Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

5. Moduł: Stany nagłe w medycynie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5STN-NJ
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 5. Moduł: Stany nagłe w medycynie
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku NWJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: (brak) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Każdy z poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład modułu posiada własne wymagania wstępne określone w poszczególnych sylabusach:

Medycyna ratunkowa (1600-LekM5STNRAT-NJ)

Intensywna terapia i anestezjologia (1600-LekM5STNANE-J)

Radiologia (1600-LekM5SNMED-J)

Chirurgia urazowa szczękowo-twarzowa(1600-LekM5SNMED-J)

Stany zagrożenia zdrowotnego w psychiatrii (1600-LekM5STNPSY-J)Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

Całościowy nakład pracy 7,6 ECTS co odpowiada 228 godzinom.


1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w wykładach: 30 h

- udział w ćwiczeniach: 52 h

- udział w seminariach: 24 h

- udział w konsultacjach: 4 h


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 110 h, co odpowiada 3,67 punktu ECTS.


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 30 h

- udział w ćwiczeniach: 52 h

- udział w seminariach: 20 h

- przygotowanie do zajęć: 20 h

- przygotowanie do zaliczenia: 45 h

Łączny nakład pracy studenta wynosi 177 h, co odpowiada 5,9 punktu ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie literatury związanej z najnowszymi osiągnięciami naukowymi: 60 h

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych): 15 h

- udział w ćwiczeniach i seminariach (z uwzględnieniem wyników badań oraz opracowań naukowych z zakresu medycyny ratunkowej) 30 h

Łączny nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi: 115 h, co odpowiada 3,83 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zajęć: 27,5 h

- przygotowanie do zaliczenia: 24 h


Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 46,5 h, co odpowiada 1,55 punktu ECTS


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach: 52h, co odpowiada 1,73 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student zna zasady gospodarki wodno- elektrolitowej i rozumie jej wpływ na postępowanie okołooperacyjne, jak i leczenie w intensywnej terapii(B K_W01)

W2 - Student zna zasady równowagi kwasowo-zasadowej i rozumie jej wpływ na postępowanie okołooperacyjne, jak i leczenie w intensywnej terapii(B K_W02)

W3 - Student zna czynności i mechanizmy regulacji narządów w warunkach prawidłowych, rozumie wpływ wywierany na nie przez znieczulenie, w tym w szczególności na układ krążenia i układ oddechowy.(B K_W25)

W4 - Student posiada podstawową wiedzą pozwalającą na rozpoznanie, różnicowanie i leczenie wstrząsu.(C K_W28)

W5 - Student zna mechanizmy działania leków znieczulenia ogólnego i ich przemiany w ustroju zależne od wieku;(C K_W35)

W6 - Student zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci i zasady postępowania w tych stanach w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_W06)

W7 - Student zna zasady leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i przewlekłego;(E K_W29)

W8 - Student zna zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów w anestezjologii(F K_W03)

W9 - Student zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji(F K_W04)

W10 - Student zna zasady leczenia bólu pooperacyjnego i monitorowania pooperacyjnym w warunkach sali operacyjnej i sali wybudzeni.(F K_W05)

W11 - Student zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;(F K_W06)

W12 - Student zna wytyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania okołooperacyjnego(F K_W07)

W13 - Student zna podstawowe zasady opieki nad dawcą narządów(F K_W14)

W14 - Student wymienia zasady wysuwania podejrzenia i rozpoznawania śmierci mózgu u pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii(F K_W15)

W15 - Student zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci i zasady postępowania w tych stanach(F K_W6)

W16 – Student zna możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych,(E K_W41)

W17 Student zna wytyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych(F K_W07)

W18 Student zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu: „Państwowe Ratownictwo Medyczne”(F K_W08)

W19 Student zna algorytm postępowania dla poszczególnych stadiów hipotermii przypadkowej oraz hipotermii pourazowej(F_W16)

W20: omawia zagadnienia: dziecka maltretowanego i wykorzystywania seksualnego, upośledzenia umysłowego, zaburzeń zachowania: psychoz, uzależnień, zaburzeń odżywiania u dzieci (E K_W04)

W21: prezentuje symptomatologię ogólną zaburzeń psychicznych oraz zasady ich klasyfikacji według psychiatrycznych systemów klasyfikacyjnych (E K_W16)

