Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1.1. Propedeutyka chorób wewnętrznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM3PMKWEW3-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1.1. Propedeutyka chorób wewnętrznych
Jednostka: Katedra Chorób Płuc, Nowotworów i Gruźlicy
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.80 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Znajomość nauk podstawowych w zakresie objętym dotychczas zrealizowanym programem studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- e-learning: 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

73 godzin, co odpowiada 2,9 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 20 godzin

- udział w ćwiczeniach: 40 godzin

- wykłady w formie e-learningu: 10 godzin

- konsultacje: 2 godziny

- przygotowanie do seminariów i wykładów w formie e-learningu (w tym czytanie wskazanej literatury): 15

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 25 godzin

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 10 + 1 = 11 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 123 godzin, co odpowiada

4,8 punktów ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 30 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 20 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 40 godzin

- e-learning (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 10 godzin

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 102 godzin, co odpowiada

4 punktom ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 10 + 1 = 11 godzin

(0,4 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 40 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

40 godzin, co odpowiada 1,6 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe ilościowe parametry opisujące wydolność poszczególnych układów i narządów, w tym: zakres normy i czynniki demograficzne wpływające na wartość tych parametrów (B K_W29).

W2: Zna związek pomiędzy czynnikami zaburzającymi stan równowagi procesów biologicznych a zmianami fizjologicznymi i patofizjologicznymi (B K_W30)

W3: Zna możliwości współczesnej telemedycyny jako narzędzia wspomagania pracy lekarza (B K_W33)

W4: Wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej (C K_W33)

W5: Zna uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób (E K_W01)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym (E K_U01)

U2: Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)

U3: Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta (E K_U07)

U4: Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia (E K_U14)

U5: Potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi (E K_U29)

U6: Zakłada wkłucie obwodowe (F K_U05)

U7: Potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt (F K_U06)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętności stałego dokształcania się (K_K01)

K2: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03)

K3: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04)

K4: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)

K5: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji, do godnej śmierci (K_K06)

K6: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• wykład konwersatoryjny

• wykład problemowy

• dyskusja dydaktyczna

Ćwiczenia:

• analiza przypadków

• ćwiczenia kliniczne

• dyskusja dydaktyczna

• metody symulacyjne

E-learning:

• wykład informacyjny

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody odnoszące się do autentycznych lub fikcyjnych sytuacji
- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie seminarium, ćwiczeń i wykładów z wykorzystaniem e-learningu.

Przedmiot przygotowuje studentów do zajęć klinicznych z chorób wewnętrznych. Podczas zajęć z studenci są zaznajamiani z procesem podejmowania decyzji w praktyce klinicznej. Studenci są nauczani: jak prawidłowo zebrać wywiad, jak wprawnie przeprowadzić badanie przedmiotowe, kiedy zastosować określone badanie diagnostyczne i jak krytycznie ocenić jego wartość, aby połączeniu z danymi uzyskanymi z wywiadu i badania przedmiotowego ustalić prawidłowe rozpoznanie. Podczas zajęć wnikliwie dyskutowane są objawy i odchylenia w badaniu fizykalnym, z uwzględnieniem rozpoznania różnicowego, typowe dla najczęstszych chorób układów: krążenia, oddechowego, pokarmowego, moczowo-płciowego, dokrewnego i krwiotwórczego.

Tematyka seminariów obejmuje teoretyczne podstawy badania przedmiotowego.

Tematyka wykładów w formie e-learningu obejmuje zagadnienia z zakresu symptomatologii i diagnostyki różnicowej objawów chorobowych.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku chorego.

W czasie ćwiczeń studenci zapoznają się z prawidłową techniką przeprowadzania badania podmiotowego i przedmiotowego w zakresie chorób wewnętrznych. Zdobywają praktyczną wiedzę na temat symptomatologii chorób wewnętrznych oraz interpretacji wyników badań diagnostycznych. Asystują w czasie procedur diagnostycznych i zabiegach lekarskich. Studenci jako obserwatorzy uczestniczą w podejmowaniu decyzji klinicznych. Zapoznawani są z prawidłowym prowadzeniem dokumentacji lekarskiej.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Badanie kliniczne Macleod. Red. Douglas G., Nicol F., Robertson C. Elsevier Urban & Partner, 2010.

2. Interna Szczeklika. Red. Gajewski P., Szczeklik A. Medycyna Praktyczna, aktualne wydanie.

Literatura uzupełniająca:

1. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych. Red. Kokot F. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2007.

2. Diagnostyka internistyczna. Tatoń J. Czech A. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2005.

3. Badanie kliniczne. Epstein O., Perkin G.D., de Bono D.P., Cookson J. Wydanie polskie pod redakcją Sikorski M., Sikorska A. Czelej, 2001.

Metody i kryteria oceniania:

Sprawdzian praktyczny (0 – 16 punktów; > 75%): U1 – U7

Zaliczenie końcowe (0 – 40 punktów; >56%): W1 – W5,

U3, U4, U6.

< 23 niezaliczone

>= 23 ZALICZONE

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K5

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 40 godzin więcej informacji
Seminarium, 20 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Jasiewicz
Prowadzący grup: Agnieszka Jarzemska, Małgorzata Jasiewicz, Anna Kozanecka, Marta Pilaczyńska-Cemel, Grzegorz Przybylski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)