Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1.1. Anatomia, fizjologia ukladu nerwowego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM4CUNANA-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1.1. Anatomia, fizjologia ukladu nerwowego
Jednostka: Katedra Anatomii Prawidłowej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.40 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Przed rozpoczęciem nauki Student powinien posiadać wiedzę i umiejętności wynikające z nauczania przedmiotu Anatomia topograficzna i Anatomia systematyczna w zakresie I roku kier. lekarskiego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

1. udział w kształceniu na odległość: 2 godzina

2. udział w seminariach: 4 godziny

3. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 7 godzin, co odpowiada 0,28 punktu ECTS

Bilans nakładu pracy studenta:

1. udział w wykładach: 2 godziny

2. udział w kształceniu na odległość: 2 godziny

3. udział w seminariach: 4 godziny

4. przygotowanie do seminarium: 1 godzina

5. czytanie wskazanej literatury: 1 godzina

6. konsultacje z nauczycielem akademickim: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta wynosi 9 godzin, co odpowiada 0,36 punktu ECTS

Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

1. czytanie wskazanej literatury naukowej: 1 godzina

2. konsultacje badawczo – naukowe: 1 godzina

3. udział w seminariach (z uwzględnieniem metodologii badań naukowych, wyników badań, opracowań): 1 godzina

4. przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych dla danego przedmiotu: 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 2 godziny, co odpowiada 0,08 punktu ECTS

Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

przygotowanie do egzaminu + egzamin : 1 +1 = 2 godziny, co odpowiada 0,08 punktowi ECTS

Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

1. udział w ćwiczeniach: nie dotyczy

Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna międzynarodowe mianownictwo anatomiczne w języku polskim i angielskim lub łacińskim dotyczące struktur ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego – AK_W01

W2: zna budowę ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego

– AK_W02


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: wyjaśnia anatomiczne podstawy badania neurologicznego – AK_U03

U2: wnioskuje o relacjach między strukturami układu nerwowego na podstawie znajomości anatomii topograficznej – AK_U04

U3: posługuje się w mowie i piśmie międzynarodowym mianownictwem anatomicznym – AK_U05


Metody dydaktyczne:

K1: posiada nawyk i umiejętność stałego dokształcania się – K_K08

Metody dydaktyczne podające:

- wykład konwersatoryjny
- wykład problemowy

Metody dydaktyczne poszukujące:

- seminaryjna

Skrócony opis:

Przedmiot „Anatomia i fizjologia układu nerwowego” realizowany w trakcie czwartego roku studiów ma za zadanie przypomnienie Studentom wiedzy z zakresu budowy i czynności układu nerwowego. Stanowi to podstawę do dalszej nauki w zakresie modułu „Choroby układu nerwowego”.

Pełny opis:

seminaria:

1) Podział układu nerwowego. Budowa i unaczynienie ośrodkowego układu nerwowego.

2) Nerwy czaszkowe.

3) Budowa nerwu rdzeniowego. Sploty somatyczne.

e-learning:

1) Drogi nerwowe.

Literatura:

Literatura obowiązkowa:

1) Young P.H. Young P.A. Tolbert D.L. Neuroanatomia kliniczna. Wydawnictwo Edra Urban&Partner, Wrocław 2016, wyd. III (wyd. polskie I)

2) Gould D.J. Neuroanatomia,wyd. Edra Urban & Partner, Wrocław 2021, wyd. 6 (wyd. II polske)

Atlasy anatomiczne:

3) Sobotta J. Atlas anatomii człowieka t. 1-2; wyd. Urban&Partner, Wrocław 2001, wyd. II.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie: AK_W01, AK_W02, AK_U03, AK_U04, AK_U05

Przedłużona obserwacja: AK_U03, K_K08 (kryterium oceny pow. 50%)

Praktyki zawodowe:

W ramach przedmiotu :Anatomia i fizjologia układu nerwowego” nie są przewidziane praktyki zawodowe.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Mateusz Badura, Małgorzata Gałązka, Michał Szpinda, Małgorzata Tafil-Klawe, Marcin Wiśniewski, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 4 godzin więcej informacji
Wykład, 2 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szpinda
Prowadzący grup: Małgorzata Dombek, Blanka Dwojaczny, Jakub Lisiecki, Michał Szpinda, Małgorzata Tafil-Klawe, Piotr Złomańczuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)