Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1.1. Anatomia, fizjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CUAF-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1.1. Anatomia, fizjologia
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kizap/
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu Anatomia topograficzna, Anatomia systematyczna i Fizjologia w zakresie I roku kier. lekarskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1. udział w kształceniu na odległość: 2 godziny

2. udział w seminariach: 4 godziny

3. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,23 punktu ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w wykładach: 2 godzin

2. w tym udział w kształceniu na odległość: 2 godziny

3. udział w seminariach: 4 godziny

4. przygotowanie do seminariów: 3 godziny

5. czytanie wskazanej literatury: 5 godzin

6. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,5 punktu ECTS

Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

1. czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godzin

2. konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

3. udział w seminariach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 1 godzina

4. przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 6 godzin, co odpowiada 0,2 punktu ECTS

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do zaliczenia + egzamin : 3 + 1 = 4 godziny, co odpowiada 0,13 punktowi ECTS

Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

1) udział w ćwiczeniach: nie dotyczy


Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna międzynarodowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim i angielskim lub łacińskim dotyczące struktur ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego – A.W1

W2: zna budowę ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

– A.W2

W4: opisuje stosunki topograficzne między strukturami układu nerwowego – A.W3


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania neurologicznego – A.U3

U2: wnioskuje o relacjach między strukturami układu nerwowego na podstawie znajomości anatomii topograficznej – A.U4

U3: posługuje się w mowie i piśmie międzynarodowym mianownictwem anatomicznym – A.U5


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Absolwent jest gotów do:

K1: korzystania z obiektywnych źródeł informacji – K.K01

K2: dostrzegania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych – K.K07


Metody dydaktyczne:

Wykłady:

• wykład informacyjny z wykorzystaniem slajdów anatomicznych oraz prezentacji multimedialnych,

• wykład konwersatoryjny,

• dyskusja dydaktyczna,

• analiza przypadków.

Seminaria:

• dyskusja dydaktyczna

• analiza przypadków z wykorzystaniem filmów preparacyjnych i plansz anatomicznych


Metody dydaktyczne podające:

- opis

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- laboratoryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu – Anatomia i fizjologia układu nerwowego jest przypomnienie i uszczegółowienie informacji na temat anatomii i fizjologii układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego, prezentacja prawidłowych obrazów KT w badaniach dodatkowych – radiologicznych, ultrasonograficznych i kontrastowych. Celem jest także przygotowanie studentów do sprawnej interpretacji badania przedmiotowego, oraz prawidłowych wyników badań (EEG, TK, MRI, płynu mózgowo-rdzeniowego).

Pełny opis:

seminaria:

1) Podział układu nerwowego. Budowa i unaczynienie ośrodkowego układu nerwowego.

2) Nerwy czaszkowe.

3) Budowa nerwu rdzeniowego. Sploty somatyczne.

4) Fizjologia układu nerwowego

e-learning:

1) Drogi nerwowe.

2) Fizjologiczne podstawy wyższych czynności nerwowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

2) Brzozowski T. (red) Fizjologia człowieka. Konturek. wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław 2019, wyd. 3

Atlasy anatomiczne:

1) Sobotta J. Atlas anatomii człowieka t. 1-3; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2019, wyd. 24.

Metody i kryteria oceniania:

W celu zaliczenia przedmiotu „Anatomia i fizjologia układu nerwowego” student musi wziąć udział w wymaganej liczbie godzin seminariów i wykładów, oraz zaliczyć test końcowy, w którym 10 pytań dotyczą tematów omawianych w ramach przedmiotu. Uzyskany wynik jest doliczany do wyników zaliczeń z poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład modułu.

Zaliczenie: A.W1, A.W2, A.W3, A.U3, A.U04, A.U05

Przedłużona obserwacja: K.K01, K.K7 (kryterium oceny pow. 60%)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Mateusz Pomykała, Małgorzata Tafil-Klawe
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem nauczania przedmiotu – Anatomia i fizjologia układu nerwowego jest przypomnienie i uszczegółowienie informacji na temat anatomii i fizjologii układu nerwowego ośrodkowego i obwodowego, prezentacja prawidłowych obrazów KT w badaniach dodatkowych – radiologicznych, ultrasonograficznych i kontrastowych. Celem jest także przygotowanie studentów do sprawnej interpretacji badania przedmiotowego, oraz prawidłowych wyników badań (EEG, TK, MRI, płynu mózgowo-rdzeniowego).

Pełny opis:

seminaria:

1) Podział układu nerwowego. Budowa i unaczynienie ośrodkowego układu nerwowego.

2) Nerwy czaszkowe.

3) Budowa nerwu rdzeniowego. Sploty somatyczne.

4) Fizjologia układu nerwowego

e-learning:

1) Drogi nerwowe.

2) Fizjologiczne podstawy wyższych czynności nerwowych

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

2) Brzozowski T. (red) Fizjologia człowieka. Konturek. wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław 2019, wyd. 3

Atlasy anatomiczne:

1) Sobotta J. Atlas anatomii człowieka t. 1-3; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2019, wyd. 24.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)