Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Przygotowanie do LEKu - choroby wewnętrzne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5ZWL2P-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Przygotowanie do LEKu - choroby wewnętrzne
Jednostka: Katedra Endokrynologii i Diabetologii
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Zaliczenie przedmiotów na I-V roku studiów.

Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- wykłady 7 godzin

- seminaria: 8 godzin

- konsultacje: 1 godzina

Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi

16 godzin, co odpowiada 0,64 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w wykładach: 7 godzin

- udział w ćwiczeniach: 8 godzin

- konsultacje: 1 godzina

- przygotowanie do ćwiczeń (w tym czytanie wskazanej literatury): 2 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 3 godziny

Łączny nakład pracy studenta wynosi 21 godzin, co odpowiada

0,84 punktom ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 10 godzin

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 8 godzin

- udział w wykładach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 7 godzin

- konsultacje z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu chorób wewnętrznych): 1 godzina

Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 26 godzin, co odpowiada

1,04 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia: 2,5 godziny

(0,1 punktu ECTS)


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: Zna uwarunkowania środowiskowe i epidemiologiczne

najczęstszych chorób (E K_W51).

W2: zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i postępowania terapeutycznego w odniesieniu do najczęstszych chorób wewnętrznych występujących u osób dorosłych, oraz ich powikłań)

a) chorób układu krążenia, w tym: choroby niedokrwiennej serca, wad serca, chorób wsierdzia, mięśnia serca, osierdzia, niewydolności serca (ostrej i przewlekłej), chorób naczyń tętniczych i żylnych, nadciśnienia tętniczego: pierwotnego i wtórnego, nadciśnienia płucnego,

b) chorób układu oddechowego, w tym: chorób dróg oddechowych, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, astmy oskrzelowej, rozstrzenia oskrzeli, mukowiscydozy, zakażeń układu oddechowego, chorób śródmiąższowych płuc, opłucnej, śródpiersia, obturacyjnego i centralnego bezdechu sennego, niewydolności oddechowej (ostrej i przewlekłej), nowotworów układu oddechowego;

c) chorób układu pokarmowego, w tym: chorób, jamy ustnej, przełyku, żołądka i dwunastnicy, jelit, trzustki, wątroby, dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego,

d) chorób układu wydzielania wewnętrznego, w tym: chorób podwzgórza i przysadki, tarczycy, przytarczyc, kory i rdzenia nadnerczy, chorób jajników i jąder, guzów neuroendokrynnych, zespołów wielogruczołowych, różnych typów cukrzycy i zespołu metabolicznego: hipoglikemii, otyłości, dyslipidemii,

e) chorób nerek i dróg moczowych, w tym: ostrych i przewlekłych niewydolności nerek, chorób kłębuszków nerkowych i śródmiąższowych nerek, torbieli nerek, kamicy nerkowej, zakażeń układu moczowego, nowotworów układu moczowego, w szczególności raka pęcherza moczowego i raka nerki,

f) chorób układu krwiotwórczego, w tym: aplazji szpiku, niedokrwistości, granulocytopenii i agranulocytozy, małopłytkowości, białaczek ostrych, nowotworów mieloproliferacyjnych i mielodysplastyczno-mieloproliferacyjnych, zespołów mielodysplastycznych, nowotworów z dojrzałych limfocytów B i T, skaz krwotocznych, trombofilii, stanów bezpośredniego zagrożenia życia w hematologii, zaburzeń krwi w chorobach innych narządów;

g) chorób reumatycznych, w tym: chorób układowych tkanki łącznej, układowych zapaleń naczyń, zapaleń stawów z zajęciem kręgosłupa, chorób metabolicznych kości, w szczególności osteoporozy i choroby zwyrodnieniowej stawów, dny moczanowej

h) chorób alergicznych, w tym: anafilaksji i wstrząsu anafilaktycznego, obrzęku naczynioruchowego,

i) zaburzeń wodno-elektrolitowych i kwasowo-zasadowych:

stanów odwodnienia, stanów przewodnienia, zaburzeń

gospodarki elektrolitowej, kwasicy i zasadowicy (E K_W07).

W3: Zna i rozumie przyczyny, objawy, zasady diagnozowania i

postępowania terapeutycznego oraz profilaktycznego w

najczęstszych chorobach bakteryjnych, wirusowych,

pasożytniczych i grzybicach, w tym zakażeniach

pneumokokowych, wirusowym zapaleniu wątroby, nabytym

niedoborze odporności AIDS, sepsie i zakażeniach

szpitalnych (E K_W32).


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: Przeprowadza wywiad lekarski z pacjentem dorosłym

(E K_U01).

U2: Przeprowadza pełne i ukierunkowane badanie fizykalne pacjenta dorosłego (E K_U03).

U3: Ocenia i opisuje stan somatyczny i psychiczny pacjenta

(E K_U13).

U4: Rozpoznaje stany bezpośredniego zagrożenia życia

(E K_U14).

U5: Rozpoznaje stan po spożyciu alkoholu, narkotyków i innych

używek (E K_U15).

U6: Planuje postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne i

profilaktyczne (E K_U16).

U7: Kwalifikuje pacjenta do leczenia domowego i szpitalnego

(E K_U20).

U8: Interpretuje badania laboratoryjne i identyfikuje

przyczyny odchyleń (E K_U24).

