Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5CEPT-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1.2. Patologia (patomorfologia, patofizjologia)
Jednostka: Katedra Patomorfologii Klinicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: http://patologia.cm.umk.pl/studenci.html
Punkty ECTS i inne: 0.50 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu patologia powinien/na posiadać wiedzę z zakresu anatomii, histologii, genetyki, biochemii, embriologii, fizjologii, wprowadzenia do patologii i patomorfologii na poziomie trzeciego roku studiów medycznych (zgodnie z programem szkolenia kierunku lekarskiego).

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 3 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,33 punktom ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach w trybie stacjonarnym z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 6 godzin

- konsultacje w trybie stacjonarnym: 3 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 5 + 1 = 6 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 15 godzin, co odpowiada

0,5 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych): 5 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych: 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,33 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa

w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 5 + 1 = 6 godziny (0,2 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:

-udział w seminariach 3 godziny (0,1 punktu ECTS)

Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych

z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 3 godziny, co odpowiada 0,1 punktu ECTS


6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

nie dotyczy


7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Stosuje nazewnictwo patomorfologiczne w zakresie chorób endokrynologicznych z uwzględnieniem chorób nowotworowych i nienowotworowych (C.W26) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W2: Interpretuje przebieg kliniczny i obraz makro- i mikroskopowy procesów chorobowych w wybranych chorobach endokrynologicznych (C.W31). efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych

W3: Wymienia czynniki chorobotwórcze zewnętrzne i wewnętrzne, modyfikowalne i niemodyfikowalne prowadzące do patologii w zakresie chorób endokrynologicznych (C.W33) efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnychEfekty uczenia się - umiejętności:

nie dotyczy

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Ocenia krytycznie źródła informacji medycznej (K_K01) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K2: Podejmuje próby rozwiązywania problemów etycznych związanych z diagnostyką patomorfologiczną (K_K02) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K3: Wykazuje postawę odnoszącą się do poczucia odpowiedzialności za ludzkie zdrowie i życie oraz stawia dobro pacjenta na pierwszym miejscu (K_K02, K_K04) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K4: Wykazuje postawę odnoszącą się do zrozumienia wagi informacji medycznej uzyskanej podczas badania patomorfologicznego i poczucia odpowiedzialności za tą informację (K_K05). efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K5: Współpracuje z zespołem specjalistów w celu ustalenia ostatecznej diagnozy (K_K06) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K6: Wykazuje nawyk samokształcenia (K_K07) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

K7: Formułuje wnioski z własnych obserwacji (K_K10) efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

• analiza przypadków realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia i realizowany w warunkach stacjonarnych

• dyskusja dydaktyczna realizowana w warunkach synchronicznych online z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia i realizowany w warunkach stacjonarnych.Skrócony opis:

Patologia ma na celu naukę i zrozumienie etiologii, patogenezy, zmian morfologicznych i czynnościowych w procesach chorobowych w zakresie szczegółowej patologii narządowej. Tematyka seminariów poświęcona jest

szczegółowej patologii układu dokrewnego.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie szczegółowej wiedzy na temat wybranych zagadnień z zakresu patomorfologii: przyswojenie wiedzy i dyskusja na temat: chorób przysadki, tarczycy, przytarczyc, trzustki, kory nadnerczy, rdzenia nadnerczy, zespołów MEN.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Domagała W.: „Stachury i Domagały PATOLOGIA znaczy słowo o chorobie” (tom 2), PAU, Kraków 2019, wyd.3.

Literatura uzupełniająca:

1„Patologia Robbinsa” Edra Urban&Partner, Wroclaw 2019 Wydanie 3 (tłumaczenie wydania 10).

2. Atlas histopatologiczny wirtualny dostępny na serwerze uczelnianym pod adresem: http://www.patologia.cm.umk.pl/atlas

Metody i kryteria oceniania:

Przedłużona obserwacja/Aktywność: (0-10 pkt.; > 50%): K1 – K7 realizowana w warunkach stacjonarnych

Kolokwium na koniec seminarium (0 – 10 punktów; >=60%), złożone 10 pytań teoretycznych i/lub praktycznych (W1- W3) realizowane w warunkach stacjonarnych oraz w obszarze kształcenia na odległość.

Warunkiem podejścia do kolokwium jest obecność na seminarium oraz uzyskanie pozytywnej oceny przedłużonej obserwacji/Aktywności

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dariusz Grzanka
Prowadzący grup: Dariusz Grzanka, Arleta Kulwas, Łukasz Szylberg
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)