Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

3.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CPPT-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 3.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu patologia chorób układu pokarmowego powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii, histologii, genetyki, biochemii, embriologii, fizjologii, wprowadzenia do patologii i patomorfologii na poziomie trzeciego roku studiów medycznych (zgodnie z programem szkolenia kierunku lekarskiego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 3 godziny (3 godziny z 6 wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 2 godziny

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

3 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,3 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin (3 godziny z 6 wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 2 godziny

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

3 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury, opracowanie zadań): 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 1 + 1 = 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada

0,5 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu patologii układu pokarmowego): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patologii układu pokarmowego): 1 godzina

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patologii układu pokarmowego): 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 1 + 1 = 2 godziny (0,07 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w seminariach: 6 godzin (0,2 punktu ECTS)

- udział w konsultacjach: 3 godzin (0,1 punktu ECTS)

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,3 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

nie dotyczy


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Interpretuje przebieg kliniczny i obraz makro- i mikroskopowy

procesów chorobowych w wybranych chorobach przełyku,

żołądka, jelita cienkiego oraz grubego (C.W31).

Efekty uczenia się - umiejętności:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ma nawyk korzystania z obiektywnych źródeł informacji (K_K01)

Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• analiza przypadków realizowana w warunkach synchronicznych i asynchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia.

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Patologia Układu Pokarmowego ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie układu pokarmowego. Tematyka seminariów poświęcona jest szczegółowej patologii chorób przewodu pokarmowego

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu patomorfologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat: Żylaków przełyku, zapaleń przełyku, przełyku Barretta, nowotworów przełyku, przewlekłych zapaleń żołądka, nowotworów żołądka, choroby niedokrwiennej jelit, choroby trzewnej, idiopatycznego zapalenia jelit, polipów jelita grubego, nowotworów jelita grubego.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw

2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10) Rozdział 15 „Jama

ustna i przewód pokarmowy”

Metody i kryteria oceniania:

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 - stosowany w obszarze kształcenia na odległość

Egzamin (0 – 20 punktów), złożony z dwóch części:

1. Patomorfologicznej (0 - 10 punktów): W1-W3 stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

2. Patofizjologicznej (0 – 10 punktów): W1 – W3 stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu (na poziomie przynajmniej 60%,).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Arleta Kulwas, Łukasz Szylberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)