U9: Potrafi wykonać podstawowe procedury i zabiegi

lekarskie, w tym:

a) pomiar temperatury ciała, pomiar tętna, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego,

b) monitorowanie parametrów życiowych przy pomocy kardiomonitora, pulsoksymetrię,

c) badanie spirometryczne, leczenie tlenem, wentylację wspomaganą i zastępczą,

d) wprowadzenie rurki ustno–gardłowej,

e) wstrzyknięcia dożylne, domięśniowe i podskórne, kaniulację żył obwodowych, pobieranie obwodowej krwi żylnej, pobieranie posiewów krwi, pobieranie krwi tętniczej, pobieranie arterializowanej krwi włośniczkowej,

f) pobieranie wymazów z nosa, gardła i skóry, nakłucie jamy opłucnowej,

g) cewnikowanie pęcherza moczowego u kobiet i mężczyzn, zgłębnikowanie żołądka, płukanie żołądka, enemę,

h) standardowy elektrokardiogram spoczynkowy wraz z interpretacją, kardiowersję elektryczną i defibrylację serca,

i) proste testy paskowe i pomiar stężenia glukozy we krwi

(E K_U29).

U10: Asystuje przy przeprowadzeniu następujących procedur i

zabiegów lekarskich:

a) przetaczaniu preparatów krwi i krwiopochodnych,

b) drenażu jamy opłucnowej,

c) nakłuciu worka osierdziowego,

d) nakłuciu jamy otrzewnowej,

e) nakłuciu lędźwiowym,

f) biopsji cienkoigłowej,

g) testach naskórkowych,

h) próbach śródskórnych i skaryfikacyjnych,

oraz interpretuje ich wyniki (E K_U30).

U11: Planuje konsultacje specjalistyczne (E K_U32).

U12: Monitoruje stan chorego zatrutego substancjami

chemicznymi lub lekami (E K_U34).

U13: Rozpoznaje agonię pacjenta i stwierdza jego zgon

(E K_U37).

U14: Potrafi prowadzić dokumentację medyczną pacjenta

(E K_U38).


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: Kieruje się dobrem chorego, stawiając je na pierwszym miejscu (K_K04).

K2: Okazuje szacunek wobec Pacjenta i zrozumienie dla różnic światopoglądowych, oraz kulturowych (K_K05).

K3: Przestrzega tajemnicy lekarskiej i wszelkich praw pacjenta

(m in. Prawa do informacji, do intymności, do świadomej

decyzji, do godnej śmierci (K_K06).


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

• praca pod nadzorem opiekuna

• udział w pracy zespołu

• udział w szkoleniach organizowanych w KliniceMetody dydaktyczne podające:

- wykład informacyjny (konwencjonalny)

Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- seminaryjna

Skrócony opis:

Przygotowanie do LEKu - choroby wewnętrzne ma na celu pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów w celu przygotowania do lekarskiego egzaminu końcowego. Pogłębianie wiedzy dotyczy objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia.

Pełny opis:

Celem nauczania praktycznego w zakresie chorób wewnętrznych jest uzupełnienie wiadomości o organizacji Kliniki Chorób Wewnętrznych i powiązaniu organizacyjnym Kliniki z lecznictwem otwartym, doskonalenie umiejętności badania podmiotowego i fizykalnego, pogłębienie umiejętności rozpoznawania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych, zapoznanie się z zasadami interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych, udział w obchodach lekarskich. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki. Powinien rozwinąć umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Interna Szczeklika- Podręcznik chorób wewnętrznych; red. Gajewski P.; wyd. Medycyna Praktyczna (aktualne wydanie)

2. Interna Szczeklika- mały podręcznik; red. Gajewski P.; wyd. Medycyna Praktyczna (aktualne wydanie)

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma- Medycyna Praktyczna, Medycyna Po Dyplomie

Praktyki zawodowe:

Nie dotyczy

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Seminarium, 8 godzin więcej informacji
Wykład, 7 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Roman Junik
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Skrócony opis:

Przygotowanie do LEKu - choroby wewnętrzne ma na celu pogłębienie umiejętności zawodowych z wykorzystaniem wiedzy zdobytej w trakcie studiów w celu przygotowania do lekarskiego egzaminu końcowego. Pogłębianie wiedzy dotyczy objawów klinicznych, diagnostyki i leczenia.

Pełny opis:

Celem przygotowania do LEKu z chorób wewnętrznych jest uzupełnienie wiadomości oraz doskonalenie umiejętności badania podmiotowego i fizykalnego, pogłębienie umiejętności rozpoznawania i różnicowania podstawowych jednostek chorobowych ze szczególnym uwzględnieniem przypadków ostrych, zapoznanie się z zasadami interpretacji wyników badań laboratoryjnych, radiologicznych i patomorfologicznych, udział w obchodach lekarskich. Student powinien aktywnie uczestniczyć w działalności jednostki. Powinien rozwinąć umiejętności pracy grupowej oraz organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami prawnymi i etycznymi.

Literatura:

Literatura podstawowa:

1. Interna Szczeklika- Podręcznik chorób wewnętrznych; red. Gajewski P.; wyd. Medycyna Praktyczna (aktualne wydanie)

2. Interna Szczeklika- mały podręcznik; red. Gajewski P.; wyd. Medycyna Praktyczna (aktualne wydanie)

Literatura uzupełniająca:

Czasopisma- Medycyna Praktyczna, Medycyna Po Dyplomie

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.