Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowania
Strona główna

5.3. Intensywna terapia i anestezjologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5STNANE-J
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: 5.3. Intensywna terapia i anestezjologia
Jednostka: Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Grupy: Przedmioty obowiązkowe dla 5 roku SJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 2.80 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Fizjologia układu krążenia i oddechowego. Leki stosowane w anestezjologii i intensywnej terapii( anestetyki, analgetyki, leki zwiotczające mięśnie, leki znieczulenia miejscowego)

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot obowiązkowy

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w seminariach:12 godzin

- udział w wykładach:6 godzin

- udział w ćwiczeniach: 24 godzin w tym

- 12 godzin zajęć klinicznych(blok operacyjny)

- 3 godziny zajęć klinicznych(pracownie żywienia)

- 9 godzin zajęć w Centrum Symulacji Medycznych

- konsultacje: 0,5 godziny

- przeprowadzenie spotkania wprowadzającego: 1 godzina

- przeprowadzenie zaliczenia praktycznego: 1 godzina

- przeprowadzenie kolokwium zaliczeniowego: 1 godzina

- przeprowadzenie egzaminu: 2 godziny

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

45,5 h co odpowiada 1,52 ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w seminariach: 12 godzin (0,4 ECTS)

- udział w wykładach online :6 godzin (0,2 ECTS)

- udział w ćwiczeniach: 24 godzin (0,8 ECTS)

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 2,5 godzin

- udział w spotkaniu wprowadzającym: 1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 +2 = 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 5 + 2 = 7 godzin

Łączny nakład pracy studenta wynosi 57,0 godzin, co odpowiada 1,9 punktom ECTS

3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 2 godziny

- udział w seminariach : (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii) - 5 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii): 1 godzina

- przygotowanie do zaliczenia w zakresie aspektów badawczo – naukowych: 1 godzin a

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 9 godzin, co odpowiada

0,3 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: + zaliczenie (praktyczne i teoretyczne) 3 + 2 = 5 godzin

- przygotowanie do egzaminu i egzamin: 5 + 2 = 7 godzin

Łączny nakład pracy studenta związany z przygotowaniem się do uczestnictwa w procesie oceniania wynosi 12 godzin, co odpowiada 0,4 punktom ECTS.


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach + zaliczenie praktyczne : 12 + 1 = 13 godzin

Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi

13 godzin, co odpowiada 0,43 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki:

nie dotyczy
Efekty uczenia się - wiedza:

W1 - Student zna zasady gospodarki wodno elektrolitowej i rozumie jej wpływ na postępowanie okołooperacyjne jak i leczenie w intensywnej terapii(B K_W01)

W2 - Student zna zasady równowagi kwasowo-zasodowej i rozumie jej wpływ na postępowanie okołooperacyjne jak i leczenie w intensywnej terapii(B K_W02)

W3 - Student zna czynności i mechanizmy regulacji narządów w warunkach prawidłowych, rozumie wpływ wywierany na nie przez znieczulenie, w tym w szczególności na układ krążenia i układ oddechowy.(B K_W25)

W4 - Student posiada podstawową wiedzą pozwalającą na rozpoznanie, różnicowanie i leczenie wstrząsu.(C K_W28)

W5 - Student zna mechanizmy działania leków znieczulenia ogólnego i ich przemiany w ustroju zależne od wieku;(C K_W35)

W6 - Student zna najczęściej występujące stany zagrożenia życia u dzieci i zasady postępowania w tych stanach w anestestezjologii i intensywnej terapii(E K_W06)

W7 - Student zna zasady leczenia bólu, w tym bólu nowotworowego i przewlekłego;(E K_W29)

W8 - Student zna zasady kwalifikacji do podstawowych zabiegów w Anestezjologii(F K_W03)

W9 - Student zna zasady bezpieczeństwa okołooperacyjnego, przygotowania pacjenta do operacji, wykonania znieczulenia ogólnego i miejscowego oraz kontrolowanej sedacji(F K_W04)

W10 - Student zna zasady leczenia bólu pooperacyjnego i monitorowania pooperacyjnym w warunkach sali operacyjnej i sali wybudzeni.(F K_W05)

W11 - Student zna wskazania i zasady stosowania intensywnej terapii;(F K_W06)

W12 - Student zna wytyczne w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej noworodków, dzieci i dorosłych, ze szczególnym uwzględnieniem postępowania okołooperacyjnego(F K_W07)

W13 - Student zna podstawowe zasady opieki na dawcą narządów(F K_W14)

