Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

1.5. Propedeutyka neurologii, neurochirurgii i narządów zmysłów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM3PNER-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 1.5. Propedeutyka neurologii, neurochirurgii i narządów zmysłów
Jednostka: Katedra Neurologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Przedmioty z polskim językiem wykładowym
Punkty ECTS i inne: 1.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Podstawowa znajomość anatomii i fizjologii ukladu nerwowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

seminaria- 3 godziny

ćwiczenia- 9 godzin

samokształecenie- 6 godzin

egzamin- 1 godzina

Efekty uczenia się - wiedza:

W1 Zna i potrafi rozróżnić podstawowe zespoły objawów neurologicznych: zespół piramidowy, zespół wiotki, zespoły pozapiramidowe, zespół móżdżkowy, zespoły rdzeniowe, zespół oponowy, zespół wzmożenia ciśnienia śródczaszkowego, objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych i obwodowych, zaburzenia czynności wyższych układu nerwowego (afazja, dyzartria, aleksja itp.) (E K_W13)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 Ocenia stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta, potrafi przeprowadzić pełne badanie neurologiczne – podmiotowe i przedmiotowe (E K_U07)

U2 Potrafi rozpoznać i ocenić głębokość zaburzeń przytomności (F K_U21)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03)

K2 Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04)

K3 Przestrzega tajemnicy lekarskiej i praw pacjenta (K_K06)

K4 Posiada świadomość własnych ograniczeń i umiejętność stałego dokształcania się (K_K01)

K5 Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)

K6 Współpracuje z innymi studentami podczas badania i procesu diagnostycznego (K_K07)

K7 Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)
Metody dydaktyczne:

- metody praktyczne: prezentacja badania neurologicznego,, weryfikacja badania przeprowadzanego przez studenta

- metody problemowe: analiza przypadków, zadania problemowe, dyskusja dydaktyczna

- metody podające: opis, prelekcja, objaśnienia,

- metody eksponujące: film, prezentacja Power Point

Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie
- pogadanka
- wykład informacyjny (konwencjonalny)
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem zajęć w ramach neurologii jest wprowadzenie do przedmiotu, przypomnienie i poszerzenie zagadnień dotyczących anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz zapoznanie studentów z objawami zaburzeń jego struktury i funkcji, które leżą u podstaw schorzeń neurologicznych. Część kliniczna poświęcona jest nabywaniu umiejętności badania neurologicznego.

Pełny opis:

Seminaria:

1. Wstęp do neurologii

- neuroanatomia i neurofizjologia

2. Zespoły neurologiczne

- uklad ruchowy- zespół piramidowy i wiotki

- układ koordynacyjny- zespół móżdzkowy, parkinsonowski, pląsawiczy, atetoza, balizm

- zespół opuszkowy i rzekomoopuszkowy

- uszkodzenie rdzenia- zespół poprzecznej przerwy rdzenia, zespół połowiczej przerwy rdzenia, zespół wewnątrzrdzeniowy, zespół ogona konskiego, zespół stożka

- zaburzenia chodu

Cwiczenia zapoznają studentów z techniką badania neurologicznego, jego interpretacją, ustalaniem rozpoznania zespołowego i lokalizacyjnego w układzie nerwowym

Literatura:

1.Neurologia i neurochirurgia – K.W.Lindsay

2.Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny –

pod redakcją Romana Mazura ,Via Medica, Gdańsk 2007r.

3. Mózg człowieka tom I i II- J. Nolte wyd. I polskie red. J. Moryś

Elsevier Urban & Partner 2011

4. Badanie Neurologiczne – to proste! Garaint Fuller.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995r.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin skladający się z 30 pytań (12 pytań z neurologii) wchodzący w skład modułu.

Test 5 pytań 1-krotnego wyboru, 30 pyt, zaliczenie > 56%

Oceny są wystawiane według liczby uzyskanych punktów.

liczba punktów – odsetek liczby zadań-->ocena

>90% bdb

86-90% db+

81-86% db

76-80 dst+

57-75% dst

<57% ndst

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 21 godzin więcej informacji
Seminarium, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Rajewski
Prowadzący grup: Katarzyna Bilicka, Artur Bogacz, Mateusz Burduk, Joanna Janiak-Kiszka, Henryk Kaźmierczak, Karolina Kaźmierczak, Wojciech Kaźmierczak, Grzegorz Kozera, Beata Kukulska-Pawluczuk, Adriana Laudencka, Hanna Lesiewska, Grażyna Malukiewicz, Maria Marzec, Agnieszka Nowacka, Magdalena Nowaczewska, Karol Nowak, Stanisław Osiński, Katarzyna Piec, Magdalena Pol, Robert Princ, Marlena Puchowska, Piotr Rajewski, Paweł Reisner, Jagoda Rzeszewska-Zamiara, Zygmunt Siedlecki, Bartosz Sikorski, Joanna Stafiej, Monika Szablewska, Maciej Śniegocki, Małgorzata Wichlińska-Lubińska, Adam Wiśniewski, Albert Włodarczyk, Kamila Woźniak-Dąbrowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem zajęć w ramach neurologii jest zapoznanie studentów ze specjalnością, przypomnienie i poszerzenie zagadnień dotyczących anatomii i fizjologii układu nerwowego oraz zapoznanie studentów z objawami zaburzeń jego struktury i funkcji, które leżą u podstaw schorzeń neurologicznych. Część kliniczna poświęcona jest nabywaniu umiejętności badania neurologicznego, a także diagnostyce oraz leczeniu schorzeń układu nerwowego.

Literatura:

1.Neurologia i neurochirurgia – K.W.Lindsay

2.Neurologia kliniczna dla lekarzy i studentów medycyny –

pod redakcją Romana Mazura ,Via Medica, Gdańsk 2007r.

3. Mózg człowieka tom I i II- J. Nolte wyd. I polskie red. J. Moryś

Elsevier Urban & Partner 2011

4. Badanie Neurologiczne – to proste! Garaint Fuller.

Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1995r.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.