Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

10.2. Parazytologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM22CZSPAR-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 10.2. Parazytologia
Jednostka: Katedra Biologii i Biochemii Medycznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 2.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „Parazytologia” powinien posiadać wiedzę z zakresu biologii bezkręgowców na poziomie szkoły średniej (poziom rozszerzony matury z biologii).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Bilans nakładu pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 17 godzin

- udział w ćwiczeniach: 18 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 37 godzin, co odpowiada 1,23 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 17 godzin

- udział w ćwiczeniach: 18 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 25 + 4 = 29 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9 + 1 = 10 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 75 godzin, co odpowiada 2,5 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 14 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu parazytologii): 6 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu parazytologii): 14 godziny

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu parazytologii): 10 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu parazytologii 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 44,5 godziny, co odpowiada 1,48 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 9 + 1 = 10 godzin (0,33 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 18 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 18 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna i rozumie:

W1: epidemiologię zarażeń pasożytami, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania (C.W13)

W2: inwazyjne dla człowieka formy i stadia rozwojowe wybranych pasożytniczych pierwotniaków, przywr, tasiemców, nicieni oraz stawonogów, z uwzględnieniem geograficznego zasięgu ich występowania (C.W16)

W3: zasady funkcjonowania układu pasożyt – żywiciel oraz opisuje podstawowe objawy chorób inwazyjnych (C.W17)

W4: podstawy diagnostyki chorób pasożytniczych (C.W19)

W5: rodzaje materiałów biologicznych wykorzystywanych w diagnostyce parazytologicznej (E.W39)

W6: zasady pobierania materiału do badań parazytologicznych (E.W39)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: rozpoznawać wybrane pasożyty człowieka na podstawie ich budowy, cykli rozwojowych oraz objawów chorobowych (C.U7)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

W zakresie kompetencji społecznych student wykazuje:

K1: nawyk i umiejętność stałego dokształcania się (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

- wykład tradycyjny wspomagany technikami multimedialnymi

- wykład interaktywny

- wykład informacyjny


Ćwiczenia:

- ćwiczenia praktyczne/ obserwacja mikroskopowa

- praca z książką

- metoda projektu

- dyskusja dydaktyczna


Skrócony opis:

Zajęcia z przedmiotu “Parazytologia” realizowane są na II roku studiów (IV semestr). Przedmiot obejmuje 17 godzin wykładu i 18 godzin ćwiczeń. Ogólne cele nauczania "Parazytologii" obejmują wiedzę z zakresu biologii pasożytów człowieka, objawów i epidemiologii chorób pasożytniczych oraz metod diagnostycznych stosowanych w parazytologii. Zasadniczym celem kursu jest przygotowanie studentów do nauki przedmiotów klinicznych oraz profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób pasożytniczych.

Pełny opis:

Przedmiot „Parazytologia” koncentruje się na pasożytach o znaczeniu medycznym, które są przyczyną licznych zachorowań i mogą powodować śmierć ludzi na całym świecie. Przedmiot ten wprowadza studentów w ogólne aspekty parazytologii. W ramach przedmiotu omawiane są także podstawowe mechanizmy układu pasożyt-żywiciel, diagnostyka, patogeneza oraz epidemiologia i profilaktyka chorób pasożytniczych.

TREŚCI KSZTAŁCENIA:

Wykłady:

Ważne odkrycia dotyczące poznawania świata pasożytów; pierwsze definicje pasożytnictwa; polscy parazytolodzy; działy parazytologii

Typy interakcji biocenotycznych; rodzaje pasożytów i żywicieli; ewolucja układu pasożyt-żywiciel; pochodzenie złożonych cykli rozwojowych pasożytów; inwazja pasożytów i choroby inwazyjne

Budowa i rozwój pierwotniaków; pierwotniaki układu moczowo-płciowego, pokarmowego, krwi i tkanek: Trichomonas vaginalis, Entamoeba histolytica, Giardia lamblia, Balantidium coli, Trypanosoma gambiense, Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Toxoplasma gondii, Naegleria fowleri, Leishmania donovani, Leishmania tropica, Trypanosoma cruzi

Budowa i rozwój płazińców; przywry i tasiemce: Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis, Paragonimus westermani, Schistosoma haematobium, Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta

Budowa i rozwój nicieni; inwazje wybranych nicieni: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Trichinella spiralis, Wuchereria bancrofti, Onchocerca volvulus

Budowa i rozwój stawonogów; stawonogi jako pasożyty, żywiciele, przenosiciele i rezerwuary pasożytów

Skorupiaki, owady i pajęczaki o znaczeniu alergogennym; roztocza produktów przechowywanych: rozkruszkowate (Acaridae), roztoczkowate (Glycyphagidae); roztocza kurzu domowego: Dermatophagoides pteronyssinus, Euroglyphus maynei, Dermatophagoides farinae.

Ogólne zasady badania materiału na obecność pasożytów; metody pośrednie i bezpośrednie; metody koproskopowe, badania krwi, immunologiczne; badania metodami biologii molekularnej; interpretacja wyników badań

Czynniki wpływające na rozprzestrzenienie pasożytów; parazytozy o największym rozprzestrzenieniu

Ćwiczenia:

Inwazje pierwotniaków pasożytniczych: Trichomonas vaginalis, Trichomonas hominis, Trichomonas tenax, Entamoeba histolytica, Entamoeba coli, Entamoeba gingivalis, Giardia lamblia, Balantidium coli, Trypanosoma gambiense, Plasmodium spp., Toxoplasma gondii, Naegleria fowleri, Acantamoeba castellani, Balamuthia mandrillaris, Leishmania spp., Trypanosoma cruzi - przebieg choroby, objawy, diagnostyka i leczenie.

