Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

4.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CRPT-J Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: 4.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 4 roku NWJ kierunku lekarskiego
Przedmioty obowiązkowe dla 4 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu patologia narządu ruchu powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii, histologii, genetyki, biochemii, embriologii, fizjologii, wprowadzenia do patologii i patomorfologii na poziomie trzeciego roku studiów medycznych (zgodnie z programem szkolenia kierunku lekarskiego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 3 godziny (3 godziny z 6 wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 2 godziny

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

3 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,3 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin (3 godziny z 6 wyodrębnione na kształcenie asynchroniczne, gdzie metody i techniki kształcenia na odległość są wykorzystywane pomocniczo)

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 2 godziny

- konsultacje z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

3 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury, opracowanie zadań): 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 1 + 1 = 2 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada

0,5 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu patologii narządu ruchu): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patologii narządu ruchu): 1 godzina

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu patologii narządu ruchu): 5 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 1 + 1 = 2 godziny (0,07 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

- udział w seminariach: 6 godzin (0,2 punktu ECTS)

- udział w konsultacjach: 5 godzin (0,17 punktu ECTS)

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 11 godzin, co odpowiada 0,37 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

nie dotyczy


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Interpretuje przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wymagających interwencji chirurgicznej, z uwzględnieniem odrębności wieku dziecięcego, w tym w szczególności w obrębie układu mięśniowo - szkieletowego (F.W1.)


W2: Interpretuje przebieg kliniczny i obraz makro- i mikroskopowy procesów chorobowych w wybranych chorobach układu mięśniowo-szkieletowego (C.W31).


W3: Przeprowadza diagnostykę różnicową najczęstszych chorób osób dorosłych i dzieci w obrębie układu mięśniowo-szkieletowego (E.U12.)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Nie dotyczy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Potrafi dostrzec i rozpoznać własne ograniczenia oraz dokonuje samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K_K07)


K2: Potrafi korzystać z obiektywnych źródeł informacji (K_K01)Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• analiza przypadków realizowana w warunkach synchronicznych i asynchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia.

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Przedmiot patologia narządu ruchu ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka seminariów poświęcona jest patologii układu mięśniowo-szkieletowego.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu patomorfologii układu narządu ruchu.

Przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat:

Nowotwory układu narządu ruchu

Istota przerzutów do kości

Zapalenia kości i stawów – swoiste i nieswoiste

Choroba zwyrodnieniowa stawów – pierwotna i wtórna

Wrodzone i dziedziczne choroby układu narządu ruchu

Osteoporoza, osteomalacja

Krzywica

Miopatie

Tendinopatia

Literatura:

Literatura podstawowa:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10)

Literatura uzupełniająca:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 1), PAU, Kraków 2016, wyd.3

2. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3

Metody i kryteria oceniania:

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 - stosowany w obszarze kształcenia na odległość

Egzamin (0 – 20 punktów), złożony z dwóch części:

1. Patomorfologicznej (0 - 10 punktów): W1-W3 stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

2. Patofizjologicznej (0 – 10 punktów): W1 – W3 stosowanej w obszarze kształcenia na odległość

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu (na poziomie przynajmniej 60%,).

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-20
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Joanna Boinska, Jan Zabrzyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.