Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

11.2. Patomorfologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM22PATPAM-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 11.2. Patomorfologia
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 2 semestru 2 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 6.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu patomorfologia powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii, histologii, genetyki, biochemii, embriologii, fizjologii i wprowadzenia do patologii na poziomie drugiego roku studiów medycznych (zgodnie z programem szkolenia kierunku lekarskiego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 30 godzin

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin (15 godzin z 30 wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin (15 godzin w trybie stacjonarnym i 15 godzin w trybie synchronicznym, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo).

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 6 godzin

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

9 godzin

- przeprowadzenie zaliczenia: 3 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 93 godziny, co odpowiada 3,1 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 30 godzin (w trybie synchronicznym)

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 15 godzin (15 godzin z 30 wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- udział w ćwiczeniach: 30 godzin (15 godzin w trybie stacjonarnym i 15 godzin w trybie synchronicznym, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo).

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 6 godzin

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

9 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury, opracowanie zadań): 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 57 + 3 = 60 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 180 godzin, co odpowiada

6 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 8 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu patomorfologii): 30 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu patomorfologii): 30 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patomorfologii): 57 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patomorfologii): 6 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 131 godzin, co odpowiada 4,37 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 60 + 3 = 63 godzin (2,1 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w wykładach: 30 godzin (1 punkt ECTS)

- udział w seminariach: 30 godzin (1 punkt ECTS)

- udział w zajęciach o charakterze praktycznym w aspekcie pomocniczym realizacji ćwiczeń: 15 godzin (0,5 punktu ECTS)

- udział w konsultacjach: 9 godzin (0,3 punktu ECTS)

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 84 godzin, co odpowiada 2,8 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne):

15 + 15 + 1 = 31 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

16 godzin, co odpowiada 0,54 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Rozróżnia etapy cyklu komórkowego, uszkodzenia i naprawy tkanek, procesy adaptacyjne, zwyrodnieniowe, starzenia się komórek, apoptozy i nekrozy, w odniesieniu do obrazu morfologicznego i klinicznego wybranych chorób (B.W18, B.W23, C.W27, C.W28, C.W29, C.W47, C.W48, C.W50) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W2: Rozróżnia rolę komórek macierzystych w procesach gojenia i procesach nowotworowych (B.W19) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W3: Uzasadnia związek między czynnikami patologicznymi i obrazem morfologicznym wybranych chorób (B.W25, C.W30, C.W32, C.W33, C.W34, C.W45) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W4: Klasyfikuje podstawowe choroby wieku dziecięcego i wyjaśnia ich patogenezę (C.W27, C.W9, E.W3, E.W6, E.W37, F.W1) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W5: Wnioskuje patogenezę choroby w oparciu o epidemiologię zarażeń czynnikami patogennymi (C.W13, E.W1, E.W23) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W6: Wymienia typy reakcji nadwrażliwości oraz rozróżnia typy chorób z niedoboru odporności (C.W23, E.W34) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W7: Analizuje biologię wybranych nowotworów ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia nadzoru immunologicznego (C.W24, C.W41, C.W42, E.W24, E.W25) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W8: Posługuje się fachowym nazewnictwem patomorfologicznym (C.W26) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W9: Interpretuje prawa pacjenta w odniesieniu do unikatowej dokumentacji medycznej jaką jest ciało człowieka po śmierci oraz utrwalona ludzka tkanka pobrana przyżyciowo (D.W17, G.W5, G.W11) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W10: Klasyfikuje podstawowe choroby układu krążenia, choroby tkanki łącznej, choroby z nadwrażliwości i choroby układu krwiotwórczego osób dorosłych (E.W7) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość

W11: Opisuje zagadnienia z zakresu szczegółowej patologii narządowej, obrazy makro- i mikroskopowe oraz przebieg kliniczny zmian patomorfologicznych w poszczególnych narządach (C.W31, C.W34) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Analizuje obraz mikroskopowy z mikroskopu świetlnego, w tym przy użyciu mikroskopu świetlnego i na tej podstawie rozróżnia wybrane obrazy i choroby (A.U1, A.U2, C.U9) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U2: Analizuje wyniki badań immunohistochemicznych w wybranych jednostkach chorobowych (C.U8) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U3: Formułuje wnioski co do rozpoznania choroby na podstawie całości obrazu klinicznego (danych klinicznych, badań radiologicznych, laboratoryjnych i badania patomorfologicznego) (C.U11) - efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U4: Analizuje patomechanizm wybranych chorób, w tym wstrząsu, i opisuje zmiany w funkcjonowaniu organizmu oraz odpowiedź immunologiczną organizmu pacjenta (C.U12, C.U20). efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U5: Planuje patomorfologiczną diagnostykę różnicową wybranych chorób dorosłych i dzieci (E.U12) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

