Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Centralny punkt logowaniaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Praktyka lekarza rodzinnego

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1600-LekM5ZWPL-NJ Kod Erasmus / ISCED: 12.1 / (0912) Medycyna
Nazwa przedmiotu: Praktyka lekarza rodzinnego
Jednostka: Katedra Medycyny Rodzinnej
Grupy: Przedmioty fakultatywne dla 5 roku NJ kierunku lekarskiego
Punkty ECTS i inne: 1.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Wymagania wstępne:

Student powinien posiadać wiedzę z zakresu: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii ogólnej, profilaktyki chorób cywilizacyjnych i nowotworowych, problemów geriatrycznych realizowanych w podstawowej opiece zdrowotnej.

Ponadto powinien posiadać podstawową wiedzę z zakresu komunikowania się lekarza z pacjentem.


Rodzaj przedmiotu:

przedmiot fakultatywny

Całkowity nakład pracy studenta:

1. Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi:

- udział w ćwiczeniach: 15 godziny

- konsultacje: 0,5 godziny

- przeprowadzenie zaliczenia: 0,5 godziny


Nakład pracy związany z zajęciami wymagającymi bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich wynosi 16 godzin, co odpowiada 0,64 punktu ECTS


2. Bilans nakładu pracy studenta:

- udział w ćwiczeniach: 15 godzin

- przygotowanie do ćwiczeń: 3 godziny

- czytanie wskazanej literatury: 5,5 godzin

- konsultacje: 0,5 godziny

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 0,5 + 0,5 = 1 godzina


Łączny nakład pracy studenta wynosi 25 godzin, co odpowiada 1 punktowi ECTS


3. Nakład pracy związany z prowadzonymi badaniami naukowymi:

- czytanie wskazanej literatury naukowej: 6 godziny

- udział w ćwiczeniach (z uwzględnieniem wyników opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 15 godzin

- przygotowanie do zaliczenia (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 0,5 godziny

- konsultacje (z uwzględnieniem opracowań naukowych z zakresu medycyny rodzinnej): 0,5 godziny


Łączny nakład pracy studenta związany z prowadzonymi badaniami naukowymi wynosi 22 godziny, co odpowiada

0,88 punktu ECTS


4. Czas wymagany do przygotowania się i do uczestnictwa w procesie oceniania:

- przygotowanie do zaliczenia i zaliczenie: 0,5 + 0,5 = 1 godzina (0,04 punktu ECTS)


5. Bilans nakładu pracy studenta o charakterze praktycznym:

- udział w ćwiczeniach (w tym zaliczenie praktyczne – prezentacja przypadku medycznego): 15 godzin


Łączny nakład pracy studenta o charakterze praktycznym wynosi 15 godzin, co odpowiada 0,6 punktu ECTS


6. Czas wymagany do odbycia obowiązkowej praktyki: nie dotyczy


Efekty uczenia się - wiedza:

W1: wymienia i omawia czynniki i symptomy towarzyszące najczęstszym chorobom w praktyce lekarza rodzinnego (E K_W36)

W2: wyjaśnia zasady diagnozowania i działania lekarskiego w praktyce lekarza rodzinnego (E K_W36)

W3: wskazuje zasady stosowania antybiotyków w procesie leczniczym (E K_W36)

W4: określa zasady postępowania przeciwgorączkowego u chorych (E K_W36)

W5: podaje zasady leczenia antagonistami witaminy K (E K_W36)

W6: wymienia przyczyny, objawy, diagnostykę i leczenie infekcji dróg oddechowych, przewlekłego bólu z układu mięśniowo-szkieletowego, zakażeń układu moczowego (E K_W36)

W7: definiuje najczęstsze problemy pacjentów w wieku podeszłym (E K_W36)

W8: omawia profilaktykę chorób nowotworowych (E K_W36)


Efekty uczenia się - umiejętności:

U1: potrafi przeprowadzić wywiad lekarski z pacjentem: dziecko, osoba dorosła (E K_U27)

U2: prawidłowo wykonuje procedurę pobrania materiału do badań stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej (E K_U28)

U3: prawidłowo wykonuje podstawowe procedury medyczne i zabiegi lekarskie polegające na pomiarze temperatury ciała, pomiarze tętna (E K_U29)

