Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

2.3. Ginekologia i położnictwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5GPGP-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 2.3. Ginekologia i położnictwo
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy:
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia i fizjologia żeńskich narządów płciowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wymagające obecności nauczyciela:


- ćwiczenia – 18 godzin,

- seminaria – 54 godzin;

 

Godziny wymagające indywidualnej pracy studenta:

- przygotowanie do zajęć i egzaminu –14 godzin,

- czytanie literatury – 14 godzin,

 

Suma 100 godzin ( 4,0 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student:

W1: posiada wiedzę związaną z kobiecymi funkcjami rozrodczymi, ich

zaburzeniami oraz procedurami diagnostycznymi i leczniczymi, w

szczególności w zakresie:

1) cykl menstruacyjny i jego zaburzenia,

2) ciąża,

3) fizjologiczny i patologiczny poród i połóg,

4) ginekologiczne stany zapalne i nowotwory,

5) regulacja płodności,

6) menopauza,

7) podstawowe metody diagnostyczne i zabiegi ginekologiczne (F.W9)

Efekty uczenia się - umiejętności:

Student:

U1: potrafi asystować do podstawowych zabiegówm operacyjnych


  ginekologicznych ( F K _U 01)


U2: potrafi rozpoznac nieprawidłowy przebieg pooperacyjny ( F K _U

12)

U3: potrafi rozpoznać objawy patologicznego przebiegu ciąży ((F K _U

13)

U4: potrafi rozpoznać nieprawidłowy przebieg porodu (F K _U 13)

U5: potrafi rozpoznać przyczyny krwawień w okresie ciąży i podjąc

odpowiednie postępowanie (F K _U 13)

U6: potrafi zinterpretować wyniki badań laboratoryjnych w ciąży (( F K

_U 14)

U7: potrafi zinterpretować wyniki badań USG i KTG (( F K _U 15)

U8: rozróżnia okresy porodu, zna prawidłowy czas ich trwania i potrafi

rozpoznać patologiczny przebieg porodu (( F K _U 16)

U9: zna prawidłowy przebieg połogu (( F K _U 17)

U10: potrafi rozpoznać połóg patologiczny ( F K _U 17)

U11: potrafi dobrać odpowiednią metodę antykoncepcji uwzględniając

wskazania i p.wskazania (( F K _U 18)


U12: przestrzega zasady aseptyki i antyseptyki ( FK_U03)

U13: zna metody prowadzenia dokumentacji medycznej w położnictwie

i ginekologii (EK_U38)

U14: potrafi założyć wkłucie obwodowe (FK_U05)

U15: zna i potrafi posługiwać się podstawowymi narzędziami

stosowanymi w położnictwie i ginekologii ( FK _U02)

U16: potrafi zaplanować konsultację specjalistyczną w przypadku

stwierdzenia objawów chorobowych nie dotyczących położnictwa i

ginekologii ( EK_U32)

U17: potrafi zaplanować postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w

poszczególnych przypadkach pacjentek ginekologii i położnictwa

(EK_U16)

U18: zna kodeks etyki lekarskiej (DK_U12)

U19: potrafi poinformować pacjenta o planowanym leczeniu, ew.

zabiegu operacyjnym oraz ryzyku proponowanych badań

diagnostycznych, działań terapeutycznych z uzyskaniem jego

świadomej zgody (DK_U06)

U20: określić zalecenia, wskazania i przeciwwskazania związane ze

stosowaniem antykoncepcji (F.U18)

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: posiada umiejętność przyjęcia odpowiedzialności związanej z

decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym

bezpieczeństwa własnego i cudzego (K.K02)

K2: ma możliwość przestrzegania tajemnicy lekarskiej i innych praw

pacjenta (K.K05)

K3: posiada umiejętność wdrażania zasad kolegium zawodowego i

współpracy w zespole specjalistów, w tym przedstawicieli innych


zawodów medycznych, również w środowisku wielokulturowym i

wielonarodowym (K.K06)

K4: posiada umiejętność rozpoznawania i rozpoznawania własnych

ograniczeń oraz samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.K07)

Metody dydaktyczne:

Seminaria, ćwiczenia

Metody dydaktyczne podające:

- opowiadanie

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna

Skrócony opis:

Celem kursu Położnictwa i Ginekologii jest przybliżenie studentom

wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw dwóch

przedmiotów: położnictwa i medycyny matczyno płodowej oraz

ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

Pełny opis:

Podczas Wprowadzenia do Ginekologii i Położnictwa studenci biorą

udział w seminariach na temat:

1. Fizjologia ciąży. Zmiany fizjologiczne w ciele kobiety w ciąży.

Prowadzenie ciąży. Poród. Połóg. Infekcje w położnictwie.