W22: umie nazwać objawy zaburzeń psychicznych w przebiegu chorób somatycznych oraz określić ich wpływ na przebieg choroby podstawowej, rokowanie oraz zasady leczenia

(E K_W20)

W23: opisuje objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w najczęstszych chorobach psychicznych, w tym:

a) schizofrenii,

b) zaburzeniach afektywnych i adaptacyjnych,

c) zaburzeniach odżywiania,

d) zaburzeniach związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych (E K_W17)

W24: potrafi zgodnie z zasadami diagnostyki przeprowadzić właściwe postępowanie w stanach nagłych w psychiatrii, po próbach samobójczych (E K_W18)

W25: charakteryzuje zaburzenia psychiczne u dzieci, młodzieży oraz w okresie starości i umie właściwie je leczyć (E K_W19)

W26: potrafi zastosować w praktyce lekarskiej przepisy dotyczące ochrony zdrowia psychicznego ze szczególnym uwzględnieniem zasad przyjęcia do szpitala psychiatrycznego (E K_W22)

W27:zna budowę ciała ludzkiego w podejściu

topograficznym oraz czynnościowym ( w szczególności

narządów endokrynnych) (A K_W02),

W28:zna fizyczne podstawy nieinwazyjnych metod

obrazowania (B K_W08),

W29:zna mechanizm działania hormonów, oraz

konsekwencje zaburzeń regulacji hormonalnej

(B K_W26),

W30:zna i rozumie zasady diagnozowania najczęstszych

chorób dzieci

a) zaburzeń wzrastania, chorób tarczycy i przytarczyc,

chorób nadnerczy, cukrzycy, otyłości zaburzeń dojrzewania i funkcji gonad (E K_W03),

W31 Student zna i rozumie zasady diagnozowania najczęstszych

chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych,

oraz ich powikłań)

a) chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym:

chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, chorób jajników i jąder, guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii (E K_W07)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(B K_U14)

U2 - Student potrafi dobierać leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach, podczas znieczulenia ogólnego oraz leczenia w oddziale intensywnej terapii(C K_U14)

U3 - Student potrafi przeprowadzać wywiad lekarski z pacjentem dorosłym, w ramach przygotowania do znieczulenia(wizyty premedykacyjnej)(E K_U01)

U4 - Student potrafi oceniać stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta w tym przede wszystkim u pacjenta pod wpływem leków sedatywnych(E K_U07)

U5 - Student potrafi rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U14)

U6 - Student potrafi planować postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U16)

U7 - Student potrafi stosować leczenie żywieniowe, z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego w intensywnej terapii(E K_U25)

U8 – Student potrafi wykonywać podstawowe procedury i zabiegi medyczne w obrębie bloku operacyjnego i intensywnej terapii w tym:


• pomiar temperatury ciała (powierzchownej oraz głębokiej), pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

• monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

• badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

• wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,

• wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie krwi na posiew, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

• pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

• cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

• standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

• proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;(E K_U29)

U9 - Student potrafi monitorować stan pacjenta zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U34)

U10 - Student potrafi rozpoznać agonię pacjenta i stwierdzić jego zgon w warunkach intensywnej terapii(E K_U37)

U11 - Student potrafi wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora zewnętrznego oraz inne podstawowe czynności ratunkowe w okresie okołooperacyjnym(F K_U10)

U12 - Student potrafi działać zgodnie z algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z szczególnym uwzględnieniem warunków Sali operacyjnej(F K_U11)

U13 - Student potrafi monitorować stan pacjenta w okresie pooperacyjnym w oparciu o podstawowe parametry życiowe w warunkach sali nadzoru poznieczuleniowego(F K_U12)

U14 - Student potrafi oceniać stan pacjenta nieprzytomnego zgodnie z międzynarodowymi skalami punktowymi(F K_U13)


U15 Najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci i zasady postępowania w tych stanach(E_U06)

U16 Możliwości i ograniczenia badań laboratoryjnych w stanach nagłych(E_U41)

U17 Student zna wytyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych(F_U07).

U18 Student zna zasady funkcjonowania zintegrowanego systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne(F_U8)

U19 Student umie stosować algorytm postępowania dla poszczególnych stadiów hipotermii przypadkowej oraz hipotermii pourazowej(F_U16)

U20 Student potrafi rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia

U21 Student potrafi rozpoznawać stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych używek(E_U15)

U22 Student potrafi wykonywać podstawowe procedury i zabiegi medyczne w tym:

1) pomiar temperatury ciała (powierzchownej oraz głębokiej), pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

2) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

3) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

4) wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,

5) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie krwi na posiew, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

6) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

7) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi(E_U29.)