U4: potrafi ustalić działanie diagnostyczne, terapeutyczne i profilaktyczne (E K_U29)

U5: prawidłowo ocenia stan zdrowia pacjenta i na tej podstawie kieruje chorego na leczenie domowe lub szpitalne (E K_U29)

U6: wyjaśnia badania laboratoryjne i wskazuje powody odchyleń od normy (E K_U29)


Efekty uczenia się - kompetencje społeczne:

K1: ma poczucie ciągłego dokształcania się (K_K01)

K2: wykazuje się wrażliwością w kontakcie z osobą chorą (K_K03)

K3: jest świadomy, że dobro pacjenta to kwestia priorytetowa (K_K04)

K4: jest świadomy dochowania tajemnicy lekarskiej i szanowania praw pacjenta (K_K06)


Metody dydaktyczne:

Ćwiczenia:

- dyskusja,

- ćwiczenia kliniczne przy udziale pacjenta;


Metody dydaktyczne poszukujące:

- ćwiczeniowa
- klasyczna metoda problemowa
- obserwacji
- studium przypadku

Skrócony opis:

Przedmiot ma za zadanie:

- zapoznać studentów z pryncypiami medycyny rodzinnej, rolą lekarza rodzinnego w systemie ochrony zdrowia;

- poszerzyć podstawy teoretyczne i umiejętności praktyczne z medycyny rodzinnej;

- zapoznanie z zakresem kompetencji lekarza rodzinnego, jego rolą w systemie ochrony zdrowia;

- zintegrować dotychczasową wiedzę teoretyczną, kliniczną i wykorzystać ją w warunkach ambulatoryjnych.

Pełny opis:

Ćwiczenia poświęcone są analizie najczęstszych przypadków klinicznych w praktyce lekarza rodzinnego (pacjenci z infekcjami, pacjenci z cukrzycą, choroby wewnętrzne i choroby dzieci) oraz zasadom komunikacji lekarz-pacjent.

Zajęcia z medycyny rodzinnej mają na celu kształtowanie postawy lekarskiej oczekiwanej w praktyce lekarza rodzinnego oraz zapoznanie studentów z modelem podstawowej opieki zdrowotnej opartej na lekarzu rodzinnym. Bezpośredni kontakt z pacjentem w praktyce lekarza rodzinnego daje możliwość poznania epidemiologii podstawowych problemów medycznych oraz sposobów ich indywidualnego rozwiązywania.

W trakcie zajęć w gabinecie lekarza rodzinnego studenci praktycznie wykorzystują wiedzę zdobytą w poprzednich latach studiów. Pod nadzorem asystenta przeprowadzają badanie podmiotowe i przedmiotowe, stawiają wstępne rozpoznanie, proponują ewentualne badania diagnostyczne i leczenie.

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest aktywne uczestnictwo na przewidzianych rozkładem zajęciach oraz zaliczenie umiejętności praktycznych (zaliczenie praktyczne system oceniania 0-1). Podczas zajęć jest prowadzona przedłużona obserwacja studenta, w celu ustalenia oceny kompetencji społecznych (zaliczenie>50%). Wszystkie nieobecności student zobowiązany jest zaliczyć w formie wskazanej przez prowadzącego (forma ustna lub pisemna). W przypadku ćwiczeń klinicznych przy udziale pacjenta, student zobowiązany jest do odrobienia nieobecności w innym terminie wskazanym przez prowadzącego.

Sprawdzian praktyczny (system oceniania 0-1) U1-U6;

Przedłużona obserwacja (>50%) W1-W8, K1-K4;

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-09-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Buczkowski
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Podręcznik wiodący:

- Medycyna rodzinna. Podręcznik dla lekarzy i studentów, red. Windak A., Chlabicz S., Mastalerz – Migas A., Wydawnictwo Termedia, Poznań, 2015.

Podręczniki uzupełniające:

- ABC bilansów zdrowia dziecka: podręcznik dla lekarzy, red. Oblacińska A., Jodkowska M., Sawiec P., Medycyna Praktyczna, Kraków 2017.

- Pediatria, Lissauer T., Carroll W., red. wydania polskiego Milanowski A., wyd. Edra Urban&Partner, Wrocław 2019

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.