Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

Przygotowanie do LEK-u - chirurgia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5LEKCHI-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do LEK-u - chirurgia
Jednostka: Katedra Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 0.40 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Wymagania wstępne Student(ka) rozpoczynający/a kształcenie z przedmiotu propedeutyka chirurgii musi wykazać się wiedzą z zakresu anatomii i fizjologii przewodu pokarmowego. Jest to sprawdzane w formie kolokwium wejściowego

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:


- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 10 godzin


- udział w ćwiczeniach: 14 godzin


- konsultacje: 0,5 godziny


- kolokwium końcowe: 0,5 godziny
Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi


25 godziny, co odpowiada 1 punktowi ECTS
2. Bilans nakładu pracy studenta:


- udział w wykładach z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość: 10 godzin


- udział w ćwiczeniach: 14 godzin


- konsultacje: 0,5 godziny


- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 6,5 godziny


- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 6 + 0,5 = 6,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta wynosi 37,5 godziny, co odpowiada


1,5 punktowi ECTS
3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:


- czytanie wskazanej literatury naukowej: 3 godziny


- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 5 godziny


- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych): 8 godzin


- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu pierwszej pomocy): 3 godziny


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 19 godzin, co odpowiada


076 punktu ECTS
4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:


- przygotowanie do zaliczenia: 6 + 0,5 = 6,5 godziny


(0,26 punktu ECTS)
5. Bilans nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych


z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość:


- udział w wykładach: 10 godzin


Łączny nakładu pracy w zakresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość wynosi 10 godzin, co odpowiada 0,4 punktowi ECTS
6. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:


- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne): 14 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi


14 godzin, co odpowiada 0,56 punktu ECTS
7. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:


nie dotyczy

Efekty uczenia się - wiedza:

1: opisuje zasady kwalifikacji i wykonywania podstawowych zabiegów operacyjnych i inwazyjnych procedur diagnostyczno–leczniczych (F K_W03) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych


W2: wyjaśnia zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji (F K_W04) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych


W3: określa leczenie pooperacyjne z terapią przeciwbólową i monitorowaniem pooperacyjnym; (F K_W05) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość oraz w warunkach stacjonarnych


W4: opisuje uwarunkowania genetyczne, środowiskowe i epidemiologiczne najczęstszych chorób;( E K_W01) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległość


W5: wymienia postacie kliniczne najczęstszych chorób poszczególnych układów i narządów, chorób metabolicznych oraz zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej; (C K_W33) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległośćEfekty uczenia się - umiejętności:

U1: przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03)


U2: potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi lekarskie, w tym:


a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,


b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,


c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,


d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,


e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,


f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,


g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,


h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,


i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi; (E K_U29)


– efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


U3: potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta (E K_U38) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


U4: stosuje się do zasad aseptyki i antyseptyki;( F K_U03) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


U5: zakłada wkłucie obwodowe;( F K_U05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


U6: : potrafi zbadać sutki, węzły chłonne, gruczoł tarczowy oraz jamę brzuszną w aspekcie ostrego brzucha, a także wykonać badanie palcem przez odbyt;( F K_U06) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych

Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05) – efekt uczenia się realizowany w warunkach stacjonarnych


K2: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci (K_K06) – efekt uczenia się realizowany w obszarze kształcenia na odległośćMetody dydaktyczne:

Wykłady:


• wykład informacyjny z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


• wykłady tematyczne konwersatoryjne z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


• dyskusja dydaktyczna z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


• analiza przypadków z wykorzystaniem techniki i narzędzi edukacyjnych w zakresie zdalnego kształcenia


Ćwiczenia:


• ćwiczenia przy łóżku pacjenta


• ćwiczenia na sali operacyjnej jako asysta


• ćwiczenia na sali operacyjnej jako "instrumentariuszka brudna" - zapoznanie się z pracą na bloku operacyjnym


• ćwiczenia z prowadzenia dokumentacji lekarskiejSkrócony opis:

Skrócony opis przedmiotu Przedmiot propedeutyka chirurgii mam za zadanie zapoznać studenta z podstawami chirurgii i różnic pomiędzy chirurgią a medycyną zachowawczą. Poznaje zasady aseptyki i antyseptyki w praktyce podczas ćwiczeń na bloku operacyjnym. Poznaje podstawy prowadzenie dokumentacji chirurgiczna oraz badania chirurgicznego pacjenta i drobnych zabiegów.

Pełny opis:

Wykład ma za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu podstaw chirurgii , a także przygotowania chorego do zabiegu i prowadzenie pooperacyjnego w tym podstaw anestezji i leczenia bólu. Student poznaje podstawy gojenia i leczenia ran, narzędzi chirurgicznych oraz sposoby zapobiegania i leczenia zakażeń. Poruszane są również zagadnienia ostrego brzucha, krwawień, urazów w tym oparzeń oraz podstawy endoskopii i laparoskopii

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych z zakresu badania chorego, wykonywania drobnych zabiegów (zdejmowanie szwów, cewnikowanie, szycie ran i inne zawarte w książce umiejętności praktycznych). W ramach ćwiczeń na Bloku Operacyjnym studenci zapoznawani są z zasadami aseptyki i antyseptyki, podstawowymi narzędziami i technikami w chirurgii.

Literatura:

Literatura Literatura podstawowa:

1. Noszczyk W. (red.) Chirurgia t.1 i 2 PZWL 2009 r. lub później

2. 2. Kulig J. i Nowak W. (red.): Ostry brzuch, Warszawa 2007, PZWL

Literatura uzupełniająca:

1.. Fibak J. (red.) Chirurgia. Podręcznik dla studentów. Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2014

2. Noszczyk W. (red.): Chirurgia. Repetytorium, Warszawa 2009, PZWL

3. James Garden O., Andrew Bradbury W., Forsythe J., Parks Chirurgia. Podręcznik dla studentów, red. I wydania polskiego: T. Popiela, Wrocław 2009,Wydawnictwo Elsevier Urban & Partner

Metody i kryteria oceniania:

prawdzian ustny (0 – 16 punktów; > 75%): W1 – W5, U1, U4 – stosowany w warunkach stacjonarnych oraz w obszarze kształcenia na odległość

Sprawdzian praktyczny (system 0-1): W1, W2, W3, U1 – U6 – stosowany w warunkach stacjonarnych

Kolokwium końcowe (>60%): W1 – W5,

U1, U3, U4.

Przedłużona obserwacja (0 – 10 punktów; > 50%): K1 – K2 stosowana w warunkach stacjonarnych oraz w obszarze kształcenia na odległość

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jackowski
Prowadzący grup: Łukasz Bereziak, Mateusz Jagielski, Wojciech Kupczyk, Aleksandra Mojkowska, Jacek Piątkowski, Jacek Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Seminarium, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Jackowski
Prowadzący grup: Łukasz Bereziak, Mateusz Jagielski, Wojciech Kupczyk, Aleksandra Mojkowska, Jacek Piątkowski, Jacek Szeliga
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-5 (2023-11-21)