W14 - Student wymienia zasady wysuwania podejrzenia i rozpoznawania śmierci mózgu u pacjenta leczonego w oddziale intensywnej terapii(F K_W15)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1 - Student potrafi planować i wykonywać proste badania naukowe oraz interpretować ich wyniki i wyciągać wnioski w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii(B K_U14)

U2 - Student potrafi dobierać leki w odpowiednich dawkach w celu korygowania zjawisk patologicznych w ustroju i w poszczególnych narządach, podczas znieczulenia ogólnego oraz leczenia w oddziale intensywnej terapii(C K_U14)

U3 - Student potrafi przeprowadzać wywiad lekarski z pacjentem dorosłym, w ramach przygotowania do znieczulenia(wizyty premedykacyjnej)(E K_U01)

U4 - Student potrafi oceniać stan ogólny, stan przytomności i świadomości pacjenta w tym przedewszystkim u pacjenta pod wpływem leków sedatywnych(E K_U07)

U5 - Student potrafi rozpoznawać stany bezpośredniego zagrożenia życia w anestezjologii i intesywnej terapii(E K_U14)

U6 - Student potrafi planować postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U16)

U7 - Student potrafi stosować leczenie żywieniowe, z uwzględnieniem żywienia dojelitowego i pozajelitowego w intensywnej terapii(E K_U25)

U8 – Student potrafi wykonywać podstawowe procedury i zabiegi medyczne w obrębie bloku operacyjnego i intensywnej terapiiw tym:


• pomiar temperatury ciała (powierzchownej oraz głębokiej), pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

• monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

• badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

• wprowadzenie rurki ustno-gardłowej,

• wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie krwi na posiew, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

• pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry,

• cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

• standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

• proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi;(E K_U29)

U9 - Student potrafi monitorować stan pacjenta zatrutego substancjami chemicznymi lub lekami w anestezjologii i intensywnej terapii(E K_U34)

U10 - Student potrafi rozpoznać agonię pacjenta i stwierdzić jego zgon w wwarunkach intensywnej terapii(E K_U37)

U11 - Student potrafi wykonywać podstawowe zabiegi resuscytacyjne z użyciem defibrylatora zewnętrznego oraz inne podstawowe czynności ratunkowe w okresie okołooperacyjnym(F K_U10)

U12 - Student potrafi działać zgodnie z algorytmem zaawansowanych czynności resuscytacyjnych z szczególnym uwzględnieniem warunków Sali operacyjnej(F K_U11)

U13 - Student potrafi monitorować stan pacjenta w okresie pooperacyjnym w oparciu o podstawowe parametry życiowe w warunkach sali nadzoru po znieczuleniowego(F K_U12)

U14 - Student potrafi oceniać stan pacjenta nieprzytomnego zgodnie z międzynarodowymi skalami punktowymi(F K_U13)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1 - Student kieruje się dobrem chorego znieczulanego oraz leczonego w oddziale intensywnej terapii, stawiając je na pierwszym miejscu.(K_K04)

K2 - Student przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta(m in. prawa do informacji, do intymności, do świadomej decyzji ,do godnej śmierci) w ramach anestezjologii i intensywnej terapii.(K_K06)

K3 - Student dostrzega i rozpoznaje własne ograniczenia oraz jest zdolny do dokonywania samooceny deficytów i potrzeb edukacyjnych(K_K01)

K4 - Student posiada nawyk i umiejętności stałego dokształcania się w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii(K_K08)


Metody dydaktyczne:

Seminaria:

- Wykład konwersatoryjny online w formie bezpośredniej

- Dyskusja dydaktyczna

- W przypadku zajęć online: wykład informacyjny w formie pośredniej z możliwością zadawania pytań

Wykłady:

- Wykład informacyjny online w formie bezpośredniej

- Dyskusja dydaktyczna

Ćwiczenia:

• pokaz z instruktażem

• ćwiczenia przedmiotowe

• metody symulacyjne (studium przypadku; pacjent symulowany)


Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu naukę zasad wykonywania różnego rodzaju znieczuleń do różnych procedur chirurgicznych, postępowania z pacjentem w okresie okołooperacyjnym, zastosowaniem specjalistycznych metod leczenia w oddziale intensywnej terapii, leczeniem podstawowych stanów zagrożenia życia.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu leków stosowanych w anestezjologii i intensywnej terapii, postępowania anestezjologicznego w róznych sytuacjach klinicznych, zastosowania odpowiedniego rodzaju znieczulenia dla danego pacjenta dorosego oraz dziecka. Zapoznanie się z zasadami postępowania i metodami leczenia stosowanymi w oddziale intensywnej terapii oraz najnowszymi wytycznymi dotyczącymi podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych wykonywanych na bloku operacyjnym i w oddziale intensywnej terapii (udrożnienie dróg oddechowych, kaniulacja naczyń , monitorowanie pacjenta , ALS,BLS.