U6: Tworzy skierowanie na wybrane badania patomorfologiczne: histopatologiczne i sekcyjne, tworzy raport synoptyczny w wybranych jednostkach chorobowych oraz raport sekcji zwłok (E.U38) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

K2: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z diagnostyką patomorfologiczną (K_K02) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

K3: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu (K_K02, K_K04) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Wykazuje postawę odnoszącą się do zrozumienia wagi informacji medycznej uzyskanej podczas badania patomorfologicznego i poczucia odpowiedzialności za tą informację (K_K05). efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K5: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K07) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K6: Formułuje wnioski z własnych obserwacji (K_K10) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny realizowany w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,

Seminaria:

• analiza przypadków realizowana w warunkach synchronicznych i asynchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia,

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem; realizowany w warunkach stacjonarnych, synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• ćwiczenia przedmiotowe; realizowane w warunkach stacjonarnych, synchronicznych i asynchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• metody symulacyjne (studium przypadku; przypadek symulowany); realizowany w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach stacjonarnych i synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia.

• ćwiczenia laboratoryjne realizowane w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody ewaluacyjne
- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot Patomorfologia ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka wykładów poświęcona jest wprowadzeniu do patologii narządowej, seminaria i ćwiczenia mikroskopowe mają na celu rozszerzenie wiedzy i dyskusję na tematy poruszone wstępnie na wykładach oraz ćwiczenia laboratoryjne poświęcone są technice przygotowania i opracowania preparatów histopatologicznych oraz technikom z zakresu patologii szczegółowej i biologii molekularnej stosowanej w pracowniach patomorfologii.

Pełny opis:

Wykłady mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu patomorfologii: przyswojenie podstawowej wiedzy

z zakresu: Chłoniaków, Patologii przewodu pokarmowego, Patologii układu moczowego, Patologii żeńskiego układu płciowego, Patologii męskiego układu płciowego, Dermatopatologii, Nowotworów OUN oraz Patomorfologii w codziennej praktyce na przykładzie przypadków klinicznych.

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy oraz dyskusję na temat wybranych zagadnień z zakresu patomorfologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Patologii wątroby, dróg żółciowych i trzustki, Patologii przewodu pokarmowego, Układu rozrodczego męskiego, Patologii układu sercowo naczyniowego, Patologii układu rozrodczego żeńskiego, Biologii molekularnej, Patologii układu oddechowego, Patologii układu dokrewnego, Ośrodkowego układu nerwowego, Cytologii Ginekologicznej, Patologii układu moczowego, Hematopatologii, Patologii sutka i skóry, Markerów immunohistochemicznych stosowanych w diagnostyce chorób.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu patologii narządowej:

Pobierania materiału tkankowego do badania patomorfologicznego, Analizy badania sekcji zwłok, Ćwiczeń laboratoryjnych.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

2. „Sekcja zwłok. Technika z uwzględnieniem metodyki sądowo-lekarskiej i wskazówek diagnostycznych.” Edmund Chróścielewski, Stefan Raszeja. Wydawnictwo PZWL, Warszawa 1990. Wydanie IV

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3 2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3 (Zagadnienia dotyczace Patologii narządowej ze szczególnym uwzględnieniem zmian morfologicznych).

3. „Medycyna sądowa” Vincent J. Di Maio, Dominick Di Maio. Wydanie 1 polskie pod red. Barbary Świątek i Zygmunta Przybylskiego, Wrocław 2003.

4. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania:

Dwa kolokwia (każde po 0 - 40 punktów), każde złożone z dwóch części:

1. Teoretycznej (0-30 punktów): W1 – W11 stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

2. Praktycznej (0-10 punktów): W3, W11, U1 – U5 –stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

Wykładówka (0 – 40 punktów): W1 – W11 - stosowany w obszarze kształcenia na odległość.

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K6 - stosowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

Egzamin (0 – 60 punktów), złożony z dwóch części:

1. Teoretycznej (0 - 40 punktów): W1-W11 stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

2. Praktycznej (0 – 20 punktów): W3, W11, U1-U5 stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie sumarycznego pozytywnego wyniku z kolokwiów i wykładówki (na poziomie przynajmniej 60%,).

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu (na poziomie przynajmniej 60%,).

Praktyki zawodowe:

Not applicable

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2021-02-22 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Seminarium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Paulina Antosik, Ewa Domanowska, Justyna Durślewicz, Dariusz Grzanka, Damian Jaworski, Maciej Jaworski, Jakub Jóźwicki, Anna Klimaszewska-Wiśniewska, Izabela Neska-Długosz, Martyna Parol-Kulczyk, Natalia Skoczylas-Makowska, Marta Smolińska-Świtała, Łukasz Szylberg, Radosław Wujec, Jan Zabrzyński, Magda Zwolińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.