Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

6.4. Aids

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM3CYWAID-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 6.4. Aids
Jednostka: Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.80 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu „AIDS” powinien posiadać wiedzę z zakresu anatomii, patofizjologii, patomorfologii, propedeutyki, propedeutyki chorób wewnętrznych, mikrobiologii.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach: 6 godzin

- udział w ćwiczeniach: 6 godziny

- konsultacje: 0,5 godziny

- przeprowadzenie egzaminu praktycznego: 30 min

- przeprowadzenie egzaminu teoretycznego: 30 min

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

14 godzin, co odpowiada 0,45 punktów ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 6 godzin

- udział w ćwiczeniach: 6 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do seminariów i ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 4 godzin

- przygotowanie do zaliczenia: 3,5

-

Łączny nakład pracy studenta wynosi 20 godzin, co odpowiada

0,6 punktów ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godziny

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakażenia HIV i AIDS): 6 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu zakażenia HIV): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu zakażenia HIV): 2 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu chorób zakaźnych i tropikalnych): 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 16,5 godzin, co odpowiada

0,55 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia 5+1 =6 godzin


(0,2 punktu ECTS)

5.Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

-udział w seminariach: 6 godziny ( 0,2 punktu ECTS)

-udział w ćwiczeniach: 6 godzin ( 0,2 punktu ECTS)

-konsultacje 30 min ( 0,02 punktu ECTS)

-egzamin 1 godzina ( 0,03 punktu ECTS)

Łącznie 0,45 punktu ECTS


6.Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 6 godziny

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

6 godziny, co odpowiada 0,2 punktu ECTS


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wyjaśnia podstawowe pojęcia dotyczące budowy i cyklu replikacyjnego HIV-1,

( C K_W13)

W2: omawia Epidemiologię zakażeń HIV na świecie i Polsce z uwzględnieniem dróg zakażenia oraz profilaktyki

( C K_W14)

W3: omawia obraz kliniczny choroby związanej z zakażeniem HIV ( C K_W15)

W4: omawia współczesne możliwości leczenia zakażenia HIV C K_W16)

W5: zna drogi zakażenia oraz zasady profilaktyki po-ekspozycyjnej, przed-ekspozycyjnej, oraz zakażeń od matczynych. e pojęcia dotyczące diagnostyki zakażenia HIV

( C K_W17)

W6: wylicza pojęcia związane z diagnostyka ostrego i przewlekłego zakażenia HIV (C K_18)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: interpretuje mechanizmy zaburzeń odporności spowodowane zakażeniem HIV

( C K_U12)

U2: potrafi zdobyć dane dotyczące ryzyka zakażenia HIV i podejmować decyzje dotyczące działań profilaktycznych

(G K_U02)

U3: Posiada umiejętność prowadzenia dokumentacji medycznej pacjenta (E K_U38)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1. jest świadomy konieczności stałego rozwoju i nauki

( K_K01)

K2. wykazuje empatię w kontakcie z pacjentem (K_K03)

K3.akceptuje priorytetowe znaczenie dobra chorego (K_K04)

K4.kieruje się szacunkiem i zrozumieniem dla różnic światopoglądowych i kulturowych pacjentów (K_K05)

K5. Stosuje zasadę przestrzegania tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (K_K06)

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• dyskusja dydaktyczna informacyjny (z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość)

• debata informacyjny (z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość)

• warsztaty dydaktyczne (z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość)


Ćwiczenia:

• ćwiczenia kliniczne (z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość)

-analiza przypadków (z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość)

-dyskusja dydaktyczna (z wykorzystaniem technik i narzędzi kształcenia na odległość)


Seminaria i ćwiczenia mogą być przeprowadzone z wykorzystaniem platformy e-learningowej.


Skrócony opis:

Przedmiot „AIDS” ma na celu naukę epidemiologii, zasad diagnostyki, profilaktyki oraz leczenia zakażenia HIV oraz wybranych chorób definiujących AIDS.

Celem zajęć z „AIDS” jest przedstawienie współczesnej wiedzy z zakresu epidemiologii i kliniki zakażeń HIV oraz AIDS. W ramach zajęć przedstawione zostaną zasady obowiązujące w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu zakażenia HIV oraz chorób definiujących AIDS uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych, prowadzące do postawienia właściwego rozpoznania i leczenia.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie współczesnej wiedzy z zakresu epidemiologii, profilaktyki oraz kliniki zakażenia HIV zostaną przedstawione podstawowe zasady obowiązujące w diagnostyce, profilaktyce i leczeniu zakażenia HIV uwzględniające badanie podmiotowe, przedmiotowe, interpretację wyników badań diagnostycznych prowadzące do postawienia właściwego rozpoznania i leczenia,

ĆWICZENIA poświęcone są uporządkowaniu wiedzy zdobytej na seminariach- na podstawie konkretnych przypadków celem nabycia umiejętności praktycznych.

W ramach ćwiczeń studenci badają chorych podmiotowo

i przedmiotowo, planują i prowadzą diagnostykę różnicową oraz postępowanie terapeutyczne. Nabywają umiejętności postępowania z osobą zakażoną HIV, badaniem przedmiotowym, pobieraniem, przechowywaniem i transportem materiału diagnostycznego. Zaznajamiają się z nowoczesną diagnostyką zakażenia HIV

Literatura:

Literatura podstawowa: Zasady opieki nad osobami zakażonymi HIV – zalecenia PTNAIDS pod redakcja A. Horban 2018

Literatura uzupełniająca: Boroń- Kaczmarska A. Wiercińska-Drapało A. ” Choroby zakaźne i pasożytnicze” PZWL 2017, Kasper O., Fauci A.: Harrison. Choroby Zakaźne. Wyd. Czelej, Lublin 2012.,Wysocki J., Czajka H.,

„Szczepienia w pytaniach i odpowiedziach” Wyd. Help-Med. sc Kraków 2018

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian pisemny lub ustny ( ≥60%): W1-W11, U1.

Sprawdzian praktyczny ( system weryfikacji 0-1): W4-W11, U1-U3.

Przedłużona obserwacja (skala 0-10; >50%): K1- K5

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z seminariów i ćwiczeń oraz pozytywne oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu z modułu.

Egzamin praktyczny w ramach modułu (próg zaliczenia

≥ 60%): W4-W11,U1-U3, K1-K5

Egzamin teoretyczny w ramach modułu ( próg zaliczenia

≥ 60%): W1-W11, U1, K1.

Przeliczenia procentowe poprawnych odpowiedzi w części teoretycznej oraz punktów uzyskanych w części praktycznej- na skalę ocen przedstawia się następująco:

% uzyskanych punktów ocena

92≤ ...<100 bdb (5)

88≤ ...<92 db+ (4+)

80≤ ...<88 db (4)

71≤ ...<80 dst+ (3+)

60≤ ...<71 dst (3)

0 ...<60 ndst (2)

<60 niezaliczone

≥60 zaliczone

Zaliczenie może odbywać się z wykorzystaniem platformy e-learningowej.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawłowska
Prowadzący grup: Dorota Dybowska, Kornelia Karwowska, Dorota Kozielewicz, Justyna Kwiatkowska, Justyna Moppert, Anita Olczak, Joanna Wernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 6 godzin więcej informacji
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Pawłowska
Prowadzący grup: Kornelia Karwowska, Justyna Kwiatkowska, Witold Musierowicz, Anita Olczak, Małgorzata Pawłowska, Joanna Wernik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.