Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

2.3. Choroby kobiece i ginekologia onkologiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5PWMGIO-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 2.3. Choroby kobiece i ginekologia onkologiczna
Jednostka: Katedra Położnictwa, Chorób Kobiecych i Ginekologii Onkologicznej
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku NWJ kierunku lekarskiego
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Punkty ECTS i inne: 1.40 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Anatomia, fizjologia, patologia żeńskich narządów płciowych.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Godziny wymagające obecności nauczyciela:

- ćwiczenia – 12 godzin,

- seminaria – 12 godzin;


Godziny wymagające indywidualnej pracy studenta:

- przygotowanie do zajęć i egzaminu –6 godzin,

- czytanie literatury – 5 godzin,


Suma 35 godzin ( 1,4 ECTS)

Efekty uczenia się - wiedza:

Student zna:

W1: posiada wiedzę związaną z kobiecymi funkcjami rozrodczymi, ich zaburzeniami oraz procedurami diagnostycznymi i leczniczymi, w szczególności w zakresie:

1) cykl menstruacyjny i jego zaburzenia,

2) ginekologiczne stany zapalne i nowotwory,

3) regulacja płodności,

4) podstawowe metody diagnostyczne i zabiegi ginekologiczne (F.W9)


Efekty uczenia się - umiejętności:

Student potrafi:

U1: zapewnić pomoc podczas wspólnych zabiegów chirurgicznych, przygotować obszar operacyjny i podać znieczulenie miejscowe do miejsca operacji (F.U1)

U2: monitorowanie pacjentów pooperacyjnych na podstawie ich parametrów życiowych (F.U12)

U3: określić zalecenia, wskazania i przeciwwskazania związane ze stosowaniem antykoncepcji (F.U18)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

Student:

K1: posiada umiejętność przyjęcia odpowiedzialności związanej z decyzjami podejmowanymi w ramach działalności zawodowej, w tym bezpieczeństwa własnego i cudzego (K.K02)

K2: ma możliwość przestrzegania tajemnicy lekarskiej i innych praw pacjenta (K.K05)

K3: posiada umiejętność wdrażania zasad kolegium zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym przedstawicieli innych zawodów medycznych, również w środowisku wielokulturowym i wielonarodowym (K.K06)

K4: posiada umiejętność rozpoznawania i rozpoznawania własnych ograniczeń oraz samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych (K.K07


Metody dydaktyczne:

Seminaria, ćwiczenia

Metody dydaktyczne eksponujące:

- symulacyjna (gier symulacyjnych)

Metody dydaktyczne podające:

- pogadanka

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- obserwacji
- seminaryjna

Metody dydaktyczne w kształceniu online:

- metody wymiany i dyskusji

Skrócony opis:

Celem kursu „Choroby kobiece i

ginekologia onkologiczna” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

Pełny opis:

Podczas kursu „Choroby kobiece i

ginekologia onkologiczna” studenci biorą udział w seminariach na temat:

1. Choroby przenoszone drogą płciową (3 godziny lekcyjne)

2. Nowotwory narządu rodnego (3 godziny lekcyjne)

3. Zaburzenia statyki narządu rodnego, uroginekologia (3 godziny lekcyjne)

4. Niepłodność, podstawy endokrynologii ginekologicznej (3 godziny lekcyjne)

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne badanie ginekologiczne (ćwiczenia na fantomie i badanie pacjentki). Studenci czynnie uczestniczą w diagnostyce i leczeniu chorób ginekologicznych. Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom śledzić diagnostykę i postępowanie w podstawowych chorobach ginekologicznych.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza tom 1 i 2 wyd. 2020.

Do egzaminu obowiązują następujące rozdziały tomu 2

Rozdział 1. Rozwój, budowa i fizjologia żeńskich narządów płciowych

Rozdział 2. Cykl miesiączkowy

Rozdział 3. Wady wrodzone żeńskich narządów płciowych

Rozdział 4. Zaburzenia statyki żeńskich narządów płciowych

Rozdział 5. Choroby przenoszone drogą płciową

Rozdział 6. Zapalenie narządów miednicy mniejszej

Rozdział 7. Przewlekły zespół bólowy miednicy mniejszej

Rozdział 8. Łagodne schorzenia macicy

Rozdział 9. Łagodne schorzenia jajnika

Rozdział 10. Endometrioza

Rozdział 11. Urologia ginekologiczna (uroginekologia)

Rozdział 12. Endokrynologia ginekologiczna

Rozdział 13. Niepłodność

Rozdział 15. Onkologia ginekologiczna

Rozdział 16. Nowotwory gruczołu piersiowego

Rozdział 17. Osteoporoza u kobiet

Rozdział 19. Ginekologia operacyjna

Rozdział 20. Metody obrazowania w ginekologii

Rozdział 21. Regulacja urodzeń

Rozdział 22. Diagnostyka ginekologiczna

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

1. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - rekomendacje [www.ptgin.pl]

Metody i kryteria oceniania:

Metody oceny:

- egzamin testowy, próg zaliczenia 60%

% uzyskanych punktów Ocena

92%-100% (5.0) -Bardzo dobra

88%-<92% (4.5) -Ponad dobra

80%-<88% (4.0) - dobra

71%-<80% (3.5) - Dość dobra

60%-<71% (3.0) - Dostateczna

0 %<60% (2.0) - Niedostateczna

Egzamin poprawkowy:

W zależności od liczebności grupy poprawiającej - forma zaliczenia w postaci testu lub formy ustnej.

O ostatecznej formie egzaminu poprawkowego decyduje kierownik Kliniki.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Rafał Adamczak, Mariusz Dubiel, Ewa Dzikowska, Jacek Fórmaniak, Małgorzata Głogiewicz, Wojciech Knypiński, Jarosław Lach, Bartłomiej Myszkowski, Monika Niewiadomska, Jarosław Pestka, Agata Stawska, Łukasz Szylberg, Marek Szymański
Strona przedmiotu: https://www.wl.cm.umk.pl/kpckigo/
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Celem kursu „Choroby kobiece i

ginekologia onkologiczna” jest przybliżenie studentom wiedzy praktycznej i teoretycznej dotyczącej podstaw z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej i medycyny rozrodu.

Pełny opis:

Podczas kursu „Choroby kobiece i

ginekologia onkologiczna” studenci biorą udział w seminariach na temat:

1. Choroby przenoszone drogą płciową (3 godziny lekcyjne)

2. Nowotwory narządu rodnego (3 godziny lekcyjne)

3. Zaburzenia statyki narządu rodnego, uroginekologia (3 godziny lekcyjne)

4. Niepłodność, podstawy endokrynologii ginekologicznej (3 godziny lekcyjne)

Podczas zajęć studenci mogą ćwiczyć obiektywne i subiektywne badanie ginekologiczne (ćwiczenia na fantomie i badanie pacjentki). Studenci czynnie uczestniczą w diagnostyce i leczeniu chorób ginekologicznych. Obserwacja przypadków klinicznych pozwala uczniom śledzić diagnostykę i postępowanie w podstawowych chorobach ginekologicznych.

Literatura:

1. Położnictwo i Ginekologia pod redakcją prof. G. H. Bręborowicza tom 1 i 2 wyd. 2020.

Dodatkowe: zalecenia i wytyczne:

1. Polskie Towarzystwo Ginekologów i Położników - rekomendacje [www.ptgin.pl]

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Dubiel
Prowadzący grup: Jarosław Lach, Grzegorz Ludwikowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)