Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

7.3. Dermatochirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM3SKODER-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 7.3. Dermatochirurgia
Jednostka: Katedra Dermatologii i Wenerologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 3 roku SJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/katedra-dermatologii
Punkty ECTS i inne: 0.40 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student rozpoczynający kształcenie z przedmiotu „dermatochirurgia” powinien posiadać wiedzę i umiejętności zdobyte uprzednio na zajęciach z anatomii człowieka.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 4 godziny

- udział w ćwiczeniach: 2 godziny

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie literatury): 3 godzina

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 13 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 1 godzina

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu dermatochirurgii): 4 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu dermatochirurgii): 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych

z zakresu dermatochirurgii): 2,5 godziny

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu dermatochirurgii): 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,4 punktu ECTS

4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 2 + 0,5 = 2,5 godziny co odpowiada 0,1 punktu ECTS

5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

2 godziny, co odpowiada 0,08 punktu ECTS

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna podstawowe cechy, uwarunkowania środowiskowe

i epidemiologiczne najczęstszych chorób skóry człowieka (E K_W33)

W2: Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania

i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach przenoszonych drogą płciową (E K_W34)

W3: Zna mianownictwo anatomiczne, histologiczne i embriologiczne

w języku polskim i angielskim (A K_W01)

W4: Zna mikroarchitekturę tkanek, macierzy pozakomórkowej

oraz narządów (A K_W05)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych (C K_U11)

U2: Potrafi zaopatrzyć prostą ranę, założyć i zmienić jałowy opatrunek chirurgiczny (F K_U04)

U3: Posługuje się w mowie i piśmie mianownictwem anatomicznym, histologicznym oraz embriologicznym (A.U5.)

U4: Potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38)

U5: Asystuje przy typowym zabiegu operacyjnym, potrafi przygotować pole operacyjne i znieczulić miejscowo okolicę operowaną (F K_U01)

U6: Posługuje się podstawowymi narzędziami chirurgicznymi (F K_U02)

U7: Stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki (F K_U03)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi nawiązać i utrzymać głęboki i pełen szacunku kontakt z chorym (K_K03)

K2: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04)

K3: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05)

K4: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta m.in. Prawa do informacji, do intymności (K_K06)

K5: Posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się (K_K08)

Metody dydaktyczne:

Seminaria: 4 godziny dydaktyczne on-line MS Teams

- podające wspomagane technikami multimedialnymi

- informacyjne

- problemowe


Ćwiczenia:

- ćwiczenia praktyczne

- dyskusja dydaktyczna

- praca indywidualna

- praca w grupach


Metody dydaktyczne eksponujące:

- pokaz

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- punktowana
- referatu
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści
- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Dermatochirurgia to dział medycyny zajmujący się zabiegowym leczeniem chorób skóry. Celem przedmiotu jest zaprezentowanie podstawowych informacji z zakresu dermatochirurgii umożliwiających rozwiązywanie problemów o charakterze praktycznym, w szczególności leczenia chirurgiczne nowotworów skóry, wykorzystanie podstawowych technik szycia, przeszczepów skóry oraz zastosowanie krioterapii i elektroterapii w chorobach skóry.

Pełny opis:

Seminaria: 4 godziny dydaktyczne on-line MS Teams

Seminaria (4 godziny) mają na celu utrwalenie wiedzy z zakresu podstawowych pojęć i zagadnień dotyczących dermatochirurgii, przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu technik szycia, zaopatrywania ubytków skóry oraz nieradykalnych metod usuwania zmian skórnych (elektroterapia, krioterapia, laseroterapia). Dodatkowo seminaria obejmują przedstawienie zastosowania przeszczepów w leczeniu bielactwa oraz zastosowanie chirurgii mikrograficznej Mohsa w leczeniu nowotworów skóry.

Ćwiczenia (2 godziny) poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu zastosowania technik krioterapii i elektroterapii. Studenci uczestniczą przy zabiegu chirurgicznym usuwania nowotworów skóry lub przy zabiegu przeszczepu w leczeniu bielactwa.

Literatura:

Podręczniki wiodące:

1. Włodarkiewicz A., Dermatochirurgia, Wrocław, Cornetis 2017.

2. Jabłońska S., Majewski S., Choroby skóry i choroby przenoszone drogą płciową, Warszawa, PZWL 2018.

Student może również samodzielnie uzupełniać wiadomości o najnowsze informacje dotyczące osiągnięć w dziedzinie dermatologii i wenerologii z wykorzystaniem aktualnych publikacji dostępnych w bibliotekach i w Internecie.

Metody i kryteria oceniania:

Każda nieobecność studenta na seminarium i ćwiczeniach powinna być usprawiedliwiona, a treści zaliczone u nauczyciela akademickiego w terminie z nim uzgodnionym.

Na podstawie Zarządzenia nr 7 Dziekana WL CM UMK z dnia 30.09.2020 w sprawie Regulaminu dydaktycznego na Wydziale Lekarskim: minimalny próg procentowy dla uzyskania zaliczenia wynosi 60%

Na seminarium oceniane są: wiedza i przedłużona obserwacja z kryteriami oceny (0 – 10 punktów; > 50%): W1 – W4 i K5

Na ćwiczeniach oceniane są: wiedza, aktywność, umiejętności W1 – W4, U1– U7 oraz przedłużona obserwacja kompetencji społecznych z kryteriami oceny (0-10 punktów; >50%): K1 – K5

Na zaliczeniu oceniane są (0-15 pkt; ≥60%): W1 – W4, U1– U7

oraz przedłużona obserwacja kompetencji społecznych z kryteriami oceny (0-10 punktów; >50%): K1 – K5

Minimalny próg procentowy dla uzyskania oceny dostatecznej wynosi 60% na podstawie Zarządzenia nr 7 Dziekana WL CM UMK z dnia 30.09.2020 ws Regulaminu dydaktycznego na Wydziale Lekarskim – zmiana skali ocen od roku akademickiego 2021/2022.

Jednolite kryteria mają zastosowanie do wszystkich egzaminów końcowych lub zaliczeń, w tym do powtórek.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Urszula Adamska, Agnieszka Białecka, Agnieszka Ćwikłowska, Mariusz Gawrych, Marek Jankowski, Luiza Marek-Józefowicz, Kaja Męcińska-Jundziłł, Anna Skory-Szandorowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 2 godzin więcej informacji
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Czajkowski
Prowadzący grup: Rafał Czajkowski, Maciej Nowacki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.