Inwazje przywr i tasiemców: Fasciola hepatica, Clonorchis sinensis, Paragonimus westermani, Schistosoma haematobium, Schistosoma mansoni, Schistosoma japonicum, Diphyllobothrium latum, Taenia saginata, Taenia solium, Echinococcus granulosus, Echinococcus multilocularis, Hymenolepis nana, Hymenolepis diminuta, Dipylidium caninum - przebieg choroby, objawy, diagnostyka i leczenie.

Inwazje nicieni pasożytniczych: Enterobius vermicularis, Ascaris lumbricoides, Trichuris trichiura, Trichinella spiralis, Toxocara canis, Toxocara cati, Wuchereria bancrofti, Onchocerca volvulus, Loa loa, Mansonella ozzardi, Ancylostoma duodenale, Strongyloides stercoralis, Anisakis simplex - przebieg choroby, objawy, diagnostyka i leczenie

Biologia i znaczenie w medycynie wybranych stawonogów: Sarcoptes scabiei, Ixodes ricinus, Argas reflexus, Blatella germanica, Pediculus humanus, Pthirus pubis, Cimex lectularius, Anopheles maculipennis, Culex pipiens, Musca domestica, Glossina palpalis, Pulex irritans, Tunga penetrans, Simulium ornatum.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Buczek A. Choroby pasożytnicze. Epidemiologia, diagnostyka, objawy. wyd. 4, Wyd. Koliber, Lublin, 2010.

2. Kadłubowski R., Kurnatowska A. Zarys parazytologii lekarskiej. Wyd. 7, popr. i uzup. [dodr.], PZWL, Warszawa, 2001.

Literatura uzupełniająca:

1. Woźniak A. Zarys protozoologii lekarskiej. Wyd. A.M. Bydgoszcz, 1999.

2. Woźniak A. Zarys helmintologii lekarskiej. Wyd. A.M. Bydgoszcz, 2000.

3. Woźniak A. Zarys arachnoentomologii lekarskiej. Wyd. A.M. Bydgoszcz, 2001.

Metody i kryteria oceniania:

1. Egzamin z modułu (ocena opanowania materiału realizowanego na wykładach i ćwiczeniach): W1, W2, W3, W4, W5, W6

Punkty uzyskane na zaliczeniu końcowym (w formie testu) przelicza się na oceny według następującej skali:

Procent punktów - Ocena

92-100% - Bardzo dobry

84-91% - Dobry plus

76-83% - Dobry

68-75% - Dostateczny plus

56-67% - Dostateczny

0-55% - Niedostateczny

W celu oceny osiągniętych przez studenta efektów uczenia stosuje się następujące kryteria:

Bardzo dobry: student opanował wiedzę z całego materiału i posiadł wiadomości ponadprogramowe, swoją wiedzę przedstawia w sposób logiczny i usystematyzowany, potrafi wykorzystać ją w praktyce.

Dobry plus: student opanował zagadnienia z całego materiału programowego nauczania, w sposób logiczny i spójny przedstawia posiadaną wiedzę.

Dobry: student opanował wiedzę z większości materiału, kierowany przez nauczyciela akademickiego potrafi formułować trafne wnioski, w sposób logiczny przedstawia swoją wiedzę.

Dostateczny plus: student zna podstawowe zagadnienia i opanował minimum programowe, rozumie zadawane mu pytania, w sposób logiczny przedstawia swoją wiedzę.

Dostateczny: student opanował zagadnienia zawarte w programie nauczania, rozumie pytania, ale odpowiada niespójnie w sposób opisowy, myli właściwą terminologię, nie potrafi praktycznie zastosować zdobytej wiedzy.

Niedostateczny: student nie opanował minimum programowego, nie rozumie pytań, udziela odpowiedzi nie na temat, nie posługuje się prawidłowo podstawowym słownictwem.

2. Kolokwium wejściowe (ocena przygotowania się do prowadzonych ćwiczeń): W1, W2, W3, W4, W5, W6

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 56% punktów z każdego kolokwium wejściowego.

3. Sprawozdanie bieżące (wykonane w trakcie ćwiczeń): W2, W4, W5, W6, U1

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 56% punktów za każde sprawozdanie bieżące.

4. Ukierunkowana obserwacja czynności studenta podczas wykonywania zadań praktycznych: U1.

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 56% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

5. Obserwacja przedłużona: K1

W celu zaliczenia student musi uzyskać minimum 56% punktów za poprawnie wykonaną w trakcie ćwiczeń czynność.

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu nie odbywają się praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2020-02-29 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 17 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Woźniak
Prowadzący grup: Małgorzata Lorek, Celestyna Mila-Kierzenkowska, Marta Pawłowska, Anna Piórkowska, Paweł Sutkowy, Karolina Szewczyk-Golec, Roland Wesołowski, Alina Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-03-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Wykład, 17 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Alina Woźniak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.