatwne dla 1 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student/ka rozpoczynający kształcenie z przedmiotu przeżycia i zachowania człowieka wobec choroby powinien posiadać wiedzę z psychologii i podstaw komunikacji.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń 1,5 godziny

- czytanie literatury 2 godziny

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie pisemne 1,7 godziny +0,3 = 2 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 22,5 godziny, co odpowiada 0,9 punktu ECTS.


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 1 godzina

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu psychiatrii): 9,5 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu psychiatrii): 1 godzina

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z

zakresu psychiatrii): 1 godzina


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 12,5 godziny, co odpowiada

0,5 punktu ECTS.


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

-przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie pisemne): 1,7+ 0,3 = 2 godziny (0,08 ECTS).


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie pisemne): 15+ 0,3 godziny = 15,3 godziny


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15,3 godziny, co odpowiada 0,61 punktu ECTS.


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

Nie dotyczyEfekty uczenia się - wiedza:

W1: rozumie znaczenie komunikacji werbalnej i niewerbalnej w procesie komunikowania się z pacjentami oraz pojęcia zaufania w interakcji z pacjentem (D K_W04)

W2: zna podstawowe psychologiczne mechanizmy funkcjonowania człowieka w zdrowiu i w chorobie

(D K_W07)

W3: rozumie rolę rodziny w procesie leczenia (D K_W08)

W4: posiada wiedzę o problematyce adaptacji do choroby jako sytuacji trudnej, etapów przystosowania do zagrażających wydarzeń i potrzeb pacjentów, umierania i procesu żałoby rodziny (D K_W09)

W5: ma wiedzę na temat roli stresu w etiopatogenezie i przebiegu chorób oraz rozpoznaje mechanizmy radzenia sobie ze stresem (D K_W10)

W6: ma wiedzę na temat motywowania pacjentów do prozdrowotnych zachowań i informowania o niepomyślnym rokowaniu (D K_W12)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w odniesieniu do chorób psychicznych

(E K_U16)

U2: identyfikuje czynniki ryzyka wystąpienia przemocy, rozpoznaje przemoc i odpowiednio reaguje (D K_U09)

U3: przeprowadza rozmowę z pacjentem dorosłym, dzieckiem i rodziną z zastosowaniem techniki aktywnego słuchania i wyrażania empatii, a także rozmawia z pacjentem o jego sytuacji życiowej (D K_U05)

U5: proponuje właściwy kierunek leczenia oraz przedstawia inne metody leczenia wobec nieskuteczności lub przeciwwskazań do terapii standardowej (E K_U18)

U6: wskazuje właściwe postępowanie lecznicze (E K_U19)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: potrafi nawiązać i utrzymać głęboki oraz pełen szacunku kontakt z pacjentem psychiatrycznym, a także okazywać zrozumienie dla różnic światopoglądowych i kulturowych (K_K03)

K2: kieruje się dobrem pacjenta psychiatrycznego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04)

K3: potrafi zachować tajemnicę lekarską i zachowuje wszelkie prawa pacjenta leczonego psychiatrycznie (K_K05).

K4: podejmuje działania wobec pacjenta psychiatrycznego w oparciu o zasady etyczne, ze świadomością społecznych uwarunkowań i ograniczeń wynikających z choroby (K_K08).

K5: propaguje zachowania prozdrowotne wśród pacjentów leczonych psychiatrycznie (K_K09).


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• ćwiczenia kliniczne

• analiza przypadków

• metody eksponujące: film

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat choroby jako traumatycznego wydarzenia w życiu człowieka, jego wpływu na zmianę osobowości człowieka i znaczenia choroby w funkcjonowaniu zawodowym, społecznym i rodzinnym.

Pełny opis:

Ćwiczenia mają za zadanie dostarczenie wiedzy w zakresie, czym jest zdrowie psychiczne, a zaburzenia/choroba psychiczna oraz jak traumatycznym przeżyciem jest fakt zachorowania. Kurs ten dostarcza również wiedzy jak choroba wpływa/ zmienia nie tylko osobowość człowieka, ale funkcjonowanie danej osoby w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym. Ponadto, kurs ten obejmuje zagadnienia dotyczące przemocy zarówno psychicznej jak i fizycznej, które mogą rozwinąć się w związku z daną jednostką chorobową, a które mogą przyjąć postać np. wykorzystywania seksualnego, czy zaburzeń seksualnych w relacjach z partnerem. Prezentowane są również metody rozwiązywania problemu przewlekłej choroby, kalectwa w funkcjonowaniu rodzinnym, społecznym i zawodowym.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1. J. Rymaszewska, D. Dudek. Psychiatria w medycynie- dialogi interdyscyplinarne. Wydawnictwo Medical Education. Warszawa 2017r.

Literatura uzupełniająca:

1. P.Gałecki, A. Szulc. Psychiatria. Wydawnictwo: Edra & Urban 2018r.

2. Marek Jarema (red. nauk.) Psychiatria. Podręcznik dla studentów medycyny. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, wyd. 2, Warszawa 2016,

3. Stanisław Pużyński, Jacek Wciórka, Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10, TOM 1 – 2 (Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. + Badawcze kryteria diagnostyczne.) Vesalius, wyd. 1, Kraków 2000).

Metody i kryteria oceniania:

Ćwiczenia:

Zaliczenie ustne – rozmowa z pacjentem (0-30 pkt; ≥60%): W1-W5; U1-U6

Przedłużona obserwacja (>50%): K1- K5

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wynik z zaliczenia ustnego.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Przedmiot nie jest oferowany w żadnym z aktualnych cykli dydaktycznych.
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0 (2023-11-21)