2. Endokrynologia ciąży. Nadciśnienie tętnicze w ciąży. PIEKŁO.

Cukrzyca ciążowa.

Zaburzenia krzepnięcia w położnictwie.

3. Patologiczny poród. Operacje położnicze. Chirurgiczne leczenie

krwotoków położniczych. Niewydolność szyjki macicy.

4. Poród przedwczesny. FGR. Hemodynamika matczyno-płodowa.

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie.

5. Ciąża mnoga. Terapia płodu. Diagnostyka biochemiczna i genetyczna

w położnictwie.

6. Zaburzenia płodności. Rozpoznanie niepłodności. Techniki

wspomaganego rozrodu. Oncofertility.

7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii.

Antykoncepcja. Hormonalna terapia menopauzalna.

8. Uroginekologia. Zaburzenia statyki narządu rozrodczego.

9. Podstawy ginekologii onkologicznej. Profilaktyka w ginekologii.

 

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne

badanie ginekologiczne lub położnicze (ćwiczenia na fantomie i badanie

pacjentki). Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom

śledzić diagnostykę i postępowanie w podstawowych chorobach

położniczych i ginekologicznych.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza

tom 1 i 2 wyd. 2020.

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

2. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne [www.ptgin.pl]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- egzamin testowy

% uzyskanych punktów Ocena

92%-100% (5.0) -Bardzo dobra

88%-<92% (4.5) -Ponad dobra

80%-<88% (4.0) - dobra

71%-<80% (3.5) - Dość dobra

60%-<71% (3.0) - Dostateczna

0 %<60% (2.0) - Niedostateczna

Egzamin poprawkowy:

W zależności od liczebności grupy poprawiającej - forma zaliczenia w postaci testu lub formy ustnej.

O ostatecznej formie egzaminu poprawkowego decyduje kierownik Kliniki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 18 godzin więcej informacji
Seminarium, 54 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Szymon Bednarek, Piotr Domaracki, Anna Drabik-Kruczkowska, Mariusz Dubiel, Agnieszka Gąsiorek-Kwiatkowska, Iwona Jagielska, Radosław Janicki, Magdalena Karpów-Greiner, Wojciech Knypiński, Michał Kołuda, Jarosław Lach, Justyna Mątewska, Monika Niewiadomska, Jarosław Pestka, Bartosz Pokrzywa, Paulina Sopońska, Agata Stawska, Marek Szymański, Małgorzata Tyloch, Andrei Vorobev
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu Położnictwa i Ginekologii jest przybliżenie studentom

wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw dwóch

przedmiotów: położnictwa i medycyny matczyno płodowej oraz

ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

Pełny opis:

Podczas Wprowadzenia do Ginekologii i Położnictwa studenci biorą

udział w seminariach na temat:

1. Fizjologia ciąży. Zmiany fizjologiczne w ciele kobiety w ciąży.

Prowadzenie ciąży. Poród. Połóg. Infekcje w położnictwie.

2. Endokrynologia ciąży. Nadciśnienie tętnicze w ciąży. PIEKŁO.

Cukrzyca ciążowa.

Zaburzenia krzepnięcia w położnictwie.

3. Patologiczny poród. Operacje położnicze. Chirurgiczne leczenie

krwotoków położniczych. Niewydolność szyjki macicy.

4. Poród przedwczesny. FGR. Hemodynamika matczyno-płodowa.

Diagnostyka ultrasonograficzna w położnictwie.

5. Ciąża mnoga. Terapia płodu. Diagnostyka biochemiczna i genetyczna

w położnictwie.

6. Zaburzenia płodności. Rozpoznanie niepłodności. Techniki

wspomaganego rozrodu. Oncofertility.

7. Diagnostyka i leczenie zaburzeń endokrynologicznych w ginekologii.

Antykoncepcja. Hormonalna terapia menopauzalna.

8. Uroginekologia. Zaburzenia statyki narządu rozrodczego.

9. Podstawy ginekologii onkologicznej. Profilaktyka w ginekologii.

 

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne

badanie ginekologiczne lub położnicze (ćwiczenia na fantomie i badanie

pacjentki). Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom

śledzić diagnostykę i postępowanie w podstawowych chorobach

położniczych i ginekologicznych.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza

tom 1 i 2 wyd. 2020.

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

2. Polskie Towarzystwo Ginekologiczne [www.ptgin.pl]

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)