Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

1. Moduł: Choroby narządów endokrynnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5CNE-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 1. Moduł: Choroby narządów endokrynnych
Jednostka: Katedra Endokrynologii i Diabetologii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student posiada wiedzę z anatomii, fizjologii, patofizjologii układu wydzielania wewnętrznego.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obligatoryjny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

-wykłady: 6 godzin (e-learning, co odpowiada 0,24 punktu ECTS)

-seminaria: 12 godzin

-ćwiczenia: 12 godzin

-konsultacje: 0,5 godziny

-zaliczenie: 0,5 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 31 godzin, co odpowiada 1,24 punktu ECTS2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 6 godzin

-udział w seminariach: 12 godzin

- udział w ćwiczeniach: 12 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 3 godziny

- opracowanie historii choroby: 3 godziny

- czytanie wskazanej literatury: 4 godziny

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 4 + 0,5 = 4,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 45 godzin, co odpowiada 1,8 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godziny

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu endokrynologii): 6 godzin

- udział w seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu endokrynologii): 8 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu endokrynologii): 6 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu endokrynologii): 3 godziny

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu endokrynologii): 0,5 godziny

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 25,5 godziny tj. 1 punkt ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia + zaliczenie: 4 + 0,5 = 4,5 godziny (0,18 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 12 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 12 godzin, co odpowiada 0,48 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

W1: zna mechanizm działania hormonów, oraz konsekwencje zaburzeń regulacji hormonalnej (C.W51)

W2: zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych

chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym: chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, chorób jajników i jąder, guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych (E.W7)

Efekty uczenia się - umiejętności:

U 1: wykonuje badanie podmiotowe w tym ocenia i opisuje stan psychiczny pacjenta ze schorzeniem układu endokrynnego (E.U13)

U 2: planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne u pacjenta ze schorzeniem układu endokrynnego (E.U16);

U3: interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje przyczyny odchyleń typowych dla schorzeń układu endokrynnego (E.U24)

U 4: planuje konsultacje specjalistyczne u pacjentów z chorobami układu endokrynnego (E.U32)

U5: powiązuje obrazy uszkodzeń tkankowych i narządowych z objawami klinicznymi choroby, wywiadem i wynikami oznaczeń laboratoryjnych (C.U11)

U6:pobiera materiał do badań wykorzystywanych w diagnostyce laboratoryjnej chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego(E E.U28)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K.K4)

K2: okazuje szacunek pacjentom, rozumie różnice światopoglądowe i kulturowe (K.K5)

K3: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta (m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K.K6)

Metody dydaktyczne:

Metody dydaktyczne podające:

● wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

●seminaryjna

●ćwiczeniowa, studium przypadku, obserwacji

● dyskusja dydaktyczna

● analiza przypadków

● prezentacja badania podmiotowego i przedmiotowego

● ćwiczenie praktyczne umiejętności samodzielnego zbierania wywiadu oraz badania fizykalnego

Metody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna
- studium przypadku

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody służące prezentacji treści

Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z objawami, diagnostyką i leczeniem chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu chorób narządów endokrynnych.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku chorego.

W czasie ćwiczeń omawiane są przypadki pacjentów z chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii. Studenci przeprowadzają pod nadzorem asystenta badanie podmiotowe i przedmiotowe, analizują wyniki badań dodatkowych, przeprowadzają diagnostykę różnicową, proponują leczenie i oceniają jego skuteczność. Wybrane przypadki chorych są opracowywane przez studentów w postaci historii choroby.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Interna Szczeklika – podręcznik chorób wewnętrznych 2022, red. P. Gajewski, Medycyna Praktyczna, Kraków

2. Endokrynologia w codziennej praktyce lekarskiej, red. Anhelli Syrenicz, wydawnictwo PUM, 2009

Literatura uzupełniająca: nie dotyczy

Metody i kryteria oceniania:

Opracowanie historii choroby (0-10 punktów, >60%): U1-U4

Kolokwium końcowe (0–10 punktów;≥ 60%): W1–W2, U2 – U3.

<6 niezaliczone

> 6 lub =6 ZALICZONE

Przedłużona obserwacja (0–10 punktów; > 60%): K1–K3

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując zaliczenie opracowanej historii choroby, kolokwium końcowego oraz pozytywną ocenę w zakresie kompetencji społecznych.

Praktyki zawodowe:

nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Roman Junik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Skrócony opis:

W ramach przedmiotu studenci zapoznają się z objawami, diagnostyką i leczeniem chorób gruczołów wydzielania wewnętrznego.

Pełny opis:

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, seminariów i ćwiczeń.

Tematyka zajęć obejmuje wybrane zagadnienia z zakresu chorób narządów endokrynnych.

Ćwiczenia prowadzone są przy łóżku chorego.

W czasie ćwiczeń omawiane są przypadki pacjentów z chorobami gruczołów wydzielania wewnętrznego hospitalizowanych w Klinice Endokrynologii i Diabetologii. Studenci przeprowadzają pod nadzorem asystenta badanie podmiotowe i przedmiotowe, analizują wyniki badań dodatkowych, przeprowadzają diagnostykę różnicową, proponują leczenie i oceniają jego skuteczność. Wybrane przypadki chorych są opracowywane przez studentów w postaci historii choroby.

Literatura:

Jak podano w podstawowych informacjach o przedmiocie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Roman Junik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)