U23 Student potrafi wdrażać podstawowe postępowanie lecznicze w ostrych zatruciach(E_U33)

U24 Student potrafi monitorować stan pacjenta zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami(E_U34)

U25 Student umie postępować w przypadku urazów (zakładać opatrunek lub unieruchomienie, zaopatrywać i zszywać ranę)(E_U36)

U26 Student potrafi zakładać wkłucie obwodowe(F_U5)

U27 Student potrafi wykonywać doraźne unieruchomienie kończyny, wybierać rodzaj unieruchomienia konieczny do zastosowania w typowych sytuacjach klinicznych oraz kontrolować poprawność ukrwienia kończyny po założeniu opatrunku unieruchamiającego(F_U8)

U28 Student potrafi zaopatrywać krwawienie zewnętrzne(F_U9)

U29 wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem automatycznego defibrylatora zewnętrznego i inne czynności ratunkowe oraz udzielać pierwszej pomocy(F_U10)

U30 działać zgodnie z algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych(F_U11)

U31 oceniać stan pacjenta nieprzytomnego zgodnie z międzynarodowymi skalami punktowymi(F_U21)Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student kieruje się dobrem chorego stawiając je na pierwszym miejscu.(K_K04)

K2 - Student przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci).(K_K06)

K3 - Student dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz jest zdolny do dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych(K_K01)

K4 - Student posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii(K_K08)


K5 - Student posiada umiejętność nawiązywania i utrzymywania głębokiego oraz pełnego szacunku kontaktu z pacjentem, a także okazywania zrozumienia dla różnic światopoglądowych i kulturowych.(K_K03)

K6 - Przestrzegania tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta. (K_K05)

K7 - wdrażania zasad koleżeństwa zawodowego i współpracy w zespole specjalistów, w tym z przedstawicielami innych zawodów medycznych, także w środowisku wielokulturowym i wielonarodowościowym(K_K06)Metody dydaktyczne:

Seminaria:

- Wykład konwersatoryjny

- Dyskusja dydaktyczna

Wykłady:

- Wykład informacyjny online w formie bezpośredniej

- Dyskusja dydaktyczna

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• zajęcia kliniczne

metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)Skrócony opis:

Moduł stany nagłe i jego przedmioty składowe mają na celu przygotowanie studentów do radzenia sobie z wieloma różnorodnymi stanami zagrożenia zdrowia i życia, które ze względu na swoją specyfikę należą do dziedzin zainteresowań różnych specjalizacji medycznych.

Pełny opis:

Pełny opis poszczególnych przedmiotów znajduje się w ich sylabusach

Medycyna ratunkowa (1600-LekM5STNRAT-NJ)

Intensywna terapia i anestezjologia (1600-LekM5STNANE-J)

Radiologia (1600-LekM5SNMED-J)

Chirurgia urazowa szczękowo-twarzowa(1600-LekM5SNMED-J)

Stany zagrożenia zdrowotnego w psychiatrii (1600-LekM5STNPSY-J)

Literatura:

Tak jak opisano w poszczególnych przedmiotach modułu:

Medycyna ratunkowa (1600-LekM5STNRAT-NJ)

Intensywna terapia i anestezjologia (1600-LekM5STNANE-J)

Radiologia (1600-LekM5SNMED-J)

Chirurgia urazowa szczękowo-twarzowa(1600-LekM5SNMED-J)

Stany zagrożenia zdrowotnego w psychiatrii (1600-LekM5STNPSY-J)

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ( 0-120 punktów) próg zaliczenia 60% (W1-31)

Celem dopuszczenia do egzaminu student(ka) musi uzyskać zaliczenie z

poszczególnych przedmiotów wchodzących w skład modułu tj.

Medycyna ratunkowa (1600-LekM5STNRAT-NJ)

Intensywna terapia i anestezjologia (1600-LekM5STNANE-J)

Radiologia (1600-LekM5SNMED-J)

Chirurgia urazowa szczękowo-twarzowa(1600-LekM5SNMED-J)

Stany zagrożenia zdrowotnego w psychiatrii (1600-LekM5STNPSY-J)

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.3.0-2 (2024-04-26)