Literatura:

Literatura 1. Podręczniki wiodące:

1.1. Anestezjologia, H. Larsen Tom 1 i 2 wyd. 11

1.2. Anestezjologia i intensywna terapia , R. Owczuk , wyd. 1, 2021

2. Podręczniki uzupełniające:

2.1. Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015

2.2. Intensywna Terapia, Paul L. Marino; wyd. IV

2.3. Anestezjologia, Tom 1-3 wyd 1, Kübler A. , Andres J.

3. Piśmiennictwo obowiązujące do kolokwium wejściowego:

3.1. Anestezjologia, H. Larsen; wyd. 11 rozdziały: 3 – 5, 7, 26

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium wejściowe (0-20 punktów)>60% (W1, W2,W3, W5)

Sprawdzian praktyczny (system 0-1) (U2 - U14)

Przedłużona obserwacja >50% - (U1, K1 -K5)

Ustne kolokwium końcowe (W4, W6-W15)

Egzamin ( 0-40 punktów) >60% (W1-W15)

Student(ka) otrzyma zaliczenie przedmiotu uzyskując pozytywne wyniki z sprawdzianów oraz pozytywnej oceny w zakresie kompetencji społecznych, co jest warunkiem przystąpienia do egzaminu.

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: Adam Arndt, Mikołaj Augustynowicz, Robert Bułtowicz, Waldemar Cyrankiewicz, Adam Czarny, Marlena Jakubczyk, Przemysław Jasiewicz, Ludmiła Kaczanowska-Cała, Michalina Kołodziejczak, Jarosław Korzybski, Piotr Krupa, Katarzyna Kruza, Agnieszka Mechlińska, Aleksandra Różowicz-Mreła, Marcin Schiller, Katarzyna Sierakowska, Dagmara Szołna-Klufczyńska, Karolina Tkaczyk, Paweł Trzcinski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-09-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 24 godzin więcej informacji
Seminarium, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 6 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Jasiewicz
Prowadzący grup: Adam Arndt, Robert Bułtowicz, Waldemar Cyrankiewicz, Marlena Jakubczyk, Przemysław Jasiewicz, Ludmiła Kaczanowska-Cała, Michalina Kołodziejczak, Katarzyna Kruza, Dagmara Szołna-Klufczyńska, Karolina Tkaczyk, Paweł Trzcinski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przedmiot ma na celu naukę zasad wykonywania różnego rodzaju znieczuleń do różnych procedur chirurgicznych, postępowania z pacjentem w okresie okołooperacyjnym, zastosowaniem specjalistycznych metod leczenia w oddziale intensywnej terapii, leczeniem podstawowych stanów zagrożenia życia.

Pełny opis:

Seminaria mają za zadanie zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii. Przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu leków stosowanych w anestezjologii i intensywnej terapii, postępowania anestezjologicznego w różnych sytuacjach klinicznych, zastosowania odpowiedniego rodzaju znieczulenia dla danego pacjenta dorosłego oraz dziecka. Zapoznanie się z zasadami postępowania i metodami leczenia stosowanymi w oddziale intensywnej terapii oraz najnowszymi wytycznymi dotyczącymi podstawowych i zaawansowanych czynności resuscytacyjnych.

Ćwiczenia poświęcone są nabyciu umiejętności praktycznych wykonywanych na bloku operacyjnym i w oddziale intensywnej terapii (udrożnienie dróg oddechowych, kaniulacja naczyń , monitorowanie pacjenta , ALS,BLS.

Literatura:

1. Podręczniki wiodące:

1.1. Anestezjologia, H. Larsen Tom 1 i 2 wyd. 11

1.2. Anestezjologia i intensywna terapia , R. Owczuk , wyd. 1, 2021

2. Podręczniki uzupełniające:

2.1. Wytyczne 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2015

2.2. Intensywna Terapia, Paul L. Marino; wyd. IV

2.3. Anestezjologia, Tom 1-3 wyd 1, Kübler A. , Andres J.

3. Piśmiennictwo obowiązujące do kolokwium wejściowego:

3.1. Anestezjologia, H. Larsen; wyd. 11 rozdziały: 3 – 5, 7, 26

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.
ul. Jurija Gagarina 11, 87-100 Toruń tel: +48 56 611-40-10 https://usosweb.umk.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0-1 (2